Verner litt – fjerner litt

Skal gamle bolighus vike for ny barnehage på Stokmarknes? Det ligger an til å bli konklusjonen når teknisk hovedutvalg møtes i sitt siste møte før sommerferien.

Vernes: Den gamle Bergsmogården vernes, selv om hagen kan delvis ofres til fordel for utearealer for en ny barnehage i området. 

attraktivt for bolig: En ny og sikker barnehage, med godt uteområde for barna, veier tyngre enn verneverdi av hagen til Bergsmohuset, sier kommunedirektøren i sin vurdering. 

Vesteraalens Avis

Den smått betente saken gjelder riving av flere gamle hus i området ovenfor Hadsel rådhus, for å blant annet bygge ny barnehage. Skal dette bli en realitet, må flere gamle bolighus rives, og det gamle barnehageområdet vil omreguleres til boligområde.

På kommunespråk heter det at detaljreguleringsplanen har til hensikt å legge til rette for etablering av ny barnehage nord i planområdet (GBnr 65/132, 120, 1150). GBnr 65/427 omreguleres fra barnehage til boligbebyggelse. Videre legger detaljreguleringsplanen til rette for sikrere trafikkavvikling, spesielt langs traseer som, av barn og unge, oppfattes som farlige å ferdes langs. Det legges også til rette for høyere utnyttelsesgrad i boligområdene, dette i tråd med fortetningsprinsipp.

Verneverdig

Det har vært noe kontrovers rundt planene, siden det er flere gamle hus i området. Blant annet det såkalte Bergsmohuset og Jægergården i henholdsvis Lensmannsveien 6 og 8. Mens Bergsmohuset har blitt funnet verneverdig, har Jægergården, Idrettsvn. 3 (Jensenhuset) og Lensmannsvn. 4 (Hoelhuset) blitt vurdert som ikke verneverdig.

I høringsperioden har det kommet inn innspill på nettopp dette, hvor det pekes på at det eldste bygget i området er fra 1905, og således viktig å ta vare på som en del av historien til Stokmarknes.

Fylkeskommunen hadde ingen negative merknader til planen når det gjaldt det kulturminneverdige.

Hensiktsmessig

I sin vurdering sier administrasjonen at kommunen i planprosessen har benyttet landskapsarkitekt for vurdering og utforming av arealer i planen, med henvisning til etterbruken av hagen til det såkalte Bergsmohuset.

– Det er ikke dokumentert spesielle arter av verneverdi i hagen. I kulturminnevurderingen er det konkludert med at huset har verneverdi, men at hagen ikke har det, sier administrasjonen i sin vurdering.

– Det vurderes at en ny og sikker barnehage, med godt uteområde for barna, veier tyngre enn verneverdi av alle elementer i hagen til Bergsmohuset, konkluderer kommunen.