Kon­kur­ran­sen vil fore­gå fram til 1. sep­tem­ber, der fire hel­di­ge vin­ne­re av konkurransen vil bli truk­ket ut i for­bin­del­se med kir­kens ju­bi­le­ums­helg 6.–8. sep­tem­ber.

I ju­ry­en sit­ter kirkeverge Kari Ann Olsen Lind, fo­to­graf Bjørn Eide, fo­to­graf Trym Ivar Bergs­mo og redaktør i Vesteraalens Avis, Char­lot­te Lo­ckert Jakobsen.

Fire års­ti­der

– Vi opp­le­ver at man­ge har et for­hold til kir­ka, og når man leg­ger ut bil­der av den, har folk en me­ning om den. Den har til­hørt fol­ket i ge­ne­ra­sjo­ner, og det er man­ge som har hatt både bryl­lup, kon­fir­ma­sjon og dåp i den, for­tel­ler kir­ke­ver­ge Olsen Lind og ut­dy­per:

– Der­for tenk­te jeg at det kunne være artig med en fotokonkurranse i for­bin­del­se med jubileet, med kir­ken gjen­nom fire års­ti­der. Det for­and­rer seg jo hele ti­den fra det grøn­nes­te grøn­ne på vå­ren, til høs­tens far­ger og vin­ter­kled­de land­skap på vin­te­ren. Vi håper å få inn mange flotte bidrag, påpeker hun, og fortsetter:

– Det­ er vel­dig fint å kun­ne arrangere det sammen med lokalavisen, og to flinke fotografer, tilføyer hun.

Konkurranse for alle

Fo­to­graf Bjørn Eide i ju­ry­en er over­be­vist opp at det­te er noe som kom­mer til å en­ga­sje­re man­ge.

– Jeg tror det kan bli en van­ske­lig jobb for ju­ry­en å fin­ne ut hvem som skal vin­ne, for­tel­ler Eide.

Re­dak­tør i VA, Char­lot­te Lo­ckert Jakobsen pre­si­se­rer at det­te er en kon­kur­ran­se for alle.

– Du må ikke være en proff fo­to­graf, og hvis du er litt usik­ker på om bil­det er bra nok eller ikke, er det bare å sen­de det inn uansett, oppfordrer hun.

Hun forteller at lokalavisen VA, som er over 130 år gammel, og Hadsel kirke har fulgt hverandre historisk sett i svært mange år.

– Det er vel­dig ar­tig for lo­kal­avi­sen å kun­ne være med på et pro­sjekt som det­te, der his­to­rie mø­ter his­to­rie, leg­ger hun til.

Kri­te­ri­er

Bil­de­ne man del­tar med kan en­ten være bil­der man tar i lø­pet av året, el­ler det kan være bil­der man har tatt tid­li­ge­re som pas­ser til kon­kur­ran­sens tema.

– Hvis noen har et vel­dig flott høst­bil­de som de har tatt for len­ge si­den, el­ler et nord­lys­bil­de for ek­sem­pel, er det lov å sen­de det inn nå, for det er jo bare til fel­les gle­de, sier Olsen Lind.

Fin­ner man et gam­melt fo­to­al­bum, og vil dele gam­le bil­der, er det­te også fullt lov, opp­ly­ser ju­ry­en.

Kri­te­ri­et er at bil­de­ne skal være av kir­ken ute i na­tu­ren. Når man sender inn bildene, gir man samtidig rettighetene til bildene videre til Hadsel menighet.

– Tan­ken er at vi kan­skje kan bru­ke bil­de­ne til noe i et­ter­tid. En­ten at vi stiller de ut, hen­ger de opp, lager postkort el­ler kan­skje noen vil kjø­pe dem. Mu­lig­he­te­ne er man­ge, for­tel­ler Olsen Lind vi­de­re.

Man­ge mu­lig­he­ter

– I man­ge set­tin­ger uten­for kir­ken kan det også være fint hvis det er noen folk med på bildene. Det kan være med å set­ter litt per­spek­tiv på det, påpeker Eide.

– Er det bryl­lup el­ler slike ting, kan man se om det er mu­lig å ta bil­der litt på av­stand hvis man ikke har noen re­la­sjon til dem, leg­ger han til.

En vik­tig ting å hus­ke på hvis man har men­nes­ker med i bil­det, er at man må få til­la­tel­se av de som fotograferes for å kun­ne bru­ke bil­det. Det­te er fo­to­gra­fens an­svar.

Olsen Lind trek­ker også fram at det er mye ak­ti­vi­tet i kir­ken gjen­nom hele året som man kan ut­nyt­te.

– Kir­ken føl­ger folk gjen­nom hele li­vet. Det kan være kjem­pe­flott med et lyk­ke­lig bryl­lups­par, med en flott bil, el­ler folk i bu­nad. Det er egent­lig bare opp til hva folk vil dele, ut­dy­per hun.

Ju­ry­en: Fo­to­graf Trym Ivar Bergs­mo er en av fire ju­ry­med­lem­mer i Had­sel Kir­kes fo­to­kon­kur­ran­se. – Jeg har fo­to­gra­fert den mas­se og har den med i fle­re bø­ker, for­tel­ler Bergs­mo, som har et nært for­hold til Had­sel kir­ke, der han selv ble døpt. Foto: Innsendt

Gode tips

For å gi noen gode verk­tøy for hva som er lurt å ten­ke på når man skal ta et godt bil­de, gir de to fo­to­gra­fe­ne i ju­ry­en sine bes­te tips om hva man bør være opp­merk­som på.

– Det ene er ly­set. Det å være opp­merk­som på hvil­ket lys det er og hvor det kom­mer fra. Kom­mer ly­set mot deg, blir kir­ken som en sil­hu­ett, og da blir den mørk. Kom­mer lyset bak deg, for ek­sem­pel sollys, vil det bli gan­ske opp­lyst, men sam­ti­dig gan­ske flatt, for du får in­gen skyg­ge­si­de, for­tel­ler Bergs­mo og ut­dy­per:

– Får du sola inn fra én side, får du én side som er opp­lyst, og én side som er i skyg­gen. Det vil gi litt mer vo­lum på kir­ken og gi fø­lel­sen av at det er et bygg. Det er ikke all­tid det er sol­lys, men tenk li­ke­vel på hvor ly­set kom­mer fra, tip­ser han.

Plas­se­ring i for­hold til kir­ken trek­ker han også fram.

– Prøv å va­ri­er litt. Noen gan­ger kan det være fint å gå langt unna, å se kir­ken li­ten i det sto­re land­ska­pet. And­re gan­ger kan det være fint å dra kir­ken inn­til deg i en te­le­lin­se, at du zoo­mer den inn.

Hans siste tips hand­ler om å ut­nyt­te års­ti­den.

– Er det høst, prøv å få med høst­far­ge­ne. Er det som­mer, prøv å få med som­mer­far­ge­ne, og prøv å fyll for­grun­nen med den års­ti­den vi har.

Krea­ti­vi­tet

Eide trek­ker fram krea­ti­vi­tet som sitt bes­te tips.

– Vær krea­tiv og tenk nytt. Det gyl­ne snitt kan også være lurt å ha i bak­ho­de. Er man usik­ker på hva det er kan man gjø­re et goog­le­søk. Da vil man få opp plan­sjer over hvor­dan et bil­de bør byg­ges opp, tip­ser Eide.

– Det er bare å opp­ford­re folk til å ten­ke hva som kan være fint og bare prø­ve seg fram. Det er ofte bare prø­vin­gen det står på, leg­ger han til.

Kir­ken som fo­to­mo­tiv

– Hva ten­ker dere fo­to­gra­fer om kir­ken som fo­to­ob­jekt?

– Den er et fan­tas­tisk fo­to­ob­jekt. Ut­for­min­gen og hvor den lig­ger gjør den fan­tas­tisk uan­sett hvil­ken side man ser den fra, for­tel­ler Eide.

Det å skul­le ta bil­de av et bygg i for­hold til for ek­sem­pel en per­son er noe Eide ser fle­re for­de­ler med.

– Du har jo litt bed­re tid på deg når du tar bil­de av en kir­ke. Da er det kun ly­set og na­tu­ren rundt som end­rer seg, så jeg vil si at det er langt en­kle­re enn å fotografere per­so­ner, leg­ger han til.

Bergs­mo er også enig i at Hadsel kirke er et fan­tas­tisk fo­to­ob­jekt.

– Jeg har fo­to­gra­fert den mas­se, og har den med i fle­re bø­ker. Jeg er døpt i Had­sel kir­ke, og har et nært for­hold til den. Jeg gle­der meg til å se re­sul­ta­te­ne fra kon­kur­ran­sen, det skal bli vel­dig gøy, for­tel­ler han.

Had­sel Kir­ke: For å del­ta i kon­kur­ran­sen er det bare krea­ti­vi­te­ten som set­ter gren­ser for bil­dene man sender inn. Her er et bil­de som vi­ser en måte å fo­to­gra­fe­re kir­ken på, tatt av fo­to­graf Trym-Ivar Bergs­mo. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Dom­mer­nes vekt­leg­ging

Når de fire ju­ry­med­lem­me­ne skal pluk­ke ut fire vin­ne­re fra de fire for­skjel­li­ge års­ti­de­ne, har de uli­ke ting de vekt­leg­ger.

For Ei­des del trek­ker han fram krea­ti­vi­tet som et vik­tig stikk­ord for vekt­leg­gin­gen.

– Ut­for­min­gen av bil­de, og hvor­dan bil­det er kom­po­nert kom­mer jeg til å se på. Jeg syns det er ar­tig med folk, litt på av­stand. Det tren­ger ikke være noe must, men å se at kir­ken er i bruk syns jeg er vel­dig po­si­tivt, for­tel­ler Eide.

For Lockert Jakobsen er det vik­tig at bil­dene har et ut­trykk og en sjel.

– Om et bil­de ikke er per­fekt kom­po­nert, kan det li­ke­vel ha et ut­trykk som be­rø­rer deg, og det syns jeg er spen­nen­de. Selv om bil­de­ne kan­skje ikke har det gyl­ne snitt og er teknisk perfekt, kan det li­ke­vel gi deg noe hvis uttrykket stemmer, ut­dy­per hun.

Olsen Lind set­ter sin lit til eks­per­ti­sen.

– Jeg er kjem­pe­glad for at både Trym og Bjørn sa ja med en gang, og at Char­lot­te ville være med på det­te. Det set­ter jeg stor pris på. Det vi­ser at folk en­ga­sje­rer seg. Så jeg hå­per at alle and­re gjør det sam­me og sen­der inn bil­der, slik at vi kan gle­de oss i lag over det­te ju­bi­le­et, sier hun engasjert.

Kom­po­si­sjo­nen i bil­det er noe Bergs­mo vekt­leg­ger.

– Jeg kom­mer til å se på hvor­dan man kla­rer å løf­te fram kir­ka og at det er den vi ser og som er ho­ved­mo­ti­vet. Slik at den ikke for­svin­ner i skog og alt an­net rundt.

– Det tek­nis­ke vil også være litt vik­tig. At det ikke er uskarpt, hvis det ikke er me­nin­gen da, og at far­ge­ne ser tro­ver­di­ge ut, av­slut­ter han.