Det er bra. Da vet velgerne hva de får om Senterpartiet får det som de vil.

For det å gjøre Lofoten og Vesterålen petroleumsfritt, for så å satse på el-sjarker redder verken verden eller Lofoten og Vesterålen, på noen slags måte.

At det er blitt en umulighet for Senterpartiet at tradisjonelt fiskeri og petroleumsaktivitet ikke kan leve side om side har vi registrert at partiet mener når de ikke sitter i regjering. Sist Senterpartiet styrte Olje- og energidepartementet var tonen og utvinningsiveren en annen. Heldigvis vil jeg si at Olje-Ola sørget for inntekter til staten og sysselsetning rundt om i vårt fantastiske land.

Men mye har skjedd siden 2013 da Senterpartiet administrerte landet i regjering med Arbeiderpartiet og SV. Foruten at veier bygges i Nordland og vedlikeholdes av dagens regjering, ja foruten de fylkeskommunale veier Senterpartiet har ansvar for i Nordland, er det helt riktig at vi har fått en "Parisavtale". En internasjonal avtale som forplikter å holde den globale oppvarmingen under 2 grader.

Men dette er ikke et argument for ikke å høste av de petroleumsressurser vår landsdel har. Eller landet for øvrig. Tvert om. Da dagens regjering utarbeidet sitt bidrag til Parisavtalen, ble det lagt til grunn at vi skal nå klimamålene våre samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Det at virksomheten allerede i tiår har stått overfor strenge virkemidler som CO2-avgift, kvoteplikt og forbud mot brenning av gass (fakling), har bidratt til at vår produksjon skjer med relativt sett lave CO2-utslipp. I gjennomsnitt er utslippene per produsert fat fra norsk sokkel under halvparten av gjennomsnittet for resten av verden. Det er et konkurransefortrinn når klimapolitikken globalt strammes til.

Alle seriøse analyser av fremtidens energibehov viser at verden vil ha behov for nye store investeringer innen olje og gass i tiår framover. Dette selv om forbruksveksten skulle avta og på lengre sikt bli negativ. Det skyldes at produksjonen fra eksisterende felt faller år for år. Selv uten forbruksvekst kreves det derfor nye utbygginger for å dekke etterspørselen. Det betyr igjen at oljeprisen over tid vil gjøre nye utbygginger lønnsomme globalt sett.

Jeg er ikke i tvil om at ressursene på norsk sokkel – slik den har vært siden starten på 70-tallet – vil nå opp i denne internasjonale konkurransen også framover. Et konkret eksempel fra vår landsdel er Castberg-utbyggingen, som selskapene anslår lønnsom med en oljepris høyere enn 35 dollar per fat.

Det er en viktig del av bakteppet når sjefen for det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, stadig gjentar at verden trenger all norsk olje og gass vi kan produsere. I tillegg bidrar vi til energisikkerhet for Europa, og med at vår gass kan erstatte kull i energiproduksjonen i Storbritannia og andre importland.

Når Senterpartiet hevder at det vil være galskap å utvinne petroleumsressursene på Norsk sokkel, da i hovedsak Lofoten og Vesterålen, deler jeg ikke dette synet! Derfor mener FrP at det må gjennomføres en konsekvensutredning etter petroleumsloven der hensynet til fiskeriene avstemmes. Så vel som sikkerhetsnivået generelt. Skulle konsekvensutredningen fastslå at det vil være en umulighet for at fiskeri og petroleumsaktiviteten kan leve side om side, eller at sikkerheten ikke kan ivaretas godt nok, skal det ikke være tvil om hva vi velger. Fiskeri og miljøhensyn kommer først. En konsekvensutredning som Senterpartiet er imot vil gi svaret på dette.

Så er det riktig som Senterpartiet viser til at fiskeriene er i en rivende utvikling. At Senterpartiet mener at "et typisk sjyver for en garnbåt utfor Lofoten viser seg svært godt gjennomførbart med el-sjark" registrerer jeg. FrP er på ingen måte imot garnbåter, eller andre båter, ei heller de som går på strøm. Vi har tro på det vi også, for dem som vil kunne kombinere dagens og fremtidens teknologi med sine behov.

Men å gjøre sjarkfiskerne i Lofoten og Vesterålen elektrisk i den tro at det skulle være en del av verdens klimaløsning er like håpløst som å tro at vi frelser verden ved å ikke høste av våre petroleumsressurser. Det er aktiviteten og inntektene fra fiskeri og olja som sikrer velferden og sysselsetningen rundt om i vårt fantastiske langstrakte land. Ikke hver for seg, men sammen.