Transportetatenes felles utredning om Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2018-2029 viser at situasjonen for fylkesveiene er krevende.

Etatenes plangrunnlag viser til et behov for drift og vedlikehold på fylkesvegnettet på 129 milliarder kroner i planperioden. Med de rammer fylkeskommunene disponerer i dag, er det en underfinansiering på 1,5 - 2 milliarder kroner hvert år.

– Når vi vet hva som kan ventes av økte kostnader til veivedlikehold, blant annet som følge av skred og flom, er det avgjørende at staten setter i gang et nasjonalt program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet også langs fylkeskommunale veier, sier Gunn Marit Helgesen.

Les også: Sjekk de viktigste prioriteringene

Byområdene

Statlige investeringsbidrag til miljøvennlige løsninger på samferdselsutfordringene i byområdene framstår som en tydelig prioritering i etatenes plangrunnlag. Dette er en riktig prioritering, sier Helgesen:

– Mange bykommuner innretter seg på nullvekst i personbiltrafikken. Derfor er det riktig å satse på byutvikling gjennom å legge til rette for overgang fra personbiltrafikk til kollektivtransport, sykkel og gange. Ut over økonomiske bidrag til investeringer, må staten også selv bidra, ved å lokalisere alle nye arbeidsplasser i byområdene.

Kollektivtransport

Etatenes plangrunnlag viser til at det er behov for å øke driftstilskudd til kollektivtrafikken i de ni største byområdene alene med 3,5 milliarder kroner fram til 2030, dersom nullvekstmålet skal innfris.

Men en slik satsing ligger utenfor prioriteringene i plangrunnlaget.

– Det er urovekkende at så ambisiøse mål settes uten at støtte til drift av kollektivtransport er avklart. Vi håper og tror at også Stortinget ser dette gapet mellom mål og nødvendig støtte, sier Gunn Marit Helgesen.