Miljøgiften PFOS ble forbudt i Norge i 2007. Denne miljøgiften ble før brukt i brannskum og den finnes derfor i grunnen mange steder der man har kjørt hyppige brannøvelser.

– Miljøgiften PFOS brytes ikke ned i miljøet. Den lagres og hoper seg opp i mennesker, dyr og i næringskjeden og er giftig for vannlevende organismer. Stoffet har mange betenkelige effekter i mennesker og kan være kreftfremkallende og gi fosterskade, skriver Miljødirektoratet på sin nettside.

Direktoratet viser til at Harstad/Narvik lufthavn Evenes er blant de mest forurensede flyplassene i Norge og at det i tillegg ligger områder av høy økologisk verdi ved flyplassen.

– Å starte oppryddingen og stanse videre utlekking til grunn og tilgrensende innsjøer har høy prioritet i Miljødirektoratet. Derfor varsler vi nå Avinor om at de får et pålegg om å gjennomføre oppryddingstiltak, uttalte Ellen Hambro 4. mai i fjor. Hun er direktør i Miljødirektoratet.

Avinor fikk frist til 1. juli i år med å starte rensing av avrenningen fra det nyeste av de to brannøvingsfeltene som er ved flyplassen.

Når ikke fristen

20. april i år sendte Avinor et brev til Miljødirektoratet, der man skriver at Avinor ikke når fristen.

– Fremdriftsplan for gjennomføring av tiltak i «Tiltaksplan Harstad/Narvik lufthavn Evenes, skisseprosjekt» (oversendt Miljødirektoratet 7.1.2016), synliggjør at prosessen fra tiltaksplan på skissenivå til å etablere et fullskala renseanlegg på stedet tar langt over de tolv måneder som Miljødirektoratet ga Avinor i frist i gjeldende pålegg, skriver Avinor i brevet.

Man peker videre på at Miljødirektoratet har stilt strenger rensekrav i sitt pålegg enn det som var i tiltaksplanen og at det er usikkerheter knyttet til vannkvaliteten med hensyn til humus og innhold av jern/mangan i vannet,

– Som følge av påleggets endrede krav, samt bekkevannets innhold av humus og suspendert stoff er kostnadene ved tiltaket forventet å øke sammenlignet med beregningene fra tiltaksplanen, skriver Avinor.

Samtidig frykter man at nye kostnadskalkyler vil vise at rensetiltaket vil bli mer kostnadskrevende enn man tidligere har regnet med.

– Avinor vil med dette varsle at økte kostnader kan få betydning for tiltakets aktualitet sett opp mot andre mulige tiltaksløsninger, skriver Avinor.

– Dyrere

– Det ser ikke ut til at vi rekker fristen og vi har dialog med Miljødirektoratet om dette. Årsaken til dette er økt kompleksitet og strengere utslippskrav og usikkerhet om vannkvaliteten, sier Vangstein.

– Hva vil dette koste?

– Det er for tidlig å si noe om kostnadsrammen. Men det blir dyrere enn tidligere anslått, sier Vangstein.

– Hva er den opprinnelige kostnadsrammen?

– Det har vi ikke gått ut med, sier Vangstein.

Mangler avtale

En annen ting som kan forsinke rensearbeidet, er manglende avtale mellom Avinor og Forsvaret. Det er Forsvaret som eier grunnen der renseanlegget er tenkt plassert.

– Alle avtaleforhold med Forsvarsbygg må være på plass før et renseanlegg kan etableres. Da Avinor har mange grensesnitt med Forsvarsbygg på Harstad/Narvik lufthavn, spesielt med tanke på den kommende utbyggingen av den militære delen av flyplassen, må avtalen om et permanent renseanlegg på Forsvarets eiendom bli en del av et større avtaleverk. Avinor og Forsvarsbygg arbeider nå med å få en slik avtale på plass, skriver Avinor.

– Bekymringsfullt

Toine Sannes i Miljøpartiet de Grønne reagerer på at Avinor ikke klarere å holde fristen for å starte rensing av PFOS.

– BEKYMRET – Det er sterkt bekymringsfullt at Avinor ikke klarer å overholde fristen for oppstart av et renseanlegg for disse farlige miljøgiftene, sier Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Innsendt

– Det er sterkt bekymringsfullt at Avinor ikke klarer å overholde fristen for oppstart av et renseanlegg for disse farlige miljøgiftene. Evenes er en av landets mest forurensende flyplasser, som dessuten ligger tett inntil et vernet våtmarksområde. Dette er stoffer som er forbudt brukt i dag, og som er svært skadelige både for mennesker og dyr. Å ikke ha kontroll på prosessen opp mot en stor utbygging, er uforsvarlig, mener Sannes, og viser til den oppbyggingen Forsvaret nå sal gjøre på Evenes.

Når det gjelder kostnadene, lurer Sannes på om det er tvil om hvem som skal betale for oppryddingen, og Avinor har kontroll på forekomstene av PFOS på Evenes.

– Dette bør forsvarsministeren svare på, sier Sannes.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til VOL at han ikke kjenner til saken, og at spørsmål knyttet til Avinor må besvares av Samferdselsministeren.

Det har ikke lykkes VOL å få en kommentar fra Miljødirektoratet til denne saken.