Øksnes er blant kommunene som er bedt av Samferdelsdepartementet om å komme med innspill om saken og Martinussen viser til at han som ordfører jobbet mye i forhold til å markedsføre kommunen i denne sammenheng.

- Her må Øksnes kjenne sin besøkelsestid og ikke bare gi innspill, men aktivt følge opp politisk, fastslår han.

Viser til dialog

Martinussen viser til at Sekretariatet i departementet har hatt dialog og møter med mange av interessentene, og vil fortsette med dette gjennom året. Nå annonseres det mulighet for å gi innspill til utredningen og viktige aktører blir med dette orientert spesielt om fristen.

Utredningen skal være en faglig vurdering av hvilke oppgaver som kan tillegges et oljevern- og miljøsenter. Uløste samfunnsoppgaver og behov innenfor oljevern og håndtering av marin plastforsøpling skal ligge til grunn. Martinussen trekker blant annet frem:

* Mottaksstasjon for utrangerte fiskebåter og oppdrettsutstyr.

* Nasjonalt senter mot marin plastforsøpling fra fiskeri og oppdrettsnæring.

* Utvikling av lenseteknologi for søppelrydding kyst/hav.

* Test- og øvingslokalitet i sjø for oljevernutstyr.

*  Kunnskap om sikkerhet (HMS) for operativt personell under aksjoner i kulde/mørke Miljøinformasjon under aksjoner mot akutt forurensning.

* Kunnskapssenter og tiltaksbase mot marin plastforsøpling i nord.

*Dokumentasjons- og kunnskapsformidlingssenter om miljø- og oljevernberedskap.

- Vi har nødvendig areal med gode havneforhold,  vi har kompetansemiljø og vi har ei betydelig fiskeflåte som kan benyttes, sier Martinussen.

Frykter store utslipp

Johan Petter Barlindhaug deltok på et folkemøte i Øksnes  høsten 2014  relatert til bl.a. etablering av en miljøbase. Han pekte på noen målsettinger, der en av disse er å sikre etablering av en operativ oljevern/ miljøbase  i Øksnes som kan dekke aktuelle områder i Vesterålen.

Det er stor fiskeriaktivitet på sokkelen utafor Bø, Øksnes og Andøya, og eventuelle utslipp vil kunne være særdeles ødeleggende for fiskere og øvrige sjømatnæring på yttersida, ei næring som skaffer tilveie betydelige eksportinntekter, og som vil være ei av Norges største vekstnæring framover.  Å være på pletten umiddelbart etter et utslipp betyr selvfølgelig utrolig mye for å begrense mulige skadevirkninger.

Objektive kriterier

Erfaringer fra andre steder viser at bruk av fiskefartøy til oppsamling har fungert godt.  Det er viktig at Fiskernes organisasjoner er en premissgiver i forhold til det videre arbeid med å utvikle strategier for bruk av fiskeflåten som del av beredskapsstrukturen.

Det er objektive kriterier som må være avgjørende både i forhold til innhold og beliggenhet, og jeg er overbevist om at Øksnes er å foretrekke dersom vi vinner fram med at det er slike kriterier som skal legges til grunn, og ikke lobbyvirksomhet alene, avslutter Martinussen.