Nestleder av Hadsel lokallag NFU (Norsk forening for utviklingshemmede), Ole Riibe, retter skarp kritikk mot kommunestyrets vedtak om bygging av boliger for mennesker med ulike former for bistandsbehov.

NFU i Hadsel har all grunn til å være tilfredse med at kommunestyret vedtok finansiering av «Parkveien 2». Alternativet var nemlig at man måtte ut med nytt anbud, som ville medført:

1. Store kostnadsøkninger

2. Ytterligere forsinkelser av prosjektet.

Man har planlagt for dette bygget i 4 år og det er behov for tilfredsstillende boliger for tjenestemottakere i miljøtjenesten. Flere har ventet lenge på nettopp dette. De ansatte i tjenesten, som vi politikere også har et ansvar for, venter på å få en arbeidshverdag i godkjente lokaler.

Parkveien 2 er planlagt i forhold til Husbankens krav til omsorgsleiligheter, og med veiledning fra Husbanken og Statsforvalteren. En brukergruppe, blant annet med medlemmer fra NFU og brukerne selv, har gitt innspill og vært aktive i prosessen.

NFU kritiserer at deres uttrykte ønske om selvstendige boliger med egen inngang ikke er ivaretatt i prosjektet og viser til Husbankens veileder som advarer mot å bygge «mini-institusjoner». Den samme veilederen sier også for at vi har et mangfold av behov, og at behovene i noen tilfeller går foran det uttalte målet om 'minst mulig preg av institusjon'. I Hadsel kommune bor 59 av 70 tjenestemottakere i selvstendige boliger med egen inngang. Med andre ord, de aller fleste.

Parkveien 2 møter det store mangfoldet av diagnoser og tilstander som vi har i kommunen, og vi bygger slik at leilighetene skal være beboelig for de aller fleste. Husbanken anbefaler i tilfeller hvor man bygger med fellesarealer, små bogrupper fra fire til maksimum åtte boliger sammen. Parkveien 2 planlegges for 6 boenheter. Hadsel kommune må sørge for at alle brukergrupper ivaretas.

I sitt innlegg kritiserer NFU vedtaket om at kommunedirektøren har fått i oppdrag å komme tilbake til kommunestyret med sak om hvordan husleien i Parkveien 2 skal kunne svare til brukernes inntekt. Dette er et vedtak hvor kommunestyret erkjenner at husleien er for høy og at den må ned. Hvordan husleien beregnes og tilpasses er ikke en sak kommunestyret kan ta lett på og komme med kreative løsninger på uten forutgående utredning. Den må i tråd med kommuneloven, utredes. Kommunestyret har med dette gjort et ansvarlig vedtak som ivaretar interessene til de som skal bo i leilighetene i Parkveien 2.

Sammenligningen med at beboere i miljøarbeidertjenesten like godt kunne kjøpt seg leilighet i Børøya brygge er merkelig. Hadsel kommune bygger ikke Parkveien 2 til mennesker med høye boferdigheter, og det regner vi med at NFU egentlig er godt kjent med.

NFU viser i sitt innlegg til at beboere må være med å betale på fasilitetene som bygges til de ansatte, og dette er en feilopplysning det er viktig å adressere. Kostnadene knyttet til ansattes fasiliteter er helt adskilt fra kostnadene som utgjør leieprisen til beboere. Beboere skal ikke betale en krone av Hadsel kommunes utgifter til personalrom og kontorfasiliteter.

Det er å håpe at man med dette tilsvaret har klart å belyse noen av punktene som var utelatt i NFU sitt innlegg, og at man har skapt en forståelse for hvorfor botilbudet til mottakere av tjenester i miljøarbeidertjenesten må på plass, og at må være differensiert og tilpasset alle grupper.