Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte mandag det nye anbudet som lyses ut for kystruta mellom Bergen og Kirkenes.

Den største endringen han kunngjorde var at regjeringen vil dele anbudet i tre kontrakter. Solvik-Olsen sier målet er å fjerne all tvil om at konkurransen på ruta er reell.

– ESA har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse. Det er lite sannsynlig at vi blir beskyldt for å utbetale ulovlig statsstøtte med dette konseptet, sa samferdselsministeren på en pressekonferanse i departementet mandag.

De tre kontraktene er delt i tre ulike pakker, der to av pakkene dekker fire ruter hver, mens den siste dekker tre ruter. I teorien kan det dermed bli tre forskjellige rederier som seiler ruta.

– Men det er fullt mulig at ett enkelt selskap ender med alle tre kontraktene, understreker Solvik-Olsen.

Miljøkrav

Kontraktene skal tildeles leverandører med lavest tilbudt pris. Det er imidlertid forutsatt at tilbyderne oppfyller en rekke minstekrav regjeringen stiller.

Blant disse er strengere krav til klima og miljø, der målet er å senke CO2-utslippene fra denne skipsfarten med 25 prosent.

– I dag representerer skipene over en prosent av utslippene fra ikke-kvotepliktig del av transportsektoren. Vi vil derfor kreve at skipene er tilrettelagt for landstrøm og benytter landstrøm der det er tilgjengelig i havn, samt at tungolje ikke kan benyttes som drivstoff, sa Solvik-Olsen.

Miljøstiftelsen ZERO er fornøyd med at det innføres miljøkrav, men skulle gjerne sett at de var enda strengere.

– Kravet bør også være at skipene skal kjøre minst én time utslippsfritt inn og ut av havnene og fjordene som kystruta kjører i, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset i ZERO.

Skeptisk

Et annet av kravene er at rederiene fortsatt seiler innom alle de 34 havnene Hurtigruten seiler innom i dag, med samme frekvens som tidligere. Det forutsettes også at skipene har om lag samme kapasitet som i dag, både for gods- og persontrafikk.

Ordføreren i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen (Sp) er likevel skeptisk til forslaget.

– Skal det være tre forskjellige rederi som skal drifte dette om hverandre – så lurer jeg på hvem som skal få hovedansvaret for koordinering av gods- og passasjertrafikk. Dette blir veldig oppstykket, sier han til NRK.

Ekspedisjonssjef Fredrik Arnesen understrekte imidlertid på pressekonferansen at det vil bli stilt krav til en samarbeidsavtale dersom det blir to eller tre rederier som opererer rutene. Han sa også at departementet kan bruke tvang dersom dette ikke blir gjort.

Regjeringen åpner også for å ilegge selskapene økonomiske sanksjoner dersom de ikke har daglige anløp i alle 34 havner.

Tildeles i mars

I dag har Hurtigruten ASA en avtale på strekningen Bergen-Kirkenes som løper ut 31. desember 2019, med mulighet for ett års forlengelse.

Samferdselsdepartementet sier de vil benytte seg av denne opsjonen, for å sikre tilbyderne nok tid til å anskaffe skip av samme størrelse som de som seiler strekningen i dag.

Konkurransen har tilbudsfrist 3.1.2018, og rutene blir tildelt i løpet av mars 2018.