- Vi bør beholde politikontorene

Ordfører i Hadsel og leder i Regionrådet, Siv Dagny Aasvik skriver i en høringsuttalelse at Vesterålen Regionråd foreslår at det opprettholdes tjenestesteder i alle kommuner i Vesterålen.

Det var Siv Aasvik som har tatt initiativet til samarbeidet mellom Hadsel og Vågan. 

Hadsel

Ordførers innstilling er at Hadsel kommune vedtar ordførers forslag til høringsuttalelse om «Forslag om endring av politiets lokale organisering i Nordland». Her er uttalelsen:

Antallet tjenestesteder i Vesterålen

Forslaget fra politimesteren innebærer to tjenestesteder i Vesterålen: Andøy og Sortland. Vesterålen regionråd mener formålet med en nærpolitireform i liten grad ivaretas med dette forslaget. Vesterålen har store geografiske avstander som gjør det vanskelig å overholde krav om responstid. Daglig tilstedeværelse av politiet må ikke svekkes ved reduksjon av antallet tjenestesteder. Konsekvensene av forslaget er at Bø, Øksnes, Lødingen og deler av Hadsel vil få en vesentlig dårligere beredskap og responstid enn Andøy og Sortland. I tillegg vil kravet om maks 45 min reisetid for publikum til nærmeste tjenestested (side 26 og side 4 og 5) ikke være oppfylt for Lødingen og Bø. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd foreslår derfor at det opprettholdes tjenestesteder i alle kommuner i Vesterålen.

Kravet til responstid er formulert slik at det kun gjelder 80 % av alle registrerte hasteoppdrag. Vesterålen regionråd oppfatter hasteoppdrag som oppdrag der politiet bør være til stede umiddelbart. Dette gjelder f.eks. voldsepisoder, trafikkulykker, brann, osv. Det fryktes at denne avgrensningen kan bety at publikum i vår region vil oppleve dårligere responstid på alvorlige hendelser som faller utenfor det gitte kravet. I tillegg vil både Øksnes, Bø og Lødingen i sin helhet falle utenfor kravet om responstid som er 80 % innen 20 minutter for områder med 2.000 til 19.999 innbyggere. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker en garantert responstid på hasteoppdrag. Videre forutsettes det at politiet må tilføres ressurser slik at det ikke er ubesatte stillinger ved politiet i Vesterålen og tilføres materiell som er nødvendig for å kunne utøve sin tjeneste fullt ut. Manglende økonomiske ressurser får konsekvenser for om det er mulig å ivareta en reell beredskap og tilstedeværelse for befolkningen i hele Vesterålen. Intensjonen om at politireformen skal bidra til nærhet og trygghet kan derfor stå i fare.

Daglig tilstedeværelse av politiet må ikke svekkes ved reduksjon av antallet tjenestesteder. Høringsdokumentet har stort fokus på alvorlige kriminalsaker, responstid og organisering, men i liten grad på politiets øvrige oppgaver. I tillegg til døgnkontinuerlig beredskap, har politiet en rekke andre oppgaver som et lokalt tjenestekontor kan ivareta. Dette gjelder f. eks. utstedelse av pass, oppgaver knyttet til flyktninger, arbeidstakere fra andre land osv. Dette er oppgaver som bør løses der folk bor og jobber. Noe annet påfører arbeidsgivere, den enkelte og samfunnet generelt store kostnader i reisetid og ineffektivitet.

Høringsdokumentet beskriver en videreføring av dagens vakt og beredskap med en patrulje fra Sortland og Andøy som dekker deler av beredskapen selv. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd mener at nærpolitireformen bør bidra til en heving av beredskapen sammenlignet med dagens nivå. Ved samtidige hendelser i ulike deler av distriktet er det viktig å sikre at det gis nødvendig bistand raskt.

Tjenesteenheter

Dersom det tas en beslutning på en tjenesteenhet i Vesterålen, er arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd enig i forslaget om at lokalisering vil være mest naturlig på Sortland som regionsenter og geografisk midtpunkt i Vesterålen.

Geografiske driftsenheter (GDE)

Forslaget fra politimesteren innebærer at Nordland deles inn tre GDE der Lofoten, Ofoten og Vesterålen utgjør en GDE med forslag om Narvik som hovedsete. Vesterålen regionråd ønsker at Nordland deles inn i 5 driftsenheter med Lofoten og Vesterålen som en egen GDE. Det viktigste argumentet for dette er de store geografiske avstandene innad i enheten forslaget fra politimesteren vil innebære.

Vesterålen regionråd mener at Sortland vil være et riktig sted som hovedsete for GDE både ved en inndeling i tre og fem driftsenheter. Til forskjell fra Ofoten som har 26.000 innbyggere, er det 56.000 innbyggere i Lofoten (24.000) og Vesterålen (32.500).

Lofoten/Vesterålen har en befolkning som utgjør 69 % av innbyggerne i nord-fylket. Geografisk har Sortland en sentral plassering i begge alternativene, Narvik ligger helt i utkanten av modellen som foreslås. Sortland har også lokalisert Kystvakta, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som har nært samarbeid med politiet.

Samhandling mellom politi og kommuner

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd er enig i at det bør være politiråd i hver kommune som drøfter strategier på overordnet nivå og at politikontakten skal være til stede minst en gang i uka i hver kommune. Disse oppgavene må konkretiseres med innhold og ansvaret for gjennomføring skal være tydelig plassert hos politiet.»