- Hva er "rund" fisk? Det spørsmålet måtte Vesterålen tingrett nylig avgjøre. Foto: Bjørnar Hansen

I sin forklaring kom det frem at daglig leder for Hovdenfiskeindustri Jon Edvard Johnsen, som også er eier og styreleder i Havbør AS,ga fiskeriinspektørene beskjed om at det ville bli avvik på sluttseddelen, fordiJohnsen ønsket rettssak som ville gi avklaring av føring av sluttseddel. HovdenFiskeindustri har utarbeidet beregninger for fiskens rund vekt, som tarutgangspunkt i at fiskens mageinnhold varierer gjennom året. På denne måten fårman ifølge Hovden fiskeindustri på denne måten fiskens "faktiske"rund vekt. Dette var ifølge Johnsens forklaring vanlig i bransjen. Det var i forbindelse med landing av et parti fisk i begynnelsen av februar i fjor at avviket ble påvist.

- Vanlig i bransjen

Under hovedforhandlingen møtte de tiltalte, og erkjente segikke skyldige etter tiltalen. Aktor mente skipperen måtte betale bot på 12000.Aktor mente Havbør AS måtte tåle inndragning på 23000 kroner. Aktor mente HovdenFiskemottak måtte tåle bot på 85.000 kroner. Forsvaret på sin side mente de tiltalte måttefrifinnes, eller ansees på mildeste måte.

Fradrag for mageinnhold

I rettssalen ble det diskutert om kvantum fisk er innveidrund vekt, eller et betegnet kvantum, altså etter fradrag for torskensmageinnhold som varierer gjennom året. Ifølge dommen avsagt i Vesterålentingrett er det ikke tvilsomt at kvantumet som skal føres på sluttseddelen errund vekt, etter forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt.Rund vekt er det samme som fiskens levende vekt, altså vekta den hadde da denble tatt opp av havet. Den vekta kan ikke korrigeres fiskekjøper, fastsloretten.

Betydning for ressursuttaket

Forsvaret viste på sin side til rundskriv og regler knyttettil omregningsfaktorer ved omsetning av bearbeidet fisk som støtte for at detmå være rom for å benytte en korrigering for fiskens mageinnhold gjennomberegning av rund vekt. Retten pekte på at beregninger av omsetning avbearbeidet fisk ikke er relevant all den tid fisken er landet i rund vekt.Retten pekte også på at det dersom det åpnes for korrigering av rund vekt, så vildet enkelte fartøy kunne hente opp mer fisk på den tiltalte kvota, noe som fårbetydning for det totale ressursuttaket fra havet. Dermed vil kjøper kunnebetale for færre kilo fisk som i dag er regulert gjennom minstepriser fastsattav Norges råfisklag.

Ble dømt for forholdene

I dommen kommer det frem at skipperen er dømt til en bot på 10.000 kroner, samt til å betale saksomkostninger med 1500 kroner. Havbør AS må tåle inndragning på 30.000 kroner, og må også betale saksomkostninger. Hovden Fiskeindustri AS dømmes til foretaksstraff på 70.000 kroner, og må også betale saksomkostninger på 1500 kroner.