Derfor har han og partiet bedt Kontrollutvalget se på saken.

Saken dreier seg om den mye omtalte nye veibiten inn til Lamarktunet, nemlig Fagerlundveien. I fjor høst ba de kontrollutvalget vurdere legaliteten til oppstarten på Fagerlundveien. Nå peker de på tre forhold i gjennomføringen av veien.

– Vi vil at kontrollutvalget ser på igangsettingen av det fysiske arbeidet av del 3.2 på Fagerlundveien(Veistykket mellom Bjørklundveien og Lamrktunet red. anm.). Her satte man i gang arbeidet uten at man hadde en avtale med grunneier. Vi vil også at man ser på avtalerettslige forhold mellom politikk, administrasjon og tredjepart(Bulldozer Maskinlag), sier Ellingsen.

Les også: Reagerer på kritikken

Misforståelse

Ellingsen stilte i fjor høst skriftlige spørsmål til ordføreren om hvorfor det var startet opp arbeid med veien da det ikke var bevilget penger til dette politisk. På spørsmålet fikk han følgende svar fra administrasjonen.

”Svaret er at det foreligger ingen slike fullmakter utover budsjettvedtak, regulering og trasevalg. I denne saken er det beklageligvis slik at kommunens egen prosjektleder har tolket saksframlegget ulikt politiske nivå. Prosjektleder har i prosessen forholdt seg til at bygging av hele Fagerlundveien var bestilt og at framdrift/arbeidsrekkefølge fram til planlagt ferdigstilling var en beslutning som tilla administrasjonen. Når det gjelder finansiering/budsjettvedtak så ble det ved budsjettregulering 1 2015 vedtatt en budsjettramme på 6.2 mill inkl. mva. for 2015. Eventuelle endringer i budsjettbehov for 2015 var planlagt meldt til budsjettregulering 2 2015. ”

– Etter Rødts vurdering beklager rådmannen/prosjektleder kun at det er ulik tolkning av saksframlegget mellom administrasjonen og politisk nivå. Beklagelsen gjelder altså ikke at kunne vært gjort feil. Dermed oppstår det en reell usikkerhet om hva som vil være riktig tolkning, sier Ellingsen.

Les også: Får fortsette med arbeidet med Fagerlundveien

Mistillit

Prosjektleder for Fagerlundveien var den nytilsatte tekniske sjefen i Sortland, Torgeir Tobiassen.

– Det gjør det hele litt spesielt. Tobiassen innrømmer ikke feil i saken og sier det hele beror på en misforståelse. Om så er tilfelle, kan vi da ha tillit til han i fremtiden i forhold til å tolke bestillinger? Eller må vi som politikere sikre oss mot hvilken som helst misforståelse for å unngå at prosjekter som ikke er vedtatt faktisk blir startet opp, spør Ellingsen.

Skal se på saken

Konstituert rådmann i Sortland, Johnny Kvalø sier følgende når SA tar kontakt om saken.

– Jeg er kjent med at det er oversendt en klage til kontrollutvalget vedrørende Fagerlundveien. Siden saken er sendt til kontrollutvalget, antar jeg at kontrollutvalget vil gjøre sin vurdering og forespørsler. Torgeir Tobiassen er på ferie i utlandet og vi vil etter helgen gå gjennom saken som er oversendt til kontrollutvalget, så tar vi det derfra, sier han.

Konsekvenser

Til slutt ber Ellingsen Kontrollutvalget om å få vurdert hva som kan bli konsekvens dersom administrasjonen går ut over sine fullmakter i forhold til lov eller kommunens egne vedtak.

– Her tenkes det spesifikt på forhold der det inngås bindende kontrakt mellom kommunen og en 3.part som har økonomiske konsekvenser for kommunen og der administrasjonen ikke hadde hjemmel for å inngå kontrakten, forklarer han.

Videre spørres det om det ligger det noen aktsomhetsforutsetninger hos den nevnte tredjepart for å sikre seg at administrasjonen har nødvendige fullmakter og hvilke reaksjonsmåter har eventuelt politisk nivå overfor administrasjon som går ut over sine fullmakter slik som beskrevet.

Ellingsen venter spent på svar, men er forberedt på å vente.

–Vi leverte forrige spørsmål til Kontrollutvalget i oktober i fjor og venter fortsatt på svar. Så vi får se hvor lang tid dette tar, sier han.