Masseuttaket drives i dag uten formell tillatelse etter plan-og bygningsloven og er avhengig av en dispensasjon fra kravet om regulering for å kunne fortsette driften.

I drift siden 70-tallet

Masseuttaket på Kringelen har ifølge sakspapirene til formannskapsmøtet vært i drift med ujevne mellomrom siden 1970-tallet.

Da arealplanen for de spredtbygde områder ble vedtatt i 2005, ble det bestemt at videre uttak kan ikke igangsettes før godkjent reguleringsplan foreligger.

AMK-Eiendom overtok driften av masseuttaket i 2011, og startet regulering for området. Tiltakshaveren opplyste ifølge i dispensasjonssøknaden at de ble anbefalt å vente med regulering til etter at byplanen var vedtatt, ifølge sakspapirene.

Kringelen ble imidlertid tatt ut av byplanens avgrensning og overført til arealplan. I 2014 fikk masseuttaket godkjent driftsplan og driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Sortland kommune ga høringsuttalelse i forbindelse med saken og stilte krav om at masseuttaket måtte reguleres,

Klager fra naboer

I desember i fjor mottok kommunen flere klager fra naboer til masseuttaket. Klagene gjaldt ifølge sakspapirene forholdene i masseuttaket, spesielt sprengninger, manglende varsling, støy og driftstider (tidlige morgener og sene kvelder).

Det ble også anført at uttaket var kommet utenfor grensene satt i arealplanen, at aktiviteten var svært høy, samt at området burde sikres med gjerde, ettersom Kringelen er et rekreasjonsområde.

Fylkesmannen i Nordland har nå bedt Sortland kommune om å følge opp saken, ettersom masseuttaket er satt i drift uten reguleringsplan eller tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmann inhabil

Fylkesmannen i Nordland erklærte seg senere inhabil i saken, og settefylkesmann er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Dersom driften i masseuttaket skal fortsette, er tiltakshaver avhengig av en dispensasjon fra kravet om regulering. Dersom en slik dispensasjon ikke kan gis, må kommunen pålegge at driften ved masseuttaket stanses.

Det er søkt om midlertidig dispensasjon, med varighet frem til reguleringsplan foreligger for tiltaket. Reguleringen planlegges igangsett etter vedtak av kommuneplanens arealdel 2017-2029.

Hente masse fra Kina?

Administrasjonen mener det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon, og at det derfor bør vedtas pålegg om stans av driften, med 3 ukers forhåndsvarsel til tiltakshaver. Pålegg om stans skulle da gjelde frem til reguleringsplanvedtak foreligger.

– Masseuttaket bør få lov til å fortsette. I den nye arealplanen må vi imidlertid ta stilling til fremtidig bruk av området. Det er et sår i naturen, men jeg synes man skal akseptere at det er ett sted lokalt massene må hentes fra. Skal vi hente det fra Kina i stedet, spurte Oddmund Enoksen (SV) retorisk.

– Et nødvendig onde

Christoffer Ellingsen (Rødt) ville også gå inn for dispensasjon til videre drift frem til en reguleringsplan foreligger.

– Men jeg vil også skyte inn at driftsplanen ikke er fulgt, med mangelfull grad av sikring, bruk av bom og vannspyling under knusing. Det er ikke noe greit for oss politikere at man ikke følger reglene.

Varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) vil også gå inn for videre drift.

– Jeg synes det er positivt at driveren nå har fått utarbeidet en driftsplan. Massseuttak er ikke noe man trakter etter, men det er et nødvendig onde som samfunnet må ha for å komme videre.

Redd før høye kostnader

Silvia Ovik (Høyre) vil ha en arealplan på plass før driften av masseuttaket eventuelt stanses.

– Jeg synes også det er meningsløst å stoppe ei drift som har vart i så mange år, spesielt når vi er midt i behandlingen av en ny arealplan.

Asbjørn Tingvoll (Frp) gikk også inn for dispensasjon, blant annet for å hindre økte kostnader på opptil et titalls millioner.

– Om vi stenger dette masseuttaket, vil det ha store konsekvenser. Fraktkostnader fra eventuelle uthentinger fra Karihaugen masseuttak vil bli høye og i tillegg skape større trafikkutfordringer.

Skal begrense støy

I de alternative innstillingene fra politikerne gis det midlertidig dispensasjon frem til reguleringsplanen er vedtatt. Blant vilkårene er at støyende virksomhet primært skal utføres mellom klokka 07.00 og 17.00 på hverdager, og at nødvendige sikringstiltak må gjennomføres i driftsperioden.

Innstillingen ble, med unntak av ett alternativt punkt fra Rødt, enstemmig vedtatt.

Fylkesmannen vil trolig klage

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har tidligere antydet at dersom formannskapet velger å gi midlertidig dispensasjon fra plankravet, vil de klage på vedtaket.