I et brev fra næringsetaten i Troms fylkeskommune fremgår det at Akvakulturlinja ved Sortland videregående skole er gitt tillatelse til akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret til undervisningsformål på Steilo i Hadsel.

Samarbeid med Nordlaks

Tillatelsen gis som en samlokalisering med Nordlaks, slik det også er gjort i Blokken. Tillatelsen er gitt med en tidsbegrensning på ti år.

Tilsvarende samlokaliseringer er gitt ved Litløya i Sortland kommune, ved Dragnes i Hadsel, ved Sandnes i Hadsel, ved Langholmen i Hadsel, ved Daljorda i Sortland og ved Reinsnesøya i Sortland.

Fylkesmannen

Lokalitetene er klarert med Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingen, Kystverket i Nordland og Mattilsynet region nord.

Bakgrunnen for vedtaket er at Nordland fylkeskommune ved Sortland videregående skole allerede i februar 2015 søkte til Fiskeridirektoratet om tillatelse til akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret til undervisningsformål innenfor 780 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse, red.anm.)

Ikke endringer i volum

Samlokaliseringen vil ikke innebære noen endringer i arealbruk eller maksimalt tillatt biomasse på lokaliteten i forhold til gjeldende klarering. Det betyr at tillatelsen må drives innenfor det areal og den biomasseavgrensning som er klarert fra før. Det er derfor ikke funnet det nødvendig med offentlig ettersyn.

Ikke meknader

Hadsel kommune er imidlertid informert, og bedt om å sende inn eventuelle merknader til vedtaket. Det er imidlertid ikke kommet inn noen merknader fra kommunen.

I vedtaket står det å lese at Akvakultur vil i sin natur kunne ha innvirkning på miljøet. Tiltaket vurderes likevel som miljømessig forsvarlig ut fra den kunnskap man i dag har, og med bakgrunn i de rammer som er satt for slik virksomhet gjennom lover, forskrifter og vilkår for tildeling og drift av tillatelser. Det konkluderes med at samlokaliseringen ikke vurderes å ha vesentlig negative innvirkninger.

Nordlaks: Det er utstrakt samarbeid mellom bedrift og skole. Foto: PEDERSEN HARALD