– På høs­ten er det vik­tig med in­flu­en­sa­vak­si­ne for­di det kom­mer en bøl­ge med in­flu­en­sa hvert år. Så da kom­mer det nye vi­rus, sier smit­te­vern­over­le­ge i Had­sel kom­mu­ne Martin Larsen Drag­set.

Han for­tel­ler at det sam­me gjel­der for co­vid, som hele ti­den mu­te­rer og end­rer seg.

– Det har gan­ske ny­lig kom­met en ny co­vid-vak­si­ne, og det er den vi har fått inn og set­ter nå, opp­ly­ser han vi­de­re.

I litt over en uke nå har de vært i gang med å set­te både in­flu­en­sa­vak­si­ne og co­ro­na­vak­si­ne i Hadsel kommune.

– Jeg tror det er reg­net over at det til sammen i Hadsel kommune til nå er satt rundt 500 vak­si­ner på litt over en uke, for­tel­ler smit­te­vern­over­le­gen vi­de­re.

Han for­tel­ler at de pri­mært set­ter beg­ge de­ler, men at det er litt va­ria­belt hva folk øns­ker å ta.

– Noen sver­ger på sin hals at de ikke skal ha in­flu­en­sa­vak­si­nen, mens for and­re er det mot­satt, så det er vel­dig va­ria­belt, for­tel­ler han vi­de­re.

Ri­si­ko­grup­pen

På spørs­mål om hvem som bør ta vak­si­ne­ne for­tel­ler han at ho­ved­re­ge­len her, slik som un­der pan­de­mi­en, er at de som er i ri­si­ko­grup­pen pri­mært bør ta dis­se.

– Så langt har vi job­bet mest med å til­by vak­si­ner til ri­si­ko­grup­pen, alt­så de som er over 65 år og har un­der­lig­gen­de syk­dom­mer, forteller Dragset.

– Jo fle­re kro­nis­ke syk­dom­mer og jo eld­re du er, jo ster­ke­re grunn­lag er det for å ta vak­si­nen, for­tel­ler han.

Selv om dis­se er pri­ori­tert be­skri­ver han også and­re grup­per som kom­mer i til­legg som også kan ha nyt­te av vak­si­ne­ring.

– Hel­se­per­so­nell er for ek­sem­pel en av de grup­pe­ne, også kan det også være et po­eng for ar­beids­plas­ser som øns­ker mind­re sy­ke­fra­vær å til­by det­te, sier han.

An­be­fa­ler vak­si­ner

– Vi an­be­fa­ler at folk tar vak­si­ner nett­opp for­di man får unn­gått al­vor­lig syk­dom og det er med på å re­du­se­re syk­doms­tryk­ket i sam­fun­net, sier han og leg­ger til:

– Det er en sam­funns­ge­vinst at fær­re blir syke, det blir mind­re spred­ning og fær­re blir al­vor­lig syke.

Drag­set for­tel­ler at man­ge er be­kym­ret for bi­virk­nin­ge­ne, og spe­si­elt i for­hold til ko­ro­na­vak­si­nen har det­te vært mye un­der­søkt.

– Det man da kan ha i bak­ho­de er at vel­dig man­ge av de kom­pli­ka­sjo­ne­ne som for ek­sem­pel blod­propp, er det mer sann­syn­lig å få av syk­dom­men enn av vak­si­nen, un­der­stre­ker han.

– Da er også al­vor­lig­hets­gra­den av syk­dom­men med på å bi­dra til hvor stor ri­si­ko det er for kom­pli­ka­sjo­ner, sier han vi­de­re.

Selv om det er vik­tig med vak­si­ne, un­der­stre­ker han også at det fin­nes per­son­li­ge grun­ner til at folk ikke øns­ker å ta det, og det er også vik­tig å re­spek­te­re.

– Jeg tror vi får en høy vak­si­ne­dek­ning i Norge, nett­opp for­di vi ikke er for på med å pres­se og vi tvin­ger in­gen til å gjø­re det, sier Drag­set.

– Men jeg støt­ter meg vel­dig på det vi­ten­ska­pen sier. Den er gan­ske ty­de­lig på at det er tryg­ge vak­si­ner og de er an­be­falt for de det er an­be­falt for, av­slut­ter han.