Vil endre navnet på Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har startet prosessen med å endre Fiskeridirektoratets navn til Fiskeri- og havbruksdirektoratet.

– Fiskeridirektoratets historie går mer 100 år tilbake. Fiskeriene har vært den dominerende delen av direktoratets forvaltningsansvar, men havbruksnæringen har utviklet seg til å bli betydelig del av norsk sjømatproduksjon og Fiskeridirektoratets oppgaver. Det er på tide at dette også reflekteres i navnet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Vil forenkle regelverket

– På relativt kort tid har havbruk blitt en viktig næring for Norge, som står for om lag 70 prosent av verdien av norsk sjømateksport. Regjeringen har store ambisjoner for havbruksnæringen. Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer i havbruksregelverket slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskaping, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatministeren ba tidligere i år en arbeidsgruppe komme med forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen. Arbeidsgruppen kom med flere forslag, blant annet om forenklinger ved mindre endringer på eksisterende lokaliteter, hevet lusegrense ved lave sjøtemperaturer, og krav om desinfeksjon og rengjøring av brønn- og servicebåter i stedet for krav om karantene.

– Vi har vurdert hvert enkelt av innspillene, og har iverksatt oppfølging av alle tiltakene. I første omgang arbeider vi med forslag som vil kunne følges opp forholdsvis raskt. Som arbeidsgruppen selv understreket vil noen av forslagene kreve mer inngående forarbeid fra myndighetenes side, og vi vil arbeide videre med disse, sier fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen.

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med forslag til reviderte bestemmelser om tilbaketrekning av lokaliteter ved passivitet. Fiskeridirektoratet er bedt om å oppdatere veileder for akvakultursøknader i tråd med gjeldende regelverk og praksis, og Mattilsynet er bedt om å utarbeide forslag til klarere retningslinjer for bruk av såkalt kombinasjonsbehandling mot lakselus. Departementet ser også behov og muligheter for å forenkle behandlingen av driftsplaner både for forvaltningen og for næringsaktørene, og har sammen med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet startet på dette arbeidet.

Mistenker omikron i Bodø

Smittevernoverlegen i Bodø frykter at det første smittetilfellet av koronamutasjonen omikron snart skal dukke opp i kommunen. Det skriver NRK.

Det har vært registrert en rekke smittetilfeller i Bodø de siste dagene, blant annet torsdag hvor det var meldt om hele 39 nye smittede. Det får smittevernoverlege Ole Kristian Losvik til å mistenke at omikronvarianten av koronaviruset også har nådd Bodø. Til NRK sier han at det er mistanke om at det første tilfellet av omikronsmitte allerede har kommet til kommunen.

Mistanken dreier seg om en person som er smittet etter å ha vært på en jobbreise på Østlandet.

Søker støtte til ballbinge

Øksnes kommune har søkt om spillemidler til Myre skole, som skal gå til å finansiere ballbinge. Dette skriver Øksnesavisa.

Ballbingen ved Myre skole ble bygget i 2002 og trenger nå å rehabiliteres. Kostnaden vil ligge på 377.875 kroner, som er tilskuddsberettiget.

Avdekket flere som kan antas å bedrive arbeidslivskriminalitet


En rekke kontroller av virksomheter i varebilsegmentet, satte a-krimsenteret i Nordland på sporet av flere aktører som kan antas å bedrive arbeidslivskriminalitet, skriver a-krimsentret i en pressemelding.

I løpet av det siste året har a-krimsentret i Nordland i samarbeid med Statens Vegvesen gjennomført en større kartlegging av varebilsegmentet i Nordland. Målet deres har vært å bygge kunnskap om en risikoutsatt næring – å gjennom veiledning og kontroll påse at regelverket etterleves og arbeidsmiljø ivaretas.

– Dette er en uregulert bransje i enorm vekst. Vi ser en stor etterspørsel etter transporttjenester i en næring med få krav til formell kompetanse og tiltagende bruk av underleverandører. Dette øker risikoen for arbeidslivskriminalitet, sier Kurt Jacobsen, senterleder for a-krimsenteret i Nordland.

Jacobsen forteller at resultatet av kartleggingen i Nordland i hovedsak viser en positiv trend, der de fleste aktørene driver seriøst, men påpeker at enkelte kontroller gir grunn til bekymring.

– Vi ser tendenser til at enkeltaktører begår a-krimrelaterte lovbrudd. Arbeidstakere skal under ingen omstendigheter tvinges av sin arbeidsgiver til å bryte loven eller risikere eget liv og helse når de utfører arbeid, poengterer Jacobsen.

Han viser til at innhentede opplysninger og til samtaler med ansatte i bransjen underbygger mistanken om at allmenngjort lønn og overtid ikke utbetales og at utenlandsk arbeidskraft blant annet blir presset til lange dager og utnyttet i en slik grad at det kan relateres til arbeidslivskriminalitet.

Byggfag vil oppgradere

I tillegg til det dette spesialkonstruerte bygget blir det nå i tillegg bygget nytt sagrom ved Hadsel videregående skole på Melbu. Nå søker skolen også om mer moderne utstyr til å fylle byggfagrommene med. 

For å kunne tilby byggfagelevene på Melbu maskiner de vil finne når de kommer ut i arbeidslivet, ønsker Hadsel videregående skole å investere i nye sager.

Det opplyser rektor Inge Holm ved Hadsel videregående skole i en søknad til Nordland fylkeskommune som skoleeier. I søknaden opplyser han at skolen for tiden bygger nytt sagrom på utsiden av byggfaghallen ved skolens anlegg på Melbu.

– Den gamle «sagparken» vi har trenger oppgradering i forhold til både kapasitet, sikkerhet, og HMS. Sagene vi har fra før er ikke i henhold til dagens standard, argumenterer han for i søknaden.

Skolen søker derfor om utstyrsmidler til to sager komplett med utstyr som kan tilpasses avsug i nytt sagrom.

– Utstyret som elevene benytter i opplæringen skal være relevant for å gi elever opplæring i bruk av utstyr de møter i en fremtidig yrkeshverdag. Med nye sager vil elevene få dette, heter det i søknaden.

Det tas høyde for å investere i sager tilsvarende 85.000 kroner og 51.000 kroner til oppgradering av elektrisk verktøy, eksklusive moms, totalt 160.000 kroner for nytt utstyr til bygg og anleggsfag.

Torghatten Nord er innstilt til å kjøre hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten

Ble overrasket over nye busskilt

Nordland fylkeskommune har skiltet alle registrerte bussholdeplasser langs fylkesvei 837 i Lødingen. Det har ikke gått upåaktet hen, og har skapt en del kommentarer på Facebook-siden «JA til Lødingen».

En bruker av området har sett at en bussholdeplass i Høgfjorden nå er merket med busskilt og navneskilt på norsk og samisk. Vedkommende har ved flere anledninger fisket i området, men har aldri sett busser stoppe på stedet. Reaksjonene går på at enkelte mener Nordland fylkeskommune ikke har råd til å skilte gangfelt og male opp gangfelt, men prioriterer skilting på bussholdeplasser som ikke benyttes eller benyttes lite.

Faggruppeleder for rutetilbud og drift i Nordland fylkeskommune, Jens Morten Nystad, opplyser til VOL at han ikke kjenner til alle detaljene i dette, men sier at det har vært gjort en gjennomgang og oppgradering av veistrekningen der det blant annet er montert busstoppskilt med navn på alle registrerte holdeplasser.

– Så kan det vel hende at enkelte av de registrerte holdeplassene har lav relevans og svært beskjeden bruk. Likevel skal registrerte holdeplasser som hovedregel være skiltet med 512 «holdeplass for buss», sier han til VOL.

Foreslår momskutt på strøm


El- og IT-forbundet mener at det haster å gjøre tiltak som demper forbrukernes strømregninger. Å kutte momsen er et godt tiltak, mener forbundslederen.

Jan Olav Andersen i El- og IT-forbundet sier de høye strømprisene er uholdbare. Han foreslår å kutte hele eller deler av merverdiavgiften (momsen) på strøm.

– Dette tiltaket vil nok koste noen milliarder, men på den andre siden av ligningen setter jeg opp de 100 milliardene som Norge har fått i ekstraordinære inntekter i denne energikrisen, sier forbundslederen til E24.

Han er bekymret for at skepsis til høye priser kan bremse det grønne skiftet. Det kan sette hele energiomstillingen i fare, sier han.

Forbundet organiserer rundt 39.000 ansatte innen telekommunikasjon, energiforsyning og elektrobransje.

NTB

Historielaget inviterer seg selv

Hadsel historielag er ikke helt fornøyd med at Hadsel ikke inviterte dem med i utarbeidelsen av kulturminneplanen for kommunen.

Nå ber historielaget om å bli innvidd og brukt i det videre arbeidet med kulturminneplanen for Hadsel.

Hadsel historielag viser i en henvendelse til kommunen til kommunedelplanen som tar for seg oppvekstplanen for 2021 til 2031. Denne ble besluttet i slutten av april, og det er i den forbindelse at historielaget har noen spørsmål.

De ber om svar på hvordan framdriften er for området som omfatter kulturminner og kulturmiljø, som de er særlig interessert å få informasjon om.

De lokalt historieinteresserte viser ellers til at Riksantikvaren mener kulturminneplaner er så viktige at man bør ha god dialog med historielag og andre relevante organisasjoner, og det tidlig i prosessen.

– Vi i Hadsel historielag har ikke mottatt noen henvendelse fra Hadsel kommune, men stiller oss positive til å kunne bidra i forbindelse med utarbeidelse av kulturminneplan, sier leder Sigmund Andreassen i historielaget i en henvendelse til kommunen. De er også interessert i informasjon som kan si noe om Hadsel kommune har satt av egne midler til utarbeidelse av kulturminneplanen.

– Hadsel historielag konstaterer at Hadsel kommune er tildelt midler fra Riksantikvaren til arbeid med kulturminneplanen, heter det. Laget håper derfor at pengene er med på å bidra til å gi planarbeidet prioritert.

Planene sendes i retur

Gjerstad masseuttak må gjennom ny behandling, og før det må utbygger avklare en rekke forhold.  Foto: Skjermdump Google maps

Selskapet har over tid arbeidet for å få i gang masseuttaket, men det har vært en del formelle hindringer for at det kan bli ny aktivitet i masseuttaket. Slik er det fortsatt, og formannskapet i Hadsel har listet en lang rekke forhold som tiltakshaver må ordne før saken kan komme opp til politisk behandling igjen.

Før et revidert planforslag kan fremlegges for Hadsel kommune, må tiltakshaver først avklare forhold overfor Nordland fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning og Statens kartverk. Disse må kontrollere saken og godkjenne planene før det legges fram for ny behandling i kommunen.

Kommunen krever blant annet at plankart og bestemmelser må endres, slik at det angis en sikringssone rundt området som er avsatt til masseuttak. Det må utformes bestemmelser for planen som viser at det kommer en to meter vegetasjonsfri sone samt vedlikehold av gjerde. Deler av arealet må dessuten sikres slik at ikke uvedkommende får adgang.

I planbeskrivelsen skal det ved neste runde i kommunen gå fram at masseuttaket skal ha etappevis drift, samt hvordan dette skal sørge for et uttak som er forsvarlig, sikkert og drivverdig. Kommunens vedtak viser blant annet til at Direktoratet for mineralforvaltning ikke vil tildele konsesjon dersom ikke de driftsmessige utfordringene blir ivaretatt.

I kommunens vedtak går det videre fram at en tekst som blant annet tillater traseer for tekniske anlegg under bakken må ut av planbestemmelsene. Det må dessuten på plass en vegetasjonsskjerm mot fylkesveien før det gis tillatelse til økt uttak fra området.

Avkjørselen fra fylkesveien og inn til masseuttaket må dessuten være godkjent av veimyndighetene før det kan skje økt uttak fra området. Overvann fra området skal heller ikke føre til problemer for fylkesveien, heter det.

– Et rettferdig budsjett for grønne jobber i hele Nordland

Karianne B. Bråthen, stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen (Ap).  Foto: Martin Losvik

Det sier hun i en pressemelding.

– Budsjettenigheten mellom Ap, Sp og SV vil skape flere nye jobber, bygge ut velferden i hele landet og kutte i klimagassutslipp, mener hun.

Den tidligere ordføreren i Øksnes er glad for at regjeringen har ambisiøse mål om å redusere norske utslipp, samtidig som klimapolitikken skal være rettferdig og bidra til å skape jobber i hele landet. Hun sier budsjettforliket innebærer økte bevilgninger til blant annet hydrogen, grønn skipsfart, Klimasatsordningen, grønn forskning og Bionova.

Som næringspolitiker fra Nordland fylke er Bråthen særlig glad for:

 • Det er enighet om å foreslå 50 mill. kroner i bevilgning til Klimasatsordningen for å bidra til klimarelaterte prosjekter i kommuner og fylkeskommuner.
 • Det er enighet om å foreslå 40 mill. kroner i bevilgning til havner og farleder i Nordland-Troms og Finnmark.
 • Det er enighet om å foreslå 40 mill. kroner i bevilgning til tilskudd til testfasiliteter i distriktene under Siva.
 • Det er enighet om å foreslå 10 mill. kroner til å styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i norsk jordbruk.
 • Det er enighet om å foreslå 3,4 mill. kroner i bevilgning til opprydding av sjøbunn i Bugøynes (Finnmark).
 • Det er enighet om å foreslå 1,8 mill. kroner i bevilgning til subsidier til frakt av fisk (føringstilskudd).
 • Det er inngått en avtale med jordbruket om å kompensere kostnadsøkningen på 754 mill. kroner knyttet til ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer.
 • Regjeringen foreslår 490 mill. kroner til reduserte ferjetakster på riks- og fylkesveinettet. Med regjeringens forslag legges det til rette for at ferjetakstene på riks- og fylkesveinettet kan reduseres med 30 pst. for de reisende i 2022, sammenlignet med billettpriser som gjaldt 1. januar 2021.
 • Regjeringen foreslår å øke investeringsvirkemidlene i jordbruket med 200 mill. kroner knyttet til modernisering av produksjonsanleggene og overgangen til løsdrift for all storfeproduksjon.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 100 mill. kroner i økt bredbåndstilskudd. Tilskuddet går til bredbåndsutbygging i geografiske områder der hvor det ikke er tilstrekkelig kommersielt grunnlag for investeringer.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 100 mill. kroner til bærekraftig og klimatilpasset regional- og distriktsutvikling. Midlene skal forvaltes av Innovasjon Norge, og skal rettes mot større investeringsprosjekter.
 • Regjeringen foreslår 100 mill. kroner til etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbil i distriktene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 60 mill. kroner til NVEs arbeid med å forsere sikringstiltak mot flom og skred i regionene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 mill. kroner til å styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i norsk jordbruk.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til subsidier til transport av fisk, føringstilskuddet, med 3 mill. kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til restaurering av myr med 20 mill. kroner.

– Alle disse punktene vil bidra til at vi i Nordland kan ta ut et større potensiale innen næringspolitikken, sier hun.

Skatte- og avgiftsendringer som kommer distriktene til gode i tilleggsnummeret:

 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. ble økt til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget ble økt til 195 000 kroner. Beløpsgrensene i reindriftsfradraget ble økt tilsvarende som for jordbruksfradraget.
 • Fiskerfradraget ble økt til 154 000 kroner.
 • Det særskilte fradraget for sjøfolk ble økt fra 80 000 kroner til 83 000 kroner.
 • Det innføres én sats i reisefradraget (1,65 kr/km), og bunnbeløpet reduseres fra 23 900 kroner i 2021 til 14 000 kroner i 2022. Det utgjør en samlet lettelse på 800 mill. kroner påløpt sammenlignet med referansesystemet. Det blir enklere å bo mindre sentralt enn en jobber.

– I tillegg til det som betydning for næringslivet i Nordland, er dette budsjettet virkelig for folk flest. Budsjettet reverserer en rekke av Høyres usosiale kutt. Vi får på plass feriepenger på dagpenger, Solberg-regjeringens forslag om å avkorte uføres fribeløp reverseres og barnetillegget for uføre gjenopprettes. Det bevilges også mer penger til brillestøtte, gratis kjernetid i SFO for 1.klassinger og billigere tannhelse, avslutter Bråthen.

Stenger tunnel for en kort periode

11:12 mandag formiddag melder Veitrafikksentralen Nord at Sløverfjordtunnelen på E10/Lofast stenges i cirka 15 minutter. Dette grunnet bytte av en nødtelefon.

Fullførte ikke 15 kilometer klassisk

Sortland og Omegns fremste skiløper de siste sesongene, Mikkel Arntsen, hadde håp om gode opplevelser og renn under norgescupen på Gålå i helgen.

Men det gikk ikke helt slik han hadde håpet. VOL skrev om Arntsen lørdag, da han hadde vært nødt til å stå av rennet over 15 kilometer fristil på åpningsdagen, en distanse han hadde håpet på en plass blant de 30 beste.

Søndag var det 15 kilometer klassisk. Også på denne øvelsen står det DNF bak Arntsens navn, som betyr at han ikke fullførte rennet.

Sortlandshallen stengt onsdag

På grunn av tekniske problemer er Sortlandshallen stengt på dagtid onsdag 24. november.

Det melder Sortland kommune på sin hjemmeside.

– Vi jobber nå for at bassenget vil kunne holde åpent for offentlig bading i kveld kl.17.00-21.00. Vi vil legge ut informasjon her når vi vet mer, melder kommunen.

Inviterer statsråden til kommunen

Ap-nestleder og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hadsel kommune har i en henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet invitert fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran til Fiskebøl.

Der skal som det som kjent etableres og bygges et senter for testing, øving og teknologiutvikling knyttet til bekjempelse av akutt forurensning.

Det er ordfører Aina Nilsen (Sp) som har invitert Bjørnar Skjæran til Hadsel kommune. Hun viser i invitasjonen til at Kystverket har utarbeidet en nærmere beskrivelse av prosjektet med spesifisert kostnadsanslag og plan for gjennomføring, som ble levert i månedsskiftet.

– Vi ønsker ministeren velkommen til et besøk ved det planlagte senteret, samt andre steder av interesse i kommunen. Vi er fleksible med tanke på tidspunkt og får tilpasset besøk til ministerens kalender. Vi ønsker velkommen til Hadsel og håper på positiv tilbakemelding, skriver ordføreren i henvendelsen til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fortsatt en koronainnlagt i Vesterålen

Det er fortsatt en person som er lagt inn ved Nordlandssykehusets avdeling i Vesterålen med koronarelatert sykdom. Det kommer frem av Nordlandssykehusets daglige oppdatering på sine nettsider.

Fra tidligere i pandemien er det ni personer som har vært innlagt ved avdelingen i Vesterålen, som holder til på Stokmarknes.

Totalt er det åtte personer som er innlagt ved Nordlandssykehuset. I tillegg til den ene innlagte ved avdelingen på Stokmarknes, er også en person innlagt i Bodø og seks personer innlagt i Lofoten.

Har fylt opp bassenget på Kvalnes

FYLT: Martin Rasmussen i Andfjord Salmon viser frem det første laksebassenget til bedriften. Denne uken har man fylt bassenget med til maksimalt nivå og skal nå gå over til å teste gjennomstrømmingen i bassenget.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andfjord Salmon har nå fylt opp laksebassenget på Kvalnes med vann. – Vi har testet bassenget i flere uker, og så langt ser alt veldig bra ut, skriver administrerende direktør Martin Rasmussen i en melding på selskapets nettsider.

Denne uken har man fylt bassenget på Kvalnes til maksimalt nivå. Hensikten med testen er å få detaljert kunnskap om hvordan bassenget og utstyr responderer på sjøvann.

– Så langt har vi fått alle svarene vi ønsket oss, skriver Rasmussen.

Neste skritt for selskapet er å teste gjennomstrømmingen av vann i det 20 meter dype bassenget. Sjøvann skal hentes fra dypet i Andfjorden og man skal ikke bruke energi på få vannet inn i bassenget. Man trenger heller ikke varme det opp.

Planen er at man til våren skal sette ut smolt i bassenget som så skal vokse til over 1.000 tonn laks.

– Kunnskapen vi opparbeider oss ved testing av første basseng, vil være helt uvurderlig når vi skal både bygge og ta i bruk de øvrige bassengene på Kvalnes. Fordelen med å ha en såpass lang og omfattende testperiode for første basseng er at vi kan redusere både tid, kostnader og gjennomføringsrisiko på de neste bassengene, skriver Rasmussen.

Andfjord Salmon har laget planer for å produsere 19.000 tonn sløyd laks med hode på Kvalnes. I tillegg planlegger man landbasert oppdrett i Brevika og på Fiskenes. Her arbeides det med reguleringsplaner.

Setter ned fartsgrensen i Bakkelia

Etter søknad fra Sortland kommune har Statens vegvesen besluttet å senke fartsgrensen i Bakkelia på Sortland.

Det kommer frem av et vedtak sendt til kommunen 3. november.

Fartsgrensen i Bakkelia har vært 50 kilometer i timen, men kommunen har over en tid fått tilbakemeldinger fra beboere i området om at folk kjører for fort. Det har blitt vist til at det er mange barn som ferdes i området og at det ville hjulpet hvis fartsgrensen ble satt ned til 30 kilometer i timen.

Nå har altså Statens vegvesen vedtatt at fartsgrensen settes ned.

Stiller spørsmål om Bø-kabelen

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) ber i et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren om svar på årsaken til at Havforskningsinstituttets sjøkabel fra Hovden i Bø ble brutt.

– Hva er statsrådens vurdering av årsakene til at kabelnettverket Love Ocean ble satt ut av drift, og hvordan jobber regjeringen for bedre sikring av vårt undersjøiske overvåkingssystem i nord, er det direkte spørsmålet fra representanten.

I sin begrunnelse for spørsmålet viser representanten til den første meldingen om hendelsen, gjengitt i Dagens Næringsliv 5. november.

– Et undersjøisk overvåkingssystem i nord ble satt ut av drift i det som viste seg å være bortfall av en kritisk kabelstrekning. Avisen siterer kilder fra Havforskningsinstituttet og politiet som ikke kan utelukke sabotasje, men gjør det tydelig at det undersjøiske kabelnettverket Love Ocean er vesentlig for kontroll og kartlegging av aktiviteter på norsk sokkel, skriver han i begrunnelsen for spørsmålet.

Svaret fra justis- og beredskapsminister Emilie Mehl er ennå ikke tilgjengelig.

Det første overvåkingsflyet er overlevert

Norge fikk torsdag overlevert det første av fem nye maritime patruljefly, med benevnelsen Boeing P-8A Poseidon. De gamle orion-flyene blir etter hvert historie.

Ifølge Forsvaret er flyenes viktigste oppgave å overvåke Norges enorme havområde.

– Norge har ansvar for enorme havområder i en strategisk viktig del av verden. Vi er derfor avhengige av å kunne følge med på, og forstå, hva som skjer i disse områdene, sa direktør for Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden under overtakelsen i Seattle.

Flyet skal etter planen komme til Norge i februar 2022, fulgt av fire fly senere. Det første flyet har fått navnet «Vingtor».

Til sammen åtte land har valgt det nye flyet til maritim overvåking. Flyet er basert på det sivile passasjerflyet Boeing 737, men er selvfølgelig oppgradert og tilpasset militær bruk.

– Vi mottar nå det første flyet, både på tid og med den kvaliteten som er lovet. Dette bidrar til at vi får en mest mulig sømløs overgang mellom dagens og fremtidens maritime patruljefly, sier Sørfonden til forsvaret.no.

Forsvaret opplyser at P-8 er toppmoderne og vil gi Forsvaret enda bedre oversikt over havområdene, og gjøre det lettere å oppdage ubåter.

Det nye flyet skal være i drift i 2023, og skal gjennom nasjonale tilpasninger. I tillegg etableres støttesystemer og annet nødvendig utstyr på Evenes, slik at P-8 skal kunne begynne å ta over oppgaver fra de gamle orionflyene samme år.

Når flyet ankommer Norge over nyttår, vil det stå klar hangar på Evenes, hvor flyene blir stasjonert.

Synlig tobakk på utsalgssteder

Kontroller i Hadsel viser at to utsalgssteder hadde tobakk som var synlig for kundene da kontrollørene ankom stedene.

Det melder Nordfeldske Kontroll AS, som på vegne av Hadsel gjennomfører salgs-, skjenke- og tobakkskontroller i kommunen.

Selskapet rapporterer om to merknader når det gjelder oppbevaring av tobakk.

– Vi minner om at all form for tobakk og tobakksvarer skal være skjult for kunder, skriver kontrollørene i sin rapport til Hadsel kommune.

For øvrig er det ikke avdekket alvorlige brudd på alkoholloven knyttet til salg og skjenking av alkohol til mindreåringe eller åpenbart påvirkede personer. Salgs- og skjenketider er ellers overholdt.

Det er ikke observert reklame på salgssteder, og salget har foregått i lovlige former. Det er ikke observer salg av øl til mindreårige i butikkene, og det ble ikke observert salg av øl etter salgstidens slutt. Det rapporteres ellers at aldersgrenser for slag og kjøp av tobakk og tobakksvarer er overholdt.

Ber Andøy bosette 17 flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber Andøy kommune bosette 17 flyktninger i 2022. Det er samme antall som Andøy kommune ble bedt om å bosette i år.

Stig Johansen i Andøy kommune opplyser at Andøy bosatte fire flyktninger i 2020 og har bosatt 16 av 17 flyktninger i år. Det lave antallet i 2020 skyldes nedstengningen i forbindelse med covid-pandemien.

IMDI skriver i brevet at man regner med at kommunene i Norge må bosette 5.500 flyktninger i 2022.

– Inkludert i dette talet er 141 einslege mindreårige, kor 30 er under 15 år og busettast av Bufetat, skriver IMDI i brevet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i Andøy bor 484 personer som har innvandret fra et annet land. Litauen (64), Syria (44) og Somalia (40) er de tre landene med flest innvandrere til Andøy.

Stenvolls elever tok første stikk

Lyn, som trenes av andværingen Tom Stenvoll, tok første stikk og vant den første av de to kvalifiseringskampene for å berge plassene i Toppserien for kvinner.

Stenvoll og hans jenter endte på niendeplass av ti lag i den øverste serien i norsk kvinnefotball. Det medførte at laget må ut i to kvalifiseringskamper mot nummer to i 1. divisjon med tanke på å berge plassen i Toppserien. Onsdag ble den første kampen spilt i Oslo. Den endte med 2-1-seier for Lyn og Stenvoll. Lyn så ut til å berge i land en 2-0-seier, men gjestene, Åsane fra Bergen, fikk en scoring i det 89. minutt og bidro dermed til at det er høy spenning foran returoppgjøret. Det spilles søndag i Bergen.

Suverene Øksil-herrer

Øksils volleyballherrer suser frem i 2. divisjon.

I helgens serierunde ble det tre nye seire, alle med klar margin.

Det åpnet med 3-0 over Lofotvolley, et lag som Øksil også slo i den forrige seriehelgen. Denne gangen ble kampen spilt i Bodø og Øksil var klart best. I siste sett ble det hele 25-6.

Også mot TSI ble det klare settseire og 3-0-seier, før TSI 2 var motstander i siste kamp. Her ble det 3-0 og 25-5 i det tredje og siste settet.

Øksil er på topp i 2. divisjonsavdelingen etter å ha spilt seks kamper, der alle kampene så langt er blitt vunnet.

Også Sortland var i aksjon denne helgen, men ikke med like stort hell. Mot Bodø Volley ble det 0-3-tap, mens det mot TSI endte med 2-3-tap, der siste og avgjørende sett endte 13-15 i Sortlands disfavør. Sortland ligger som nummer fem av sju lag i avdelingen.

Fylkeskommunen Kjøper «romaksjer» for 50 000


Nordland fylkeskommune kjøper 25 % av aksjene i Newspace North AS på Andøya. Innovasjonsselskapet skal jobbe for å øke ringvirkningene av romsatsingen som skjer på Andøya.

–Målet med dette aksjekjøpet for oss i fylkeskommunen er å bidra til å bygge opp solide kunnskaps- og teknologimiljøer i Nordland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Etableringen skjer i samarbeid med Andøya Space AS, SIVA og Andøya Teknologipark AS, som alle skal ha like eierdeler i det nye selskapet. I løpet av 2022 er det forventet en emisjon der hver av partene vil bli forespurt om å bidra med 3 millioner kroner hver for å kunne utvikle selskapet videre, sier han til Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

Fylkesrådslederen er imponert over måten Andøya har håndtert omstillingen på i lokalsamfunnet etter nedleggingen av forsvarsbasen på Andenes. Han mener at det som nå skjer er et resultat av et samarbeid mellom befolkning, næringsliv og det offentlige, som andre samfunn i omstilling vil kunne lære mye av.

–Det er et lokalsamfunn som har reist seg etter et stort tilbakeslag. Den positiviteten og optimismen skal vi nå bygge opp under, for å sikre at utviklingen fortsetter, slik at hele Nordland blir tatt i bruk, konstaterer Norvoll.

Hadsel gir innspill om fergeavganger

Bilferga «Tysfjord» legger til kai på Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Store deler av samfunnet i Hadsel er avhengig av hyppige avganger med ferga over Hadselfjorden, både sent og tidlig. Det går fram av et innspill som Hadsel kommune nylig har sendt Nordland fylkeskommune.

– Nordland fylkeskommune har bedt oss om å svare på hvilke behov vi og våre innbyggere har for når ferga skal gå. Derfor har vi gjennom ei god høring identifisert flere klokkeslett, samt et handlingsrom som gir Nordland fylkeskommune et arbeidsrom når de skal lyse ut nytt anbud, sier Sp-ordfører Aina Nilsen i Hadsel.

I kommunens innspill til fylkeskommunen trekker de fram at ansatte innen helse og omsorg bruker ferga daglig, også knyttet til å bistå pasientene med stell eller medisiner. Det sendes også hjelpemidler med ferga fra Melbu ved behov. I en ideell verden ville kommunen gjerne beholdt avgangene som i dag. Kommunen viser også til at elever knyttet til Strønstad skole har behov for ferga fra Fiskebøl hver dag.

– Skolen er avhengig av ferga når ansatte har møter og kurs i Hadsel og Vesterålen. I tillegg kommer deltakelse på kulturelle arrangementer. Skal elevene til tannlege, helsestasjon eller andre samarbeidspartnere, benyttes også ferga. Dette gjelder også elever som er aktivt med i elevrådet, opplyser kommunen.

Slo verdensmester

Mikkel Arntsen fra Sortland og Omegn Skiklubb leverte en bra fristildistanse under den fiske sesongåpningen i Mounio søndag.

Arntsen var en av over 20 nordmenn som var på startstreken under den finske sesongåpningen, som også hadde de aller fleste av de russiske eliteløperne på plass. Også Johan Nordeng fra Alsvåg IL var på plass i Finland.

Under 15 kilometer fristil ble Arntsen tredje best av de over 20 norske løperne som gikk distansen. Han endte på 27. plass til slutt, men svært mange av løperne foran, var russiske landslagsløpere, som Sergej Ustjugov, Denis Spitsov, Alexej Sjervotkin, Ivan Yakimusjkin og Artem Maltsev. Den finske stjerneløperen Ivo Niskanen vant øvelsen, som han gjorde på 15 kilometer klassisk lørdag.

Johan Nordeng ble nummer 56.

Mikkel Arntsen slo blant andre verdensmesteren på stafett fra 2017, Finn Haagen Krogh, som endte tre plasser bak sortlendingen. De aller fleste av løperne foran Arntsen på resultatlisten har god erfaring fra verdenscupen. En løper som for eksempel Francesco de Fabiani fra Italia var bare 16 sekunder foran sortlendingen. Han har ni pallplasser fra verdenscupen å se tilbake på. Sortlendingen var et minutt og femti sekunder bak vinneren.

Stadig flere vil reparere

Mange har nok opplevd å få mobiltelefonen sin ødelagt. Men nå viser en undersøkelse i regi av Fremtind Forsikring at flere vil reparere den ødelagte telefonen fremfor å kjøpe ny. Det er Respons Analyse som har utført undersøkelsen.

I en pressemelding om undersøkelsen, sier 75 prosent at de er villige til å reparere mobiltelefonen sin om den blir skadet, og skaden meldes til forsikringsselskapet. Fremtind skriver at 84 prosent svarer ja til det samme når de får vite om hvor mye karbondioksidutslipp som spares ved reparasjon kontra kjøpe ny.

– Det beviser at nordmenn er klimabevisste og at ønsket om å redusere utslipp er stort. I tilleg viser det at informasjon og kunnskap er viktig, sier Hanne Iversen, leder for bærekraft i Fremtind.

NJFF tar til orde for lukkede oppdrettsanlegg

  Foto: Illustrasjonsfoto / Norges Jeger og Fiskerforening

Det er landsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som ber om at regjeringen kommer sterkere på banen når det gjelder rammebetingelsene til oppdrettsnæringen. Allerede fra 2022 ønsker foreningen at lukket teknologi skal tas i bruk. Det opplyser NJFF i en pressemelding fra foreningens landsmøte.

Foreningen vil at alle eksisterende oppdrettsanlegg skal gå over til lukkede anlegg innen 2030.

I meldingen trekkes det frem at lakselus og rømt oppdrettsfisk er to faktorer som påvirker villaksen. NJFF beskriver villaksen som arvesølvet, men arten er truet og nærmer seg stygt å bli rødlistet.

– Unaturlige konsentrasjoner av lakselus medfører økt dødelighet hos villaks og sjøørret i store deler av landet. Rømt oppdrettslaks blander sine gener med villaks og bidrar til å viske ut lokale genetiske tilpasninger, skriver NJFF, og trekker frem at dette kan løses med at det tas i bruk lukkede anlegg, som fysisk adskilles fra naturen rundt.

Ifølge NJFF kommer det bare halvparten av mengden med laks inn fra havet for å gyte i forhold til det som var tilfellet for 35 år siden. Samtidig er sportsfisket i elvene og fiske etter laks i fjordene blitt kraftig regulert.

Vesterålinger scoret i sesongavslutning

Mens tredjedivisjon ble fullført for et par uker siden, ble 2. divisjon avsluttet denne helga. I den anledning tegnet to vesterålinger seg på scoringslista. I kampen mellom Kongsvinger og Tromsdalen, scoret hadselværingen Adrian Pedersen et mål, og bidro dermed til at han og lagkameratene kunne dra i land en 3-1-seier på bortebane.

I kampen mellom Alta og Fløya, ble det også signert vesterålske scoringer. Sortlandsgutt Mathias Dahl Abelsen puttet to baller i nota i en svært komfortabel 5-1 seier over Fløya. Mens Tromsdalen endte på en småpen 4. plass i årets sesong, 23 poeng bak serievinner Kongsvinger, havnet Alta til slutt på 6. plass, med 41 poeng.

Lager norgescup i futsal

Futsalsesongen er i gang, selv om Vesterålen Futsal er et par uker unna sin seriestart. Dette blir en sesong der Norges Fotballforbund skal forsøke seg med en nyvinning. På fotball.no skriver forbundet at de håper en norgescup (NM) i futsal skal være med på å futsalmiljøet et årlig sportslig, sosialt og faglig høydepunkt.

Det var toppklubbene selv som kom med innspillet gjennom sin egen serieforening.

Norges Fotballforbund skriver at hver fotballkrets skal kvalifisere to lag av hver kjønn til en regionfinale, som igjen skal kvalifisere åtte lag til det som har fått navnet Final Eight, en cupfinalehelg som skal spilles første helgen av mars. Hønefoss Arena blir finalested.

Det er ikke avklart når de første kampene skal spilles, eller hvor et eventuelt nordnorsk sluttspill skal arrangeres.