Øksneshallen på Myre ble bygd i 1989, i en tid da fokus på støynivå og dertil støyreduserende tiltak ikke var så viktig. Øksnes kommune fikk gjennomført støymåling i hallen og viser at desibelnivået på etterklang var dobbelt så høyt som hva dagens akseptable minimumskrav er for sammenlignbare bygg, heter det i en prosjektbeskrivelse oversendt kommunen.

Det har vært nedsatt en interessegruppe bestående av Vesterålen Lyd AS, Øksil, UL Nybrott og Eldrerådet i kommunen som har jobbet mot å få på plass støydemping.

443.000 kroner

En spleis ble opprettet, hvor både private personer og ulike lag og foreninger har bidratt. Dette resulterte i 17.850 kroner til prosjektet, som hadde en total kostnad på 443.000 kroner.

Selve monteringen av utstyr og materiale ble gjort på dugnad, til en verdi av over 200.000 kroner. Nå søker Øksil på vegne av interessegruppa om et bidrag fra Øksnes kommune på 224.000 kroner for å komme i mål økonomisk.

Interessegruppa har også søkt støtte fra Samfunnsløftet pålydende 100.000 kroner som, ved en eventuell innvilgelse, i sin helhet skal være en del av finansieringen og dermed redusere andelen til Øksnes kommune tilsvarende.

Storstua

– I tillegg mener vi det er svært viktig å poengtere at det er enkelte personer som har jobbet dugnad til en verdi av hele 201 200 kroner, som i utgangspunktet er en kommunal oppgave, påpeker Øksil i brevet til kommunen.

Avslutningsvis håper interessegruppa at kommunestyret ser verdien i de ressurser som har bidratt til at «storstua», vurdert fra et helseperspektiv, er blitt en bedre og mer brukervennlig arena for alle Øksnesværinger.