Dette er noen av de berørte områdene som gjelder for Nordland og Vesterålen.

Fiskerihavner:

I alt 76,1 millioner kroner er foreslått til tiltak i til sammen sju fiskerihavner. Tre av havnene ligger i Nordland. Deler av den foreslåtte bevilgningen skal gå til å videreføre arbeid med disse prosjekter som alle blir ferdig i 2016:- Napp fiskerihavn i Flakstad kommune- Myre fiskerihavn i Øksnes kommune- Hovden fiskerihavn i Bø kommune.Miljø/oljevernbase i Lofoten/VesterålenRegjeringen foreslår 41,1 millioner kroner til å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen. Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.I 2015 blir det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret. Sekretariatet skal lage en foreløpig rapport innen 1. juli 2016 og en endelig rapport innen 1. januar 2017. Sekretariatets arbeid skal skje i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet skal foreløpig ha arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommuneneRegjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016.Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasserRegjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.Statlig finansiering av omsorgstjenesteneDet foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansiering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016.Helsestasjons- og skolehelsetjenestenRegjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.Arctic Race of NorwayRegjeringen foreslår å støtte sykkelrittet Arctic Race of Norway med inntil 15 millioner kroner per år i 2016, 2017 og 2018, med forbehold om at den økonomiske støtten kan tildeles i tråd med regelverket i EØS-avtalen. Arctic race of Norway er et årlig internasjonalt etapperitt over fire dager/etapper på landeveissykkel i Nord-Norge. Sykkelrittet ble arrangert for tredje gang i 2015.

Maritime patruljefly Andøya

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner for å øke antall og lengde på toktene med maritime patruljefly fra Andøya samt 62,1 millioner kroner til fast stasjonering av en ubåt med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon. Dette er en del av regjeringens satsning på økt aktivitet og beredskap i nordområdene. Tiltaket vil øke evnen til å ivareta pålagte oppgaver knyttet til overvåking og informasjonsinnhenting for Forsvaret, samt suverenitetshevdelse.

Melbu/Haugtuva

Melbu/Haugtuva skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2016. Det er planlagt å bruke 14 millioner kroner på tiltaket i 2016.

UtdanningUniversitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna vil fusjonere fra 1. januar 2016. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fusjonert institusjon (UiN) med:- 5,1 millioner kroner til 13 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag.- 2,1 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.- 7,6 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.- 5,1 millioner kroner til Center for High North Logistics for å videreføre pengene som kom i revidert nasjonalbudsjett 2015.

Rutefly

Våren 2016 skal nye kontrakter for ruteflyging i Nord-Norge og Nord-Trøndelag, som skal gjelde fra 1. april 2017, lyses ut på anbud.