Navarsete vil ha klart svar fra Forsvarsministeren

Senterpartiets Liv Signe Navarsete, har sendt et skriftlig spørsmål til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Nyheter

Senterpartipolitikeren  ber statsråden gjøre rede for hvilke spesifikke tiltak som er benyttet for å bevare et operativt MPA- miljø i Norge med hensyn til personell, hvor vidt tiltakene er et tilbud for alle tilsatte, og hvor lenge tiltakene som eventuelt er satt i gang, vil være tilgjengelig.

I svaret fra Frank Bakke-Jensen, heter det:

- Eg viser til brev frå Stortingets president av 2. august 2018 med spørsmål frå stortings-representant Liv Signe Navarsete om tiltak som er nytta for å bevare eit operativt MPA-miljø i Noreg.

Omstillinga i Luftforsvaret er svært omfattande og råkar mange avdelingar. Forsvaret har godt etablerte rutinar, regelverk og føresegner som skal ta vare på personellet ved slike omstillingar. Ivaretaking av personellet er heilt sentralt og det er viktig at relevant kompetanse ikkje forsvinn mellom nedlegging og oppretting. Forsvaret opplyser at Luftforsvaret i stor grad har identifisert denne kompetansen, og at det er gjort ei individuell kartlegging av karrieremessige behov og ønskjer hos personellet. Kartlegginga gjev grunnlag for målretta og individuelt tilpassa tiltak for å bevare eit operativt MPA miljø i overgangen til nytt system. Døme på konkrete tiltak er fast tilsetting, ved å beordre i to og tre trinn og tiltak knytt til bustad og pendling. Tiltaka vil nyttast i tråd med Forsvarets behov, og vil variere ut frå personellkategori og sivil status.

Forsvaret si evne til å ta vare på personellet og kompetansen deira vil vere ein kritisk suksessfaktor gjennom heile omstillinga av Forsvaret i åra som kjem. Eg er opptatt av at Forsvaret framleis løyser operative oppdrag og samtidig evner å ivareta personellet som blir råka av omstillinga.