Les Erna Solbergs tale her

Statsministeren avslørte at regjeringen vil utrede Hadselfjord-tunnel.
Nyheter

Kjære alle sammen

Nydelig tur hit til Melbu

Kom med nordlandsjekta Brødrene gjennom Raftsundet

Den originale utgaven ble bygget rundt 1850 og var i trafikk til rundt 1900 for Brødrene Sørensen i Eidsfjorden

Dette har vært en tradisjonsrik tur gjennom fantastisk landskap

Men vi må også se fremover

Tenke på fremtidens transportløsninger

Har nå reist sjøveien mellom to levedyktige, innovative, fremgangsrike regioner

Lofoten og Vesterålen er fremgangsrike områder, med variert industri og yrende reiseliv

Det har i mange år vært et sterkt ønske om å knytte regionene tettere sammen

Regjeringen vil tilby fylkeskommunen å sette i gang arbeid med en konseptvalgutredning, en såkalt KVU, for fremtidig kryssing av Hadselfjorden

Utredningen kan ta for seg transportsystemet i Lofoten og Vesterålen som en helhet

Vei, fergestruktur og lufthavnstruktur vil omfattes av en slik utredning

Samferdselsdepartementet kan på kort varsel gi Statens vegvesen i oppdrag å stå ansvarlig for arbeidet

Det handler om å knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen

Det er slik vi tenker infrastruktur fremover

Vi skal gjøre det enklere for innbyggerne å ferdes imellom

Vi skal gjøre det enklere å sende varene ut til markedene

Det er derfor vi nå tilbyr fylkeskommunen å sette i gang en konsekvensutredning

Utredningen kan være klar sommeren 2016

Regjeringen har store ambisjoner for en moderne og konkurransekraftig infrastruktur som gir god fremkommelighet for alle innbyggere og næringslivet

Norge er et ressurssterkt land, og skal ha infrastruktur i verdensklasse

Infrastrukturen skal ikke være en konkurranseulempe, men bli en konkurransefordel for næringslivet vårt

En bedre og tryggere fremkommelighet er nødvendig for å sørge for god levestandard for alle i fremtiden

Regjeringen har gjort mye allerede:

  • Vi har begynt arbeidet med å hente inn igjen vedlikeholdsetterslepet
  • Vi har tatt grep for å redusere planleggingstiden
  • Vi har foreslått og fått tilslutning til noen grunnleggende reformer innenfor vei og bane. Det er veiselskapet som har fått mest oppmerksomhet, men også det å ta i bruk offentlig privat samarbeid for å bygge raskere og mer effektivt er et viktig poeng. Der er flere prosjekter i nord pekt ut
  • Og så satser vi mer. Vi ligger faktisk 7 milliarder foran skjema på å fylle opp nasjonal transportplan

Vi tar i bruk mye metoder. Høyre og Frp har nye og bedre løsninger

Nord-Norge kommer godt ut av det

Hålogalandsveien mellom Sortland, Evenes og Harstad har vi sagt at skal planlegges med statlig plan og gjennomføres som et OPS

Det planlegges nå på rekordtid

En mulig tunnel under Hadselfjorden vil kunne knytte lokalsamfunnene i Lofoten og Vesterålen enda tettere sammen

Det er allerede i dag et nært og godt samarbeid mellom regionene

Jeg er imponert over skaperkraften og arbeidsviljen her

Og vi vil fortsette å legge til rette for at det skal være slik

Vi vil ruste Lofoten og Vesterålen for fremtiden