Ledelsen av Hadsel kommune har brukt store deler av onsdag til å forberede seg på dette møtet. Det er hevet over tvil at Hadsel kommune tar møtet med alvor.

I regjeringserklæringen fra 2013 skrev Frp og Høyre:

Det skal etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Etter dette har mange kommuner kappsprunget for å få et forsprang. Fiskebøl ligger veldig godt an. I fjor ble det etablert et sekretariat, som ledes av Line Gjelsvik.

På møtet torsdag skal Hadsel kommune presentere seg. Sekretariatet skal presentere seg overfor kommunen.

Blant annet skal det informeres om sekretariatet, mandatet og plan for utredningsarbeidet.

Les også: Vi skal først og fremst lete etter fakta

Ellers skal følgende tema drøftes:

 • Kommunens ansvar, oppgaver og utfordringer knyttet til marin forsøpling, miljø og oljevern, hvordan disse blir løst i dag og eventuelle uløste behov

 • Hva finnes av fagmiljø eller ressurser innenfor miljø, oljevern, forskning, kunnskapsinnhenting/formidling i Hadsel kommune i dag?

 • Nye oppgaver/nye utfordringer eller uløste samfunnsoppgaver i kommunen/regionen innenfor miljø og oljevern Hva kan et ”Oljevern- /miljøsenter” bli og inneholde av aktiviteter?

I mandatet til sekretariatet står det følgende om etableringen av en miljøbase:

Aktuelle oppgaver innenfor oljevern:

 • Etablere en testlokalitet i sjø i tilknytning til senteret som legger forholdene til rette for opplæring i bruk av oljevernutstyr og håndtering av oljesøl/ forurensing, øvingsområde for bruk av oljevernutstyr, uttesting i forbindelse med typegodkjenning/ sertifisering av oljevernutstyr, testlokalitet for utvikling av oljevernutstyr og utvikling av metoder for opprenskning. Dessuten bør testlokaliteten kunne utnyttes til forskningsfasilitet innen strandrenseteknikk for olje og alternativ fjerning av petroleum (f.eks. dispergering eller brenning). Det vil være en klar forutsetning at det gjennom valg av lokalitet, aktiviteter og tidspunkt og rammer for gjennomføring av aktiviteten sikres at det ikke oppstår forurensning som kan skade kystnaturen og økosystemene i området.

 • Etablere kunnskap innen HMS i kulde og mørke for deltagere i aksjoner mot akuttforurensning

 • Legge til rette miljøinformasjon i konkrete aksjoner mot akutt forurensning.

 • Etablere et aktivt dokumentasjons- og kunnskapsformidlingssenter om miljø og oljevernberedskap.

Aktuelle oppgaver innenfor miljø:

 • Kunnskapssenter og tiltaksbase mot marin plastforsøpling i nord, herunder utvikling og uttesting av metoder for opprydning i kystsone og hav, og transportbidrag til opprydning i vanskelig tilgjengelige områder i regionen (samarbeid med bla. Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn, Kystvakta, Fiskeridirektoratet, Lofoten Avfallsselskap og Hold Norge Rent).

 • Nasjonalt senter mot marin plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, herunder forebygging, opprydning og returordninger, kurs og seminarer, kunnskapsutvikling og operasjonelle bidrag i felt (samarbeid med bla. Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag).

 • Etablering av en mottaksstasjon for utrangerte fiskebåter, oppdrettsutstyr

 • Uttesting/utvikling av lenseteknologi for å rydde søppel i kystsonen og på havet.

Det er et ønske at senteret bidrar til robuste og sterke fagmiljøer i regionen. Et nytt senter bør bygge videre på eksisterende, relevante kompetansemiljøer.

Videre utvikling av senteret ivaretar eventuell videreutvikling og flytting av eksisterende aktivitet. Retningslinjer for etablering av statlige arbeidsplasser legges til grunn.

Les også: FrP har sagt ja, ikke regjeringen

Konseptet må inkludere:

 • Beskrivelse av arbeidsområder, mulighet for inntekter, sysselsetting, behov for bygging/ tilpasninger av teknisk infrastruktur etc.

 • Forslag til lokalisering

 • Beskrivelse av samarbeidsflater med relevante eksisterende kunnskapsmiljøer, blant annet universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i Nord-Norge

 • Konsekvenser av foreslåtte aktiviteter for natur, kultur, turisme m.m.

 • Budsjett/langtidsbudsjett: Kostnader (etablerings- og driftskostnader), mulige inntekter og vurdering av økonomisk levedyktighet, samt eventuelle behov for statlig finansiering i en oppstartsfase

 • Framdriftsplan

 • Plan- og utredningsbehov fremover

Les også: Foreslår å gi 41 millioner til miljøvernbase i Vesterålen/Lofoten

Arbeidet forutsetter nødvendig kontakt med:

 • Miljøer lokalt, regionalt og nasjonalt for å finne mulige inntektskilder

 • Nordland fylkeskommune,

 • Kommuner /regionråd

 • Relevante kunnskapsmiljøer

 • Kystverket, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet mfl.

 • Aktuelle organisasjoner

Hadsel kommune har startet arbeidet med å finne areal til miljøbasen på Fiskebøl.

1. juli skal sekretariatet rapportere til departementet, men det vil minst gå ytterligere et halvår før det blir konkludert om hvor miljøbasen skal ligge.

Alle kommuner i Lofoten og Vesterålen blir besøkt.

Først ute var Øksnes onsdag.

Følgende kommuner gjenstår:

 • 11.02.2016 Hadsel

 • 18.02.2016 Andøy

 • 19.02.2016 Sortland

 • 23.02.2016 Bø

 • 01.03.2016 Røst

 • 03.03.2016 Værøy

Les innlegget: Oljevernbase i Andøy - et lukket politisk spill