Sa ja til fiskehjell på Kleiva, men er bekymret for lukt

Formannskapet i Sortland sa torsdag ja til at Kleiva Landbruksskole får sette opp en fiskehjell til undervisningsformål. Under behandlingen var noen bekymret for lukten dette kan føre med seg.
Sortland

– Tiltaket er bra, men jeg er litt skeptisk til at man plasserer en fiskehjell så nært et forsamlingshus med tanke på lukt. Det har vært sendt ut nabovarsel og det er godkjent, men jeg ser ikke bort fra at de kan få noen reaksjoner på lukt i etterkant, sa Christoffer Ellingsen (R).

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Undervisningsformål

Skolen søkte om å sette opp en fiskehjell som skal brukes til opplæring på siden av forsamlingshuset på Kleiva. Fiskehjellen skal være åpen og være 5 meter bred, 4 meter lang og 4,8 meter høy.

Eiendommen som skolen ønsker å sette opp fiskehjeller på, er av satt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR-område) gjennom kommuneplanens arealdel for 2017-2019. Tiltaket er også innenfor reguleringsplan for boligfelt Kleiva fra 1984, der området er avsatt til landbruk.

Ved den rosa rundingen markert på kartet, skal Kleiva landbruksskole å sette opp en fiskehjell til undervisningsformål.  Foto: Norkart

Det omsøkte tiltaket har vært på høring hos fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og sametinget, der førstnevnte ikke har kommet med noen innsendelser og de to sistnevnte ikke har kommet med uttalelse.

– Et positivt supplement

Tove Mette Bjørkmo (Ap) syntes dette var et positivt supplement til landbruksskolen og det arbeidet som har vært gjort for å beholde skolen.

– Siden dette er i læringsøyemed er det ikke sikkert at det blir snakk om så store mengder fisk, sa hun.

Christian Torseth (SV) og ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) var også enig i at dette var en positiv sak og at det ville være rart å ikke støtte forslaget når skolen, politikere og næringsliv har jobbet i flere måneder for å beholde tilbudet ved skolen.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.


Vedtaket

Søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av fiskehjell på gnr. 13, bnr. 16innvilges.

Hjemmel for vedtaket:

• Plan- og bygningsloven § 19-2

• Plan- og bygningsloven § 20-1 og 20-4

Saksbehandlingsgebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ blir tilsendt tiltakshaver.