– Fangstbasert akvakultur er en metode som har vakt interesse for kunne å utnytte torskefisket bedre. Svært mye fisk fanges og leveres på kai i løpet av første kvartal hvert år, og det hoper seg opp både på brukene og i markedene. Ofte går det ut over både kvalitet og priser. Å holde noe av fisken levende til høsten for å jevne ut sesongen og øke kvaliteten er en tanke som appellerer til mange, ikke minst i markedene. Fangstbasert akvakultur innebærer dermed å fange fisk levende og holde den frisk og fin inntil slaktetidspunktet, heter det i en å pressemelding fra Fiskeriparken.

Nofima (institutt for norsk fiskeri- og matforskning) i Tromsø har opprettet et eget kompetansesenter for dette for noen år siden. I samarbeid med Arena Torsk (tidligere kalt «Arena Innovasjon Torskefisk») som administreres av Fiskeriparken AS er det nylig gjennomført et kurs for instruktører i fangstbasert akvakultur.

Pionerarbeid

– De første instruktørene er nå klare til å undervise elever i videregående skole, eller tilby kurs for bedrifter gjennom voksenopplæring. Tiltaket regnes som et pionerarbeid. Instruktørkurset er en del av et større prosjekt i Arena Torsk. Prosjektet kalt «INDUK» får betydelig støtte av Innovasjon Norge, og formålet er å skape et helhetlig opplæringstilbud omkring levendefisk-konseptet, heter det i pressemeldingen.

Deltagerne på kurset har god faglig bakgrunn allerede som enten faglærere i akvakulturfaget eller i fiske og fangst. En del av formålet med å videreutdanne faglærere er at disse tar kunnskapen videre inn i de videregående skolene.

– Elever som går på vg2 fiske og fangst eller på akvakultur får dermed førstehånds kjennskap til hva fangstbasert akvakultur innebærer. De kan så ta med seg kunnskapen videre til sine fremtidige arbeidsgivere. Gjennom samarbeidet mellom Vest-Lofoten videregående skole og Sortland videregående skole er man nå i stand til å undervise dette stoffet som de første i landet, står det videre i pressemeldingen.

De fremste i verden

Instruktørene på kurset har vært blant de fremste ekspertene i verden, og forelesere fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynet har bidratt i tillegg til Nofima. Nord universitet i Bodø, som også har bred forskerkompetanse på marin biologi og fiskehelse, skal i fortsettelsen av programmet tilrettelegge for at man kan ta fag som gir formelle studiepoeng innenfor temaet. Chris André Johnsen ved Nord universitet vil lede dette arbeidet. Han har selv tatt instruktørkurset.

Tre deler

Kurset inneholdt tre deler: Levendefangst og føring i tanker om bord, levendelagring i merd og fôring, og produksjon av levendelagret fisk med fokus på kvalitetsfaktorer. Praktiske demonstrasjoner under bedriftsbesøk har vært gjennomført hos noen av de ledende bedriftene i landet innenfor levendelagring av torsk.

– Det gjelder Myre Havbruk på Myre, og Sjøfisk på Bjarkøy utenfor Harstad. André Reinholdtsen (Myre Havbruk AS) og Geir Johnsen (tidl. Sjøfisk AS) har vært velvillige og positive til å dele sin kunnskap med de nye instruktørene, og har vært innstilt på å bidra med sitt for at levendefisk-konseptet skal utvikles videre. En forutsetning for å lykkes er blant annet at man levere tilstrekkelig volum til at de store fiskeimportørene blir interessert. Det er på det rene at betalingsviljen i markedene er til stede, heter det i pressmeldingen.

Fiskevelferd

En annen fordel med satsning på levendefangst og levendelagring er at det setter fokus på fiskevelferd og fiskehelse.

– Dersom fisken skal kunne overleve fangsten og trives i ventemerd må den behandles svært skånsomt, og man må forstå dens behov. Dette driver frem en utrettelig innsats for å utvikle bedre fangstredskaper og metoder, samt å forske på torskens adferd, helse, matvaner og vekstfaktorer. Resultatene av denne innsatsen kommer hele torskenæringen til gode, ikke bare de som driver med levendefisk-konseptet, står det i pressemeldingen.