Fartøyet som får en lengde på 51,23 meter, skal drive kombinasjonsdrift mellom fiskeri og havbruk. I prosjektet skal en utnytte kapasiteten og legge til rette for kompetanseoverføring mellom næringene, skriver reder Michael Lockert, Larsnes Mek. Verksted og Seacon i en felles pressemelding.

Automatisk bløggelinje

Båten som får Myre som hjemmehavn, skal benytte seg av eksisterende teknologi fra havbruksnæringen som automatisk bløggelinje. Det mener man på sikt vil sikre korrekt ressursavregning og bidra til å kvalitetssikre forvaltning av norsk fiskerinæring. Automatisk bløggelinje i fiskeri vil også redusere arbeidsbelastningen på mannskap og dermed legge til rette for at flere kan være arbeidsaktive lengre.

– Vi håper også at dette skal være en arbeidsplass som er interessant for yngre arbeidstakere og dermed sikre rekruttering til norsk sjømatnæring, heter det i pressemeldingen.

Totalt sett vil Myre Kystdrift AS øke bemanning fra 6 til 18 helårige arbeidsplasser.

Dokumentasjon og alternativ energi

For å imøtekomme kvalitetskrav fra markedet med hensyn til sporbarhet, matsvinn og kvalitet på produktet vil digital informasjon lagres i såkalt «block chain». Dokumentasjon av enhver operasjon vil være transparent og sikrer at kunder og samarbeidspartnere får korrekt informasjon til enhver tid.

Samtidig skal batteri som energikilde dekke omtrent 70-80 prosent av all operativ drift. Selskapet satser offensivt på bruk av alternativ energikilde og vil fortløpende øke batterikapasiteten dersom man ser at ytterligere operasjoner kan benytte batteri som energi kilde, og har derfor valgt å utruste fartøyet med en batteripakke på 1,5 Mwh.

Vurderte flere verft

Rederiet har vurdert flere alternative verft, både innen- og utenlands, men valgte Larsnes Mek AS som samarbeidspartner.

– Verftet har lang erfaring med bygging av ulike fartøy og besitter en kompetanse som er komplementær i forhold til bygging av et kombinasjonsfartøy for fiskeri og havbruk. Prosessen har vært interessant og lærerik, og rederiet er veldig trygg på at valg av verft sikrer de krav rederiet stiller til kvalitet, fremdrift og bærekraft.

Sammen med Larsnes Mek AS har rederiet valgt underleverandører i Norge som til sammen står for ca 70-80 prosent av fartøyets totale verdi.

Seacon Design AS står for designet av fartøyet.  Sammen med Optimar AS, leverandør av bløggelinjen, har de designet et fartøy med fokus på kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

Investering i batteri håper man samtidig skal reduserer fotavtrykket på miljøet og at samkjøring av ulike næringer gir maksimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og kompetanse.

Totalt sett vil alle tiltak bidra til bærekraftig utvikling ivareta 12 av FN`s bærekraftsmål.

Myre-selskap

Rederiet eies av Myre Maritim AS og Michael Lockert eier fiskebåten «MS Kystfisk» som er fullstrukturert på hvitfisk.

Myre Maritim AS driver fiskemottak, filetproduksjon og tørking av fisk hvor kvote tilhørende «MS Kystfisk» i sin helhet kan vise til 98 prosent videreforedlingsgrad på land. Michael Lockert er daglig leder i Myre Kystdrift AS og skipper på fartøyet «MS Kystfisk».