Sortland kommune har bestilt en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS, som har vurdert de økonomiske og regionale konsekvensene av å legge ned kystvaktbasen på Sortland.

Analyseselskapet har tatt utgangspunkt i hva som blir konsekvensene for perioden fra 2020 og til 2059 om kystvaktbasen blir flyttet.

Innlegg fra Tove Mette Bjørkmo: – Ingen økonomiske eller faglige argumenter for å flytte Kystvakta

– Negativ syklus

Rapporten ble bestilt på bakgrunn av at forsvarssjefens fagmilitære råd i oktober 2015 gikk inn for å legge ned kystvaktbasen på Sortland.

Samfunnsøkonomisk analyse AS har kartlagt og beregnet kostnadene for Forsvaret ved å legge ned kystvaktbasen, og i tillegg har de beregnet ringvirkningene for sortlandsregionen.

«En nedleggelse av kystvaktbasen på Sortland innebærer trolig store umiddelbare kostnader for Forsvaret. På lengre sikt vil effektiviseringsgevinster bidra til å gjøre nedleggelsen mer lønnsom», heter det i rapporten fra analyseselskapet.

Rapporten peker også på at en nedleggelse vil slå negativt ned på sysselsettingen, både direkte og indirekte for lokale leverandører av varer og tjenester.

Redusert sysselsetting vil videre reduserer lønnsinntekter og konsum, som igjen gir negative sysselsettingsimpulser for den lokale økonomien, mener Samfunnsøkonomisk analyse.

Les hele rapporten her.

– 247 færre innbyggere

Det er med andre ord ikke bare de 89 ansatte ved kystvaktbasen som vil bli borte ved en nedleggelse.

Det vil også medføre negative ringvirkninger for det lokale næringslivet, advares det om i rapporten:

«Med ringvirkningene reduseres sysselsettingen i Sortland kommune med 139 personer, noe som utgjør tre prosent av de sysselsatte i Sortland.»

Den lavere sysselsettingen vil igjen medføre ytterligere befolkningsnedgang over tid, påpeker analyseselskapet. Dette vil skje enten i form av økt fraflytting eller ved redusert tilflytting:

«Under forutsetningen om konstant forhold mellom sysselsetting og befolkning reduseres befolkningen på lang sikt med 247 personer».

41 jobber bort i næringslivet

Verdiskapingen knyttet til sysselsettingen beregnes i rapporten til i underkant av 80 millioner 2015-kroner, hvorav 62 millioner kroner er rettet mot lokalt næringsliv.

Skatteinntektene til Sortland kommune vil da falle og dempe offentlig konsum og investeringer i regionen, som igjen reduserer antall offentlige ansatte.

Samlet anslår Samfunnsøkonomisk analyse at fallet i offentlig og privat konsum og investeringer medfører at ytterligere 41 sysselsatte i lokalt næringsliv vil bli overflødige.

Nedleggelse av Orion og Andøya Flystasjon: – Et tap-tap-prosjekt

Lave driftskonstnader

Rapporten peker videre på at det er lave driftskostnader ved kystvaktbasen på Sortland i dag.

I 2014 utgjorde husleie og drift en årlig kostnad på drøyt 12,5 millioner, og det vil ifølge rapporten trolig være små gevinster knyttet til samlokalisering av Kystvaktens ulike avdelinger med andre deler av Sjøforsvaret på Ramsund og Haakonsvern.

Basert på skjønn legges det til grunn at årlige driftsinnsparinger for Sjøforsvaret blir på tre millioner kroner. Men reisekostnader kan føre til at besparelsen blir enda mindre:

«Vi kan også tenke oss at en oppsplitting av ulike funksjoner i Kystvakten kan bidra til mindre effektiv drift av denne organisasjonen. Blant annet kan det føre til økt reiseaktivitet.»

Rapporten fortsetter:

«For hele analyseperioden på 40 år har vi beregnet en positiv lønnsomhet for Forsvaret på 80 millioner kroner. Da har vi ikke tatt med investeringskostnader på Haakonsvern og Ramsund, som vi ikke har prissatt i denne analysen.»

Det vil innebære investeringer i nye kontorlokaler, kaianlegg som den som finnes på Sortland i dag, og messe og forlegning i forbindelse med mannskapsbytter.

«Det er imidlertid grunn til å tro at disse kostnadene vil være så høye at flyttingen av Kystvaktbasen ikke blir lønnsomt», konkluderer rapporten.

Bjørkmo: Må ha tallene

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo mener investeringene Forsvaret vil måtte gjøre ved en flytting, vil overgå anslaget som er brukt i rapporten.

Rapporten viser først og fremst at Forsvaret ikke får en positiv økonomi ved å flytte basen før man er i 2059. Også er det lagt inn 100 millioner kroner i nye investeringer, men det tallet er nok for lavt. Bare kaier og landanlegg er i seg selv veldig dyrt, sier Bjørkmo.

– Hva overrasket deg mest med rapporten?

– Det er at analyseselskapet ikke har fått en oversikt over alle kostnadene. Forsvarssjefen bruker økonomien som hovedargument for at driften på Sortland ikke kan opprettholdes. Det er sikkert noen som kjenner til de eksakte tallene for hva nye investeringer vil koste, men Forsvaret vil tydeligvis ikke gi dem fra seg. Vi må få alle tallene på bordet, sier Bjørkmo bestemt.

– Hvordan skal dere bruke rapporten videre?

– Vi skal bruke den i alle møter fremover som er relevante, og vi vil bruke den opp mot stortinget når den tid kommer. Regjeringen har ikke levert sin innstilling ennå. De har signalisert at den vil komme i april, og når de har gitt sin innstilling, er det klart vi vil bruke rapporten i høringen, sier Bjørkmo.

Bjørkmo varsler også en gjennomgang av rapporten i neste formannskapsmøte.

– Enorme konsekvenser

En annen rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS, som Andøy kommune har bestilt, viser at det vil koste over en halv milliard å legge ned Andøya Flystasjon, og følgene av dette vil bli at mer enn 1.000 personer blir nødt til å flytte fra kommunen.

Om Forsvaret flytter sine baser fra både Sortland og Andøy, tror Bjørkmo det vil være en katastrofe for Vesterålen.

– Vi må informere regjeringen godt og få dem til å ta hensyn til at om Andøya flystasjon og kystvaktbasen blir flyttet, vil det få enorme konsekvenser og ringvirkninger for hele Vesterålen, sier sortlandsordføreren.