Så mange mottar arbeidsavklaringspenger i Vesterålen

I september var det 806 personer bosatt i Vesterålen som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV.

Illustrasjonsbilde penger.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Pluss

I samme måned var det totalt 5 243 personer i Nordland som mottok AAP. Dette innebærer en nedgang på 40 personer i løpet av tredje kvartal 2020. Sammenliknet med samme måned i fjor er det en nedgang på 154 personer, noe som tilsvarer en reduksjon på 2,9 prosent.

Det var økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger tidligere i år, og spesielt i perioden mars-mai. Dette har bedret seg, men man ser fortsatt at det er færre som slutter med arbeidsavklaringspenger enn samme periode i fjor, og det er noen flere nye mottakere.

Korona

– Utviklingen vi har sett etter mars kan relateres til koronapandemien, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– I dagens situasjon er det viktigere enn noensinne at vi i NAV har et godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning, påpeker hun.

Oversikt over antall mottakere av AAP i vesterålskommunene:

Kommune

Januar

Mai

September

Hadsel

214

226

227

59

58

51

Øksnes

125

119

121

Sortland

299

328

336

Andøy

70

73

71

Fokus på unge

Blant unge under 30 år var det registrert 1 307 mottakere av arbeidsavklaringspenger, noe som utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år. Det har vært en nedgang på 28 personer i løpet av tredje kvartal 2020, og sammenliknet med samme måned i fjor er det 36 færre unge mottakere av arbeidsavklaringspenger.

– Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV, og vi ser at denne gruppen er særlig berørt av korona-tiltakene. Sammen med helse og utdanning vil NAV fortsatt jobbe med tidlig og tett oppfølging for å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen, fortsetter Stavnes.


Fakta AAP

Arbeidsavklaringspenger kan innvilges til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst femti prosent på grunn av sykdom. Det er et krav at det foreligger en gyldig diagnose i henhold til klassifiseringssystemene ICD 10 og ICPC 2. Det er også et vilkår at man enten er under aktiv behandling, deltar i et aktivt tiltak, eller at man selv etter at dette er prøvd fremdeles anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten.

Tidligere (før 1.3.2010) mottok personer som var under medisinsk behandling rehabiliteringspenger, mens de som deltok i et arbeidsrettet tiltak mottok attføringspenger. Tidsbegrenset uførestønad kunne innvilges om man, til tross for medisinsk behandling og forsøk på attføring, ikke kunne komme i arbeid i overskuelig framtid, men at det var håp på lengre sikt. Minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger er 2G (grunnbeløpet i folketrygden). Fra 1. mai 2019 utgjør dette 199 716 kr.

1. januar 2018 ble regelverket for AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra 4 til 3 år, og det ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode.

Kilde NAV.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Pluss