Fortsetter vi som nå vil det være krevende å levere noen av de tjenestene teknisk etat har ansvaret for.

Bosteds-uavhengige arbeidsplasser kan avhjelpe bemanningsutfordringene på teknisk etat

Det er ofte utfordrende å rekruttere fagfolk til kommunale stillinger. En følgevirkning er at kommunen sliter med lang saksbehandlingstid på teknisk avdeling. For å bedre situasjonen kan en løsning være bosteds-uavhengige arbeidsplasser.

En del arbeidsoppgaver kan utføres uten at de som utfører oppgavene nødvendigvis bor på Sortland.

Pandemien har vist oss at det er mulig å jobbe på helt andre måter enn tidligere. Vi må utnytte mulighetene teknologien gir oss til større fleksibilitet, og vi må tilrettelegge for å kunne ansette medarbeidere uavhengig av hvor de har bostedsadresse, for eksempel Oslo.

Tjenesteområdet Teknisk og Samfunnsutvikling melder fra om at knapphet på ressurser er en stor utfordring– bemanningsmessig så vel som økonomisk. De opplever stadig at det kan være vanskelig å rekruttere personell, og enkelte stillinger kan bli stående ledig over lengre tid. Dette fører bl.a. til sen saksbehandling av byggesøknader for både private næringsdrivende.

Byggesaksbehandling kan i stor utstrekning utføres uavhengig av bosted.

Fortsetter vi som nå vil det være krevende å levere noen av de tjenestene teknisk etat har ansvaret for.

Etaten melder fra om et økende behov for digital kompetanse og økte krav fra myndigheter gjennom ulike lover og forskrifter. Opplevd handlingsrom mellom forvaltningsregler og forventninger samt et mylder av gamle planer, er alle områder hvor de opplever at de ikke får ønsket fremdrift.

Flere og bedre digitale og teknologiske verktøy gjør at mulighetene er store både for effektivisering og økt kvalitet, men den digitale kompetansen som etterlyses må på plass.

Sortland kommune bør gå i front og være en innovativ pilot – og vertskommune som utvikler tjenestemodeller for fremtiden, der hensikten er å frambringe innovative løsninger som tar Sortland framover.

Byggesaksbehandling kan i stor utstrekning utføres uavhengig av bosted. Ved siden av større grad av interkommunalt samarbeid innenfor feltet byggesaksbehandling, kan kommunen også rekruttere til slike stillinger uten at ansatte behøver å flytte til kommunen.

I tillegg kan typiske Controller funksjoner i stor utstrekning også utføres uavhengig av bosted. Hovedoppgaven til en Controller er å styre kommuneøkonomien i tillegg til økonomisk planlegging, utarbeidelse av regnskap, budsjettering, intern kontroll, videreutvikling av økonomi og styringssystemer m.m. Kommunen kan rekruttere også til denne typen stillinger uten at ansatte behøver å flytte til kommunen.

Sortland Venstre håper å få kommunestyrets tilslutning til at saken blir belyst, og at den tas opp til behandling i en egen sak etter Kommunedirektørens forutgående saksbehandling.