Avinor: - Gimsøya ikke egnet for flyplass

Avinor har konkludert med at Gimsøya ikke er en egnet lokasjon for flyplass i Lofoten.

Gimsøya er kanskje ikke lenger et alternativ for storflyplass.  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Avinor planlegger nå ny regional analyse for å utrede alternativer til Gimsøya.

Ifølge en pressemelding fra Avinor viste Nasjonal Transportplan (NTP) 2014- 2023 at man kan oppnå en positiv samfunnsøkonomisk verdi, samt gode ringvirkninger for Lofoten ved å bygge en regional flyplass på Gimsøy. Dette som erstatning for dagens lokale flyplasser i Svolvær og Leknes.

Avinor fikk i oppdrag å utrede de operative forutsetningene for en slik flyplass. Basert på værmålinger mellom 2012 – 2015 ble det påvist at sidevind kunne være en utfordring på lokasjonen og at dette kunne medføre lav tilgjengelighet, spesielt om vinteren.

Avinor etablerte en ekspertgruppe for å vurdere funnene i rapporten. Arbeidsgruppen har hatt deltakelse fra Widerøe, Norwegian, Meteorologisk institutt, Kjeller Vindteknikk og Avinor. Kompetanse innen meteorologi, flyoperasjoner, flyplassdesign og operative prosedyrer har vært dekket. I tillegg har gruppen hatt dialog med Luftfartstilsynet.

-Tunnel = ny flyplass

Transportforsker Gisle Solvoll mener Hadselfjordtunnelen blir veldig viktig for flyplassdebatten i Lofoten og Vesterålen.

Omfattende turbulensanalyser

Ekspertgruppen har gjennomført omfattende analyser. Funnene viser at effekten av stabil sidevind reduseres ved å anlegge rullebanen mer i flukt med vinden. Dersom man benytter kriterier for sidevind i samsvar med flyselskapenes praksis, vil samme effekt oppnås. Gimsøy vil imidlertid ha større utfordringer med turbulens enn lufthavnene ved Leknes, Svolvær, Tromsø og Hammerfest.

Ekspertgruppen vurderer at en flyplass på Gimsøy ikke vil få en værmessig tilgjengelighet som gjør at den kan betjene Lofoten på den måten prosjektet hadde som mål.
Det er ikke hensiktsmessig å utrede dette alternativet videre.

Freiberg: - Løsningen ligger i Hadsel

Ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg, er ikke overrasket over at værmålinger på Gimsøya viser at det ikke er gunstig å legge en storflyplass dit. Nå seiler Hadselsand opp som et tydelig alternativ.

Ny regional analyse

Gimsøy ville vært en viktig kraft for regionen, og det er operative vurderingene som ligger til grunn for konklusjonen. Avinor anser det som viktig å igangsette en prosess for å utrede alternative løsninger. Avinor vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen, og prosjektet skal ferdigstilles våren 2018.

– Analysen skal belyse effekten av samfunnsmessige forhold, planlagte vegtiltak, trafikale og operative forhold på eksisterende lufthavner, aktuelle og eventuelle ny flytyper og deres krav til rullebanelengder, forteller Jon Sjølander, konserndirektør for strategi i Avinor.

Rapporten fra ekspertgruppen vil publiseres på Avinors nettsider 1. desember 2016.

Tunnell mer aktuell

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg sa da han var ordfører i Hadsel at debatten rundt storflyplass gjofrde tunnell under Hadselfjorden mer aktuell.

Han sa da at han trodde at utredningen av storflyplass og Hadselfjordtunnel vil føre til at de som er kritisk til Hadselfjordtunnel og storflyplass vil snu.

- Jeg er sikker på at når alle fakta ligger på bordet, så vil de som er kritisk i dag ville kunne snu. Jeg er veldig glad for at vi nå får en utredning av Hadselfjordtunnelen som vil dra nytte av syngergieffekten av en utredning av storflyplass. Jeg tror utredningene i sum vil vise at vi kan bruke penger som i dag brukes på ferge og transport kan brukes mer effektivt på en helt annen måte. Ved å se storflyplass og tunnel under ett er jeg sikker på at vi i sum kommer opp med et alternativ som vil vise seg å gagne Vesterålen og Lofoten på en måte som ikke har vært mulig tidligere, sier Freiberg.

Hadselsand

En annen lokasjon kan være Hadselsand. Dette er tidligere trukket frem som et alternativ til lokasjon for en storflyplass i Lofoten.

Lars Draagen i Avinor sa i høst at Hadselsand er et bedre alternativ for storflyplass og at de vil gjøre tunnell under Hadselfjorden enda mer aktuell.

Lars Draagen forklarte da at Avinor har regnet ut at en ny, stor flyplass på Gimsøy vil kunne generere verdier for 1,6 milliarder kroner for selskapet.

- Det er interessant å merke seg at en flyplass på Hadselsand i våre analyser hadde en enda høyere beregnet positiv verdi for Avinor. Det var imidlertid før vi la inn kostnader for tilførselsvei og tunnel under Hadselfjorden, sa han.