Dette fremgår av et brev som FAU har sendt til fylkesmannen. Rådmann Ola Morten Teigen er positiv til brevet fra FAU (for våre  abonnenter).

Tror ikke på montessorietablering Finn Sture Hultgren var eneste Ap-politiker som gikk inn i diskusjonen om å flytte ungdomsskoleelever fra Sandnes til Stokmarknes. Enkeltvedtak

Ingen av elevene som er vedtatt flyttet til Stokmarknes skole har mottatt enkeltvedtak fra Hadsel kommune. Det mener FAU er galt.

FAU viser til et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet. I dette heter det at kommunale vedtak om endring av skolestruktur, ikke er enkeltvedtak, men plassering av den enkelte elev derimot er det.

– De foresatte til kommende skoleårs 8. og 9. trinn har per dags dato ikke mottatt et enkeltvedtak for sine barn fra Hadsel kommune. I brevet skal det vises til at flytting av elevene vil gi en like god eller bedre ivaretakelse av barna. På bakgrunn av dette enda ikke er gjort, mener FAU at det er urealistisk å flytte elevene i kommende 8. og 9. trinn før enkeltvedtak er sendt ut og gitt tid til behandling, skriver FAU til fylkesmannen.

Sandnes Montessoriskole: – Over 80 prosent av skolekretsen har søkt Over 80 prosent av skolekretsen på Sandnes fra 8.-10. klasse har søkt om opptak på montessoriskole. Lærerne

FAU tar også opp situasjonen for lærerne ved skolen. De viser til at det 20. februar ble opplyst at tre stillinger ved skolen skulle nedbemannes.

– Siste nytt angående reduksjon av ansatte er nå blitt 6,6 lærerstillinger, noe som vi fremdeles mener er en for stor nedbemanning i forhold til hva vi mener vil kunne gi en forsvarlig drift. Vi setter spørsmålstegn ved den administrative håndteringen av omstillingsprosessen når vi vet at lærere har fått beskjed om at de minster jobben, men at de uker etter har fått ny beskjed om at det ikke er sikkert, at de kanskje bare står i faresonen. Dette gjør noe med klima ved skolen, og ikke minst er vi bekymret for hva dette gjør med det psykososiale læringsmiljøet ved skolen som helhet, skrives det i bekymringsmeldingen.

FAU peker videre på at rektoren har forlatt stillingen. De uttrykker bekymring for hvordan omstillingsprosessen vil bli håndtert av en som blir «tvunget» inn i lederstillingen ved skolen.

Veronica Vangen Evensen Sandnes FAU: - Vår tillit til posisjon og adminstrasjon er ikke til stede FAU-leder ved Sandnes skole, Veronica Vangen Evensen, var ikke nådig under sin orientering i formannskapet i Hadsel torsdag formiddag. Manglende medvirkning

Til slutt klager FAU over manglende medvirkning. Det hevdes i brevet at det ikke har vært møte ved skolen siden 7. november i fjor. FAU har bedt om at Samarbeidsutvalget brukes som arena for å diskutere prosess. Det var lovet et møte i uke 12, men dette er fortsatt ikke avholdt.

– I ulike fora er foreldrene blitt gjort til syndebukker for at prosessen er vanskelig. Administrasjonen har satt en prioritert rekkefølge for involvering i prosessen. Den er 1. elever, 2. ansatte, 3. foresatte. FAU klarer ikke å forstå at elever og foresatte skal skilles så tydelig. Læreplanen er klar på at det er de foresatte som har ansvar for sine barn og at det offentlige har ansvar for å ha god dialog med heimen. Det vil etter vårt syn derfor være naturlig å starte en skoleflytting med et møte i SU. Her er både foresatte, elever, lærere og politikere representert. I stedet er foreldre blitt kastet på gangen og nektet å være bisittere på informasjonsmøte mellom elevene. Et møte som viste seg å være noe annet enn det de foresatte var informert om skulle finne sted, skrives det i brevet til fylkesmannen.

Fungerende rådmann Tommy Løveng Hansen: - Kan vi restarte prosessen? Fungerende rådmann for dagen, Tommy Løveng Hansen, manet til en restart av prosessen under sitt innlegg i orienteringen om prosessen rundt Sandnes skole og flytting av elever. Barnas beste

FAU ved skolen har vedlagt en uttalelse fra Barneombudet som gjelder skolenedleggelser. Barneombudet har slått fast at mange vedtak om å legge ned skoler skjer på grunn av et ønske om å spare penger uten å veie dette opp mot «barnets beste».

– Vi mener dette er i strid med barnekonvensjonen, opplæringsloven og forvaltningsloven.

Det er grunn til å reise spørsmål om kommuner i saker om skolenedleggelse feilaktig tar utgangspunkt i hva barn kan tåle av belastninger, istedenfor å legge avgjørende vekt på hva som er til barnas beste, uttalte Barneombudet i 2014.