Hun viser til at ordningen med ferietilskudd er ikke lovpålagt, men kommunestyret i Hadsel har likevel vedtatt en pott til slikt formål.

– Det er utarbeidet egne retningslinjer vedrørende tilskudd til feriereiser. Det var sist høst planlagt kurs/veiledning fra administrasjonen sammen med NFU for brukere og pårørende. Dessverre var det bare administrasjonen som møtte opp, sier hun.

VA har gjort Celius oppmerksom på at vergene ønsker å frita kommunen fra taushetsplikt overfor lokalavisen.

– Kommunen kan naturlig nok ikke uttale seg offentlig i forhold til enkeltbrukere, svarer Celius likevel. Og fortsetter:

– På generell basis kan vi imidlertid si at alle søknader behandles ut fra kriteriene som ligger i nevnte retningslinjer. Her er det også klageadgang. Kommunen har per i dag ikke mottatt noen klager i denne forbindelse, sier helse- og omsorgssjefen.

– Bolig ikke lagt til grunn

– Hvor mange har fått tilskudd til ledsager ved feriereise de siste årene?

– I 2017 ble det innvilget to tilskudd, og i 2018 er det innvilget ett. Ordningen med ferietilskudd ble innført i 2017. Selv om ordningen har vært annonsert, så er den foreløpig ikke så godt kjent. Ferietilskudd er ikke bare for brukere av miljøarbeidertjenesten, men er en ordning for alle hjemmeboende med omfattende bistandsbehov.

Når det gjelder søkers økonomiske evne, viser hun til et punkt som sier at denne blant annet vurderes etter om vedkommende har formue under 100.000 kroner og/eller inntekt under 3G.

– Hvorfor legges formue i form av å eie egen bolig til grunn i vurderingen?

– Formue i egen bolig er ikke lagt til grunn for vurderingen. Det vises kun til fradrag for BSU-midler, sier hun.

– Kjenner oss ikke igjen

Celius beklager at Hultgren Olsens brev havnet i andre hender.

– Det har kommunen beklaget både muntlig og skriftlig overfor vedkommende da vi ble oppmerksom på det inntrufne. Menneskelig svikt, som i dette tilfellet, tilstrebes det i en travel hverdag at vi skal unngå. Fra tjenestekontorets side så har dette vært en engangshendelse vi gjerne skulle vært foruten. Heldigvis inneholdt ikke brevet helseopplysninger, men opplysninger om økonomiske forhold.

– Når dette er sagt så vil jeg som helse- og omsorgssjef bestemt avvise at kommunen utviser en lemfeldig holdning med hensyn til taushetsplikten, slik Olsen hevder. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Tvert imot er personvern og taushetsplikt noe som er i fokus til enhver tid innenfor helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten reguleres i helsepersonelloven, arbeidstakerne skriver under på taushetsløftet og de gjennomgår kurs i forhold til emnet. I de tilfeller at arbeidsgiver blir kjent med brudd på taushetsplikten, vil den ansatte bli konfrontert og tiltak effektuert. Hvis Olsen sitter inne med opplysninger om brudd på taushetsplikten, vil vi oppfordre henne til å gi konkret tilbakemelding direkte til kommunen. Slike bekymringer har heller ikke vært tema i de regelmessige samarbeidsmøtene kommunen har med NFU.