- Vi vil med dette vedtaket beskytte kystbefolkningen sin rett til å fiske fisk til eget forbruk som har foregått i århundrer. Det er ikke denne retten årsmøtet vil stoppe. Det årsmøtet vil med dette vedtaket er å begrense kvotene som avsettes til fritidsfisket som brukes til omsetning gjennom salgslag eller svartsalg.

Laget mener at næringsfisket bør forbeholdes de som er yrkesfiskere. Når kvotene går ned som de kommer til å gjøre de nærmeste årene på de viktigste fiskeartene, må disse kvotene prioriteres til yrkesfiskerne siden det er deres levebrød. Å være yrkesfisker i dag er kostbart både når det gjelder å holde båt i forskriftsmessig stand og ha redskaper i orden. Når fiskerne blir forelagt nedgang i kvotene må flere tas med i denne nedgangen. Det blir feil for årsmøtet at det er kun yrkesfiskerne som skal ta støyten for oppbygging av kvotene til flere viktige fiskeslag som har en nedadgående trend nå, skriver de i vedtaket.

- Vi vet at kvotene til fritidsfiske ligger sammen med turistfiske under bolken rekreasjonsfiske. Når det gjelder turistfiske har årsmøtet gjort vedtak på skarpere regulering av turistfiske.

Årsmøtet krever derfor at kvotene som settes av til fritidsfisket må reduseres når det er nedgang i totalkvoter, heter det i vedtaket.