Brevet som gikk fra fiskarlaget til direktoratet på onsdag kan du lese i sin helhet under:

«Fisket etter torsk for konvensjonelle fartøy med lasteromsvolum under 500 m3 har variert de siste årene, både som følge av variasjoner i tilgjengelighet, men og som følge av endringer i reguleringsopplegget.

I 2013 var fisket etter torsk nord for 62° N for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter regulert med en overregulering på 40 %, mens fartøy mellom 11 meter og 14.99 meter hadde en overregulering på 10 %.

Som følge av flere forhold (bl.a. mottaksforhold og vær) måtte det gjennom året foretas refordelinger innenfor gruppen under 11 meter for å forsøke å legge forholdene til rett slik at fartøyene kunne ta gruppekvoten. Det ble likevel stående til rest et kvantum på ca 10 000 tonn torsk ved årets slutt.

For fartøy over 11 meter ble det i 2013 bare foretatt mindre justeringer, og fisket førte til at deres gruppekvoter ble noe overfisket.

Fartøy i åpen gruppe hadde i 2013 i likhet med fartøy under 11 meter vanskelige forhold, noe som førte til at det ble stående til rest et kvantum  på over 7 000 tonn torsk i 2013.

Fisket i 2014 ga imidlertid helt andre kvantumstall, og er vanskelig å sammenligne av to grunner. For det første hadde fartøy under 11 meter fritt fiske i begynnelsen av året (fram til 24. mars). Dernest var det usedvanlig gode driftsforhold for flåten.

Norges Fiskarlag viser til at det også for 2015 er avsatt et kvantum til ferskfiskordning for fartøy i lukket gruppe og for fartøy i åpen gruppe. Dette kvantumet er hentet fra gruppens kvoter, og reduserer dermed kvotegrunnlaget for det enkelte fartøy.

Dette kvotetillegget vil favorisere de fartøyene som velger å fiske i nord, mens fartøy som har rettigheter innenfor lukket gruppe torsk, og som har andre alternativer «taper» dette torskekvantumet når de velger alternative driftsløsninger. Dersom det i tillegg blir foretatt refordelinger på tidspunkt hvor flere av disse har forlatt i nord, blir deres torsketap større.

Norges Fiskarlag mener det er grunnlag for å forta en økning av kvoten til fartøy som har hjemmelslengde under 11 meter og som fisker torsk nord for 62° N med konvensjonelle redskaper allerede nå. Det foreslås at disse gis et kvotetillegg på 30 % , og at tillegget gis som et maksimal -kvotetillegg.

For fartøy som fisker i åpen gruppe er det etter Norges Fiskarlags vurdering tilsvarende grunnlag for å øke gjeldende maksimalkvoter med 30 % på alle lengdetrinn.

Norges Fiskarlag finner ikke grunnlag for å foreslå justeringer i reguleringen for de øvrige reguleringsgruppene i kystflåten»