Foreslår økt bemanning

Både Vesterålen reiseliv og Friluftsrådet kan få flere hender neste år.

Vesterålen reiseliv legger ned et stort arbeid i bl.a markedsføring av Vesterålen som reisemål. Størstedelen av produksjonen av markedsmateriell har vært gjort av Vesterålen reiseliv selv. 

Hadsel

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg har møte den 24. februar, og på sakslista står prioriteringer i budsjettet i 2018.

Det er blant annet et ønske om å styrke Vesterålen reiseliv, spesielt på områdene digital markedsføring og visningsturer

Et halvt årsverk

Til nå har produksjonen av markedsmaterielle stort sett blitt gjort av Vesterålen reiseliv selv, og det har i liten grad vært hentet inn konsulenter og byråer.

-  For fortsatt satsing på dette området ønsker Vesterålen reiseliv en økning med 0,5 årsverk. En slik stilling vil også arbeide med innsalg av de produksjoner som skal lages samt salg som gir mulighet for inntekter som kan gi rom for finansiering av stillingen, heter det blant annet i sakspapiret regionrådets arbeidsutvalg skal ta stilling til.

Visningsturer

Det er også behov for å øke aktiviteten på visningsturer

-  Visningsturer organiseres av Vesterålen reiseliv i et samarbeid med NordNorsk reiseliv, Innovasjon Norge og lokale samarbeidspartnere.

Visningsturer har stor betydning for markedsføring av medlemsbedrifter og regionen.

Friluftsrådet har bare ett årsverk

Vesterålen friluftsråd  består i dag bare av ett årsverk, men har høyt aktivitetesnivå. For å håndtere enda mer aktivitet, er ønskelig å øke bemanning.

Også sekretariatsfunksjonen i regionrådet ønskes økt med et årsverk, for å få utvidet utredningskapasiteten.

Kommunen bruker 9,1 millioner

Vesterålen regionråd har i 2017 et driftsbudsjett på 14,4 millioner. I tillegg kommer prosjekter som Ungdomsskole i utvikling, helseprosjekter, Kystsoneplan, masterplan reisemålsutvikling og en rekke mindre prosjekter. Kommunene bidrar med 9,1 millioner til driften av Vesterålen regionråd.

Ber arbeidsutvalget om grønt lys

- For arbeidet med budsjettforslag for 2018 vil det være viktig at sekretariatet får styringssignaler fra AU (arbeidsutvalget, journ. anm) om hvilke prioriteringer som er ønskelig. Disse styringssignalene vil danne grunnlaget for arbeidet med budsjettforslaget fram mot årsmøtet 2. juni.

Regionrådets arbeidsutvalg er sammensatt av samarbeidskommunenes ordførere.