Dømt til tre års fengsel etter å ha vært sentral i narko-nettverk

Vesterålen tingrett har dømt en mann som har vært sentral i et narko-nettverk i Vesterålen, til fengsel i tre år. Dersom han klarer å holde seg på matta, slipper han unna med ett års i fengsel. Han må også tåle en inndragning på 162.500 kroner til statskassen.

Amfetamin er et sentralstimulerende stoff som brukes i behandling av ADHD og narkolepsi, narkotiske stoffer.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Pluss

Aktor Kay Rønning-Nyvold mente i Vesterålen tingrett 6. februar at den tiltalte mannen som sto tiltalt, burde dømmes til to års fengsel, kompensert for at han dømmes sammen med en straff i Sverige.

 Retten så strengere på saken enn det aktor mente i retten, og dømte den utenlandske mannen til tre års fengsel. To år av dommen er imidlertid gjort betinget med prøvetid. Det betyr at den nå dømte mannen må sitte ett år i fengsel. To tredels soning betyr med andre ord at han blir sittende åtte måneder i fengsel.


Aktor: – Bør dømmes til to års fengsel

Aktor Kay Rønning-Nyvold mener at den utenlandske statsborgeren som i tingretten står tiltalt for innføring av cirka tre kilo amfetamin til Vesterålen, bør dømmes til to års fengsel.

 

Dersom han skulle bli dømt på nytt i norsk rett innen to år, vil den reelle fengselsstraffen kunne økes til tre år bak murene.

Av vurderingene til Vesterålen tingretts dom, refererer dommer Hans Edvard Roll til en rekke beslag og tidligere dommer mot flere navngitte vesterålinger. Den nå dømte utenlandske statsborgeren, som i en periode har bodd i Sortland kommune og hvor han ble kjent i narkomiljøet, ble telefonavlyttet av politiet. Det er disse lydopptakene som utgjør mye av bevisene mot mannen.


– Amfetaminen produsert på samme «fabrikk»

– Amfetaminen er mest sannsynlig produsert på samme «fabrikk» og sted, og flere analyser viser at stoffet er fra samme parti amfetamin.

 

I dommen vises det blant annet til en arrestasjon for narkotikabesittelse i Vesterålen, der en navngitt mann ble dømt. Den nå dømte i tingretten klarte via telefon å holde seg orientert om både beslag og arrestasjoner som politiet i Vesterålen gjennomførte.

– Ikke tvil

Fra en av samtalene refererer dommer Hans Edvard Roll til en samtale der den dømte i et lydopptak med en kontakt sier at han skal ta seg en tur nordover, og at kontakten kunne få ny forskning og at han kunne få mer enn forrige gang.


Forsvarer Hanne Elise Skare:

– Fra opptakene hører jeg ikke amfetamin nevnt med et eneste ord

Forsvareren til den utenlandske mannen som denne uka sto tiltalt for innføring av cirka tre kilo amfetamin til Vesterålen, advokat Hanne Elise Skare, etterlyste under sakens gang og under sitt avsluttende forsvar av sin klient, både vitner og beviser i straffesaken.

 

– Det er ikke tvilsomt at samtalen dreide seg om kjøp og salg av narkotika. Tiltalte bekreftet under samtalen at de kontakter som ble beslaglagt hos [navn] var penger han skulle ha og at dette var tredje gang [navn] hadde tapt pengene til tiltalte, refererer retten som et eksempel som beviser at det var snakk om narkotikatrafikk.


Vesterålen tingrett:

Tiltalte: – Uskyldig, det finnes ingen beviser

Den tiltalte i narkosaken som går for Vesterålen tingrett denne uka, sa i sin innledende forklaring tirsdag  at han er helt uskyldig i påstandene fra aktor og politiadvokat Kay Rønning-Nyvold.


Tapte én million kroner

I dommen blir det også referert til hvem som skylder hvem penger i narkomiljøet i Vesterålen. Rettet mener at det i lydopptakene også går fram at tiltalte tapte én million kroner via en person i det lokale narkomiljøet. For lite narkopenger betalt til tiltalte nevnes også i dommen. Det er også snakk om innkreving av narkopenger. For å betale tilbake tapte penger, skulle stoff selges med 25 prosent påslag til en bestemt person i narkomiljøet.

Narkotika som business

– Det er utvilsomt slik at tiltaltes business i Vesterålen er salg av narkotika. Han hadde i august 2015 hatt en salgstur nordover og gjentatt dette i januar 2016. Hans tette kontakt med kjente narkotikaselgere i Vesterålen sommeren 2015 kan ikke forklares på annen måte. Han har i samtalene bekreftet virksomheten og at han hadde lidd betydelige økonomiske tap grunnet politiets beslag, heter det i dommen fra Vesterålen tingrett.

Retten slår fast at tiltalte i en periode fra oktober 2014 til oktober 2016 har omsatt betydelig mer narkotika enn det beslaglagte som var tett opp mot tre kilo amfetamin.

Retten viser i dommen til en høyesterettsdom som omfatter 3,8 kilo amfetamin og der dommen ble på fire år og seks måneder i fengsel. Retten legger i sin dom dette til grunn.

– Det vurderes som skjerpende at tiltalte har drevet et aktivt salg av narkotika i Vesterålen over lengre tid og har i den sammenheng et salgsnett bestående av flere salgsledd. Han har over en lengre periode vært hovedkilden til narkotikaen i Vesterålen.

Har lagt i ett år

Den dømte er tidligere dømt i Sverige for lignende forhold, og straffen reduseres derfor. Saken har dessuten hatt en liggetid hos politiet et cirka ett år. Straffen reduseres også på grunn av dette. Den tiltalte har store helsemessige problemer og er eneforsørger for to små barn, tilsier at noe av straffen kan gjøres betinget. To av tre år av straffen gjøres derfor betinget, som i praksis betyr at han slipper å sone denne delen av straffen. Han er også dømt til en prøvetid på to år, som i praksis betyr at han risikerer å måtte sone hele straffen på tre år dersom han blir dømt for lignende forhold i så lenge prøvetiden varer.