Ap med 10 spørsmål om Andøya

Her er spørsmålene

Her er spørsmålene om Andøya flystasjon og Evenes Arbeiderpartiet har sendt til regjeringen.

SPØRSMÅL Arbeiderpartiet ber nå regjeringen svare på 10 spørsmål om flyttingen av de maritime patruljeflyene til Evenes. 

Andøy

Ved behandling av Prop.151 S (2015-2016) viste en samlet komité til at det er reist spørsmål ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsproposisjonen. Stortinget la til grunn at regjeringen kom tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 dersom det fremkommer vesentlige endringer.


Ap med 10 spørsmål om Andøya

Regjeringen må svare innen 2. juni klokken 12

– Vi forventer å få konkrete svar på konkrete spørsmål, sier Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen.

På bakgrunn at det i forslag til revidert nasjonalbudsjett ikke fremgår at det foreligger vesentlige endringer bes statsråden redegjøre for følgende:

1. Vil MPA-systemet i en krise eller krigssituasjon kunne opererer fra sin hjemmebase eller må systemet flyttes til en base i områder uten en luftbåren trussel. Betyr i så fall det at MPA i en slik situasjon hverken kan operere fra Andøya eller Evenes uavhengig av om basene er beskyttet av luftvern?

2. Hva er planlagt gjennomført at investeringer på Evenes tilknyttet vedlikehold og klargjøring av MPA-systemet?

3. Hvor på Evenes er det planlagt etablert flyoppstillingsplass for armering av MPA-systemet og oppstillingsplass for armerte fly?

4. Kan dagens hangarer på Evenes ( f.eks. hangaren nærmest den sivile terminalen) anvendes i forhold til F-35 og MPA-systemet eller er det for kort avstand til det ytre gjerde på Evenes og dermed for stort innsyn fra den sivile terminalen?

5. Vil mangel på en egnet sekundær rullebane på Evenes medføre operative utfordringer/begrensninger og behov for tilrettelegging på alternative flyplasser?


– Glade for at Ap spør

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet spør. Det viser at partiet tar Stortingets merknad på alvor, Stein Håkon Eilertsen og Finn Allan Westjord.

6. Hvilke utfordringer er det på Evenes tilknyttet bruk av kjemikalier for å oppnå nødvendig friksjon på de operative flatene året rundt?

7. Er rullebane og taksebanesystemet å anse som en minimumsløsning under norske vinterforhold og hvilke investeringer må foretas i operative flater for å oppnå bedre operative forhold?

8. Vil det bli investert i en såkalt våpenplattform på Evenes som er dimensjonert for strategiske transportfly?

9. Hvor vil våpenlager være lokalisert på Evenes og vil det medføre behov for investeringer og ekstra drift dersom våpenlager må etableres utenfor basen?

10. Er det tilstrekkelig kapasitet for drivstoff til F-35,MPA-systemet og allierte fly på Evenes til at behovene både i fredstid og krigstid er ivaretatt. Er det behov for renovering av eksisterende drivstoffanlegg og vil det være behov for å investere i et nytt anlegg med tilstrekkelig kapasitet?s