Norsk ornitologisk forening om gåsejakta:

– Uheldig at kommunene skal fastsette bestandsmål

– Det er uheldig at det nå er publisert en forvaltningsplan for Nordland der man legger opp til at kommunene selv skal fastsette bestandsmål i sitt område. Det sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening (NOF) i en kommentar til ønsket fra Fylkesmannen i Nordland om økt jakt på grågås.

Grågås ved Saltvatnet  Foto: Øystein O Strandback

Pluss

– NOF aksepterer jakt på levedyktige bestander, og har ingen problemer med jakt på grågås. Det gir naturvennlig og klimavennlig kjøtt fra viltbestander som tåler det. Det er en langvarig tradisjon i Norge at vi jakter på det såkalte «overskuddet» om høsten. Det er et begrep som ikke har så mye for seg, men i praksis betyr det at vi ikke tærer på ressursene, men høster slik at vi opprettholder bestanden, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i NOF.

Han opplyser at forvaltningsmålene slik de er nedfelt i naturmangfoldlovens paragraf fem, slår fast at alle arter skal ha levedyktige bestander innenfor sitt naturlige utbredelsesområde.


– Burde vært jaktet mye mer på grågås

Bestanden av grågås i Nordland er på mellom 2.500 og 5.000.

 

Uheldig for grågåsa

– Grågåsa er en ressurs og en art mange setter pris på. Det er uheldig at det nå er publisert en forvaltningsplan for Nordland der man legger opp til at kommunene selv skal fastsette bestandsmål i sitt område, og det er høyst usikkert hvordan disse målene skal settes. Blant annet skrives det at «i kommuner der man på grunn av skade/ annen konflikt forårsaket av grågås har som målsetting å redusere bestanden skal det legges til rette for det». Skadefelling fremheves dessuten som et av de viktigste tiltakene for å redusere konflikt mellom grågås og jordbruksinteresser. Det er ikke i tråd med intensjonen i skadefellingsforskriften, sier rådgiveren i NOF til VOL.

Spørsmål om vesentlig skade

NOF mener at skadefelling kun skal gis der enkeltindivider beviselig forvolder vesentlig skade. Forebyggende og avbøtende tiltak må ha et tydelig fokus, og fellingstillatelser bør ikke gis før det er dokumentert at slike tiltak er gjennomført og ikke nytter.

– Vi mener også at fuglebestandene skal kunne utvikle seg naturlig. Høstingsprinsippet som NOF mener skal legges til grunn for artsforvaltning, tilsier at jakt ikke skal påvirke bestandene negativt. Enkelte arters mulige konflikter med andre samfunnsinteresser må løses med forebyggende tiltak, og ikke med reduksjon av bestander som av naturlige årsaker har økt, sier han. Og legger til at en tredjedel av jordas landoverflate er jordbruksareal. Noen arter, for eksempel gjess, profitterer på mer gress på engene. Samtidig taper andre arter på denne arealutnyttelsen.

Bestanden av grågås

Martin Eggen i fugleforeningen sier til VOL at enkelte arters mulige konflikter med andre samfunnsinteresser må løses med forebyggende tiltak, og ikke med reduksjon av bestander som av naturlige årsaker har økt.

– I 2017 ble den nasjonale bestanden anslått å ligge i størrelsesordenene 20 000 – 25 500 par, mens den for Nordlands vedkommende ble estimert til 2425 – 4120 par, sier Martin Eggen til VOL.

Seksjonsleder Tore Vatne i Miljøvernvavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland har i et intervju med VOL opplyst at gåsebestanden i Nordland ligger på 20.000 individer. Han presiserer i dag at bestanden ligger på tallene som NOF har kommet fram til. De 20.000 gjessene han har snakket om knyttet til økt jakt på grågås, går på antall individer som er i Nordland når jakta starter. Tallet omfatter med andre ord både den hekkende bestanden og årets kull etter endt hekking, det vil si inklusive årets gåseunger.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Pluss