Sortland Arbeiderparti:

Sortland Ap foreslår å legge ned fire grendeskoler

Sortland Arbeiderparti ønsker å legge ned fire grendeskoler for å løfte skolen i kommunen inn i en ny tid med nye krav til bygninger og framtidsrettet pedagogikk. På Holmstad skole foreslås det kun å legge ned ungdomstrinnet.

Sigurd Jacobsen, ordfører Tove Mette Bjørkmo og Roald Steen i Arbeiderpartiet la tirsdag fram sin plan for framtidig skolestruktur i Sortland kommune.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Et av de sterkeste argumentene ordfører Tove Mette Bjørkmo kunne presentere på en pressekonferanse tirsdag, var at elevene i Sortland kommune skal løftes inn i en bedre skole og der det skal være attraktivt for lærere og andre skoleansatte.

Arbeiderpartiets forslag til skolestruktur ligner noe på et av forslagene fra rådmannen i Sortland, men med tillegg at man også skal satse på bygging av svømmebasseng og idrettshall i tettstedet Sortland.

Av pressemeldingen går det fram at Arbeiderpartiet ønsker at Holand skole skal legges ned og at elevene flyttes til Lamarka skole høsten 2020. Samtidig skal Lamarka skole oppgraderes med tilfredsstillende fasiliteter for elever, lærere og annet personale ved skolen.

Holmstad ungdomsskole vil, dersom Arbeiderpartiet får det som de vil, bli lagt ned. Samtidig flyttes elevene til Sortland ungdomsskole høsten 2020. Barnetrinnet ved Holmstad skole vil bestå slik det er i dag.

Ny barneskole, idrettshall og basseng

For å kunne ta unna elevene som må flytte fra grendeskolene, foreslår Arbeiderpartiet at det bygges ny barneskole på Sortland. Denne skal ha en kapasitet på mellom 300 og 400 elever. Sortland Ap ønsker at dette tiltaket skal innarbeides i økonomiplanen for perioden 2020 til 2023.

Den positive meldingen fra ordføreren i Sortland, er at Ap ønsker at det skal bygges ny idrettshall med basseng i tilknytning til ny barneskole på Sortland.

Sigerfjord og Maurnes skole foreslår Ap å legge ned. Elevene ønsker partiet å samle i en ny Hinnøya skole på Strand. Denne skolen vil partiet bygge i perioden 2024 til 2027, og samtidig ønsker de å bygge en ny idrettshall på Strand.

I Sortland Arbeiderpartis forslag ber de rådmannen utarbeide handlingsplan for avhending eller videre bruk av skolene som blir overflødige. Og endelig ønsker Ap at rådmannen skal fremme endelig handlingsplan for kommunestyret innen året er omme.

Ønsker en bedre skole

I begrunnelsen for sitt forslag til kommunedelplan for framtidig skolestruktur i Sortland kommune, mener Ap at kommunen vil få en bedre skole.

Pressemeldingen fra Arbeiderpartiet i Sortland viser til formannskapets tidligere vedtak der politikerne ba om at kvalitet i skolen skal ha fokus, og viser til at bygningsmessige utfordringer og konsekvenser av skoleskyss skulle utredes.

– Arbeiderpartiet mener at når vi har satt igang arbeid med kommunedelplan for framtidig skolestruktur, så var det fordi vi ville ha en nøye gjennomgang av dagens situasjon. Gjennomgangen skulle sette oss i stand til å fatte beslutning om det vi mener er til det beste for barna i skolen i Sortland, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Større pedagogiske miljøer

Ap ønsker en offentlig fellesskole og lik rett til utdanning, og mener at det er grunnleggende for å sikre like muligheter for alle.

– Nye krav til antall fag og dybden i fagene gjør det nødvendig med større pedagogiske miljøer på den enkelte skole. Det er viktig for Arbeiderpartiet å sikre at våre barn kan få en god skolegang på gode skoler, både med godt kvalifiserte lærere og gode moderne bygg, mener ordføreren.

Gamle skoler

Arbeiderpartiet i Sortland argumenterer for at skolene må ha god funksjonalitet og være fleksible for å kunne tilpasse seg innholdet i nye reformer. De poengterer at flere av skolene er svært gamle. Kommunen står overfor et valg mellom å ruste opp de gamle skolene, eller bygge nye.

– Dersom vi skal lykkes med det, ser vi at det er riktig å slå sammen noen skoler og bygge nye skoler. Det er viktig å presisere at vi gjør dette for å gi alle elevene i Sortland det samme tilbudet og like muligheter for alle, sier Bjørkmo.

Arbeiderpartiet i Sortland viser til at kommunen har åtte grunnskoler som er bygd på 50- og 60-tallet. Sortland ungdomsskole og Lamarka skole er bygget senere.

Erfaringer fra nedleggelser

– Sortland har hatt skoler i de aller fleste bygdene, og det har vært et gode for Sortland. Blokken skole og Godfjord skole ble nedlagt for noen år siden på grunn av mangel på elever. Den erfaringen har vi også med oss, og ser at det fremdeles er levende bygder i disse områdene. Vi har stor forståelse for at noen er bekymret for konsekvensen av å legge ned bygdeskolene, sier Bjørkmo, og legger til at det aller viktigste er å sørge for at ungene i kommunen får et likt tilbud i nye skoler som skal bygges etter moderne og tidsriktige normer, heter det i pressemeldingen fra Sortland Arbeiderparti.

Applauderes av Høyre

Sortland Høyre er glad for at Arbeiderpartiet langt på vei støtter Høyres forslag til ny skolestruktur, med ny skole på Sortland i 2024 og på Strand i 2027. 

– Arbeiderpartiet har helt tydelig tatt inn over seg vår argumentasjon for fremtidens sortlandsskole, om et fremtidsrettet og likeverdig tilbud til alle elever, sier ordførerkandidat for Sortland Høyre, Marthe Hov Jacobsen.

– Dermed ser det til ut til at vi kan få til en storstilt satsing på skolene. Det vil også bety at vi kan gå igang med planleggingen av nye haller på Sortland og Strand, og nytt svømmebasseng i sentrum. Det er på høy tid.