Klager til statsforvalteren

Åse Småbåtforening ber Statsforvalteren i Nordland (tidl. fylkesmannen) omgjøre vedtaket fra Sortland kommune om å tillate etablering av oppdrettsanlegg på vestsiden av Godfjorden.

Sortland kommune har fått klager og protester fra flere hold etter at de har gitt dispensasjon til flytting og etablering av oppdrettsanlegg på vestsiden av Godfjorden. arkivfoto 

Pluss

Også Statsforvalteren i Nordland reagerer på vedtaket fra Sortland formannskap, om å gi dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg ved Gapøya og Kinnholmen. I en klage til Sortland kommune ber statsforvalter Tom Cato Karlsen om at allmennhensynet til Godfjorden, og da spesielt dens verdi for naturmangfold tas hensyn til. Hans vurdering er at oppdrettsanleggsetablering vil påføre skade for naturmangfold og fiskeri. Dersom ikke Sortland kommune omgjør vedtaket, må sakens dokumenter oversendes statsforvalteren for videresending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for oppnevning av sette-statsforvalter.