Per Sandberg mener han ikke er på bærtur:

- Professorer på villspor

Fiskeriministeren avviser påstander om ta han er på bærtur.
Meninger

Etter folkemøtene på Melbu og i Vardø om pliktsystemet for torsketrålerne hevder professorene Ørebech og Trondsen at jeg er på bærtur. Som et ekko av hverandre sier de to at jeg innenfor dagens lovverk har myndighet til å tildele kommunekvoter om jeg vil, og at det ikke vil kreve noen lovendring.


Sender fisken til utlandet

Professor Torbjørn Trondsen vil på folkemøtet på Mebu legge frem tall som viser en voldsom økning i ombordfrysing og direkteeksport hos Havfisk. 


Kjære Ørebech og Trondsen. Det kan se ut som om dere må ta fram lovteksten og lese den en gang til. Gjerne før dere fortsetter å gi feil informasjon til studentene på Fiskerihøgskolen, og før dere stiller opp på folkemøter og gir folk falske forhåpninger. Hvor i havressursloven står det at jeg kan tildele kommunekvoter? Kommunekvoter er ikke nevnt med et ord.

Det er et helt grunnleggende utgangspunkt i norsk fiskerilovgivning at det er staten som tildeler kvoter, og at disse tildeles fartøyeier for et bestemt fartøy. Hvis kvotene skal tildeles kommuner som igjen skal kunne tildele kvotene til fartøy, så ville dette være noe helt nytt. Da må loven endres.

Professorene viser til den såkalte distriktskvotehjemmelen i havressursloven. Denne gir departementet adgang til å fastsette såkalte distriktskvoter. Til distriktskvoter kan det knyttes krav om landing til bestemte industrianlegg i bestemte distrikt. Det er like fullt staten som tildeler kvotene. Og kvotene tildeles fartøy. Igjen; hvis kvotene skal tildeles kommuner, må det lovendring til.

Den rødgrønne regjeringen innførte distriktskvoteordning fra 2006-2009. Det viste seg at den hadde mariginal effekt. De rødgrønne gikk bort fra ordningen, og den er siden ikke gjeninnført.

Pliktsystemet som har vært tema på disse folkemøtene har ikke fungert. Det er det bred enighet om. Til og med Arbeiderpartiet innrømmer det. Den saken ligger nå til behandling i Stortinget.

Flere har bevisst eller ubevisst blandet spørsmålet om framtidens kvotesystem som legges fram i en egen stortingsmelding til høsten. Da skal det såkalte Eidesen-utvalgets innstilling behandles. Der kommer de virkelige store spørsmålene opp.

 Spørsmålet om ressursrente, leie av kvoter, forslag til å forenkle hele kvotesystemet og tidsbegrensninger på fiskerettigheter, for å nevne noe.


Se Sandbergs møte med folket i opptak

Onsdag ettermiddag klokken 18:30 møtte fiskeriminister Per Sandberg til folkemøte på Melbu om pliktforslag. Se video i opptak her.Offensiv Sandberg i strupen på motstanderne:

Teppebombet motstand med egne fakta

Fiskeriminister Per Sandberg brukte angrep som beste forsvar under folkemøtet på Melbu onsdag kveld.