Med bakgrunn i at Øksnes kommune de senere år har blitt vertskommune for et økende antall arbeidsinnvandrere, spesielt innen fiskeindustrien, vedtok kommunen å gjennomføre pilotprosjektet Norskopplæring for arbeidsinnvandrere i fiskeindustrien (NOFA).

Dette er en e-læringsportal med målsetting om å sette den enkelte arbeidstaker i stand til å oppkvalifisere seg selv til spesielle arbeidsoppgaver kombinert med norsk språkopplæring relatert til de aktuelle arbeidsoppgavene.

Pilotprosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune v/DA Bodø, Øksnes kommune og Gunnar Klo AS gjennom deltakelse som utprøvingsbedrift. Prosjektleder er Fiskeriparken med Cerpus som teknisk underleverandør. Styringsgruppen består av

representanter fra Nordland Fylkeskommune, Øksnes kommune. NAV og Gunnar Klo AS.

450 sesongarbeidere til Øksnes

Gjennom Pilotprosjektet som er i ferd med å avsluttes, skulle det bl.a. tas stilling til f.eks. eierskap, markedsføring av verktøyet, åpenhet i forhold til tilgang til fagressursen, samt finansiering av framtidig kursvirksomhet.

I 2016 forventes det omlag 450 utenlandske sesongarbeidere til Øksnes. De fleste kommer fra Romania. I kontakt med firmaer som ansetter utenlandsk arbeidskraft signaliseres det stor interesse for denne kompetansen.

Vil ha rask avklaring

Hvis portalen skal benyttes denne sesongen må det foretas en rask avklaring av eierskap.

Det vil være en fordel å få Portalen i drift så snart som mulig selv om ikke alle spørsmål har funnet sin løsning, heter det.

Styringsgruppen anbefaler derfor følgende:

– 1 - Øksnes kommune beslutter at Fiskeriparken AS gjennomfører et pilotprosjekt i løpet av sesongen 2016 der Fiskeriparken AS tar det økonomiske ansvaret.

- 2 - Videre avklaring rundt eierskap og drift utover 2016 tas av styringsgruppen i prosjektet og administrasjonen i Øksnes kommune.

- Avklaring rundt punkt 2 gjøres så snart som mulig gjennom en dialog i

styringsgruppen og anbefales til Øksnes kommune ved administrasjone i kommunen.