– Det foreslåtte marine verneområdet i Andfjorden i Nordland vil føre til utfordringer for fiskeflåten. I store deler av området blir det i dag drevet betydelig virksomhet, påpeker Fiskebåt i sitt høringssvar til forslaget fra Statsforvalteren i Nordland om det foreslåtte marine verneområdet som omfatter kommunene Andøy, Harstad og Senja.

Fiskebåt uttrykker i høringssvaret forståelse for at det foreslåtte verneområdet omfatter både trua og sårbar natur, samt at område har et betydelige naturmangfold. Fiskebåt bemerker likevel at det foregår betydelig virksomhet i området som er foreslått vernet.

Les om Statsforvalterens plan her.

Store deler av året foregår det fiskeri og enhver begrensning i fiskeriaktiviteten vil være svært uheldig for fiskeflåten og fiskeindustrien i området. I tillegg har marinen skytefelt innenfor verneområdet, samt at Andøya Space skyter opp raketter av ulik størrelse fra Oksebåsen, og etter hvert også fra Nordmela på Andøya.

– For fiskerinæringa er det allerede svært utfordrende å drive fiske i området på grunn av aktiviteten til Andøya Space og forsvaret. Forsvaret skyter med skarpt på og under overflaten og har i tillegg kraftige sonarer som kan påvirke dyreliv. Store arealer beslaglegges i kortere eller lengre perioder, og medfører at flåten ikke kan benytte fiskefeltene når en ønsker det. Enhver ytterligere inngripen i fiskeriene i området, vil derfor være svært utfordrende for næringa, skriver Fiskebåt.

Fiskebåt viser også til at det utredes havvindprosjekter i utkanten av det foreslåtte verneområdet og at dette vil innebære ytterligere beslaglegning av viktige fiskefelt, dersom disse realiseres.