Det går fram av økonomirapporten til Hadsel, som skal behandles i formannskapet fredag.

Det er påvist flere kostnader som kommunen ikke kjente til da budsjettet ble behandlet:

Statlige satser for kapitaltilskudd er beregnet å gi en merutgift på ca. 1,5 mill. kr.

Statlig sats på pensjonskostnader gir mindreutgifter på 0,9 mill. kroner.

Innlemming av distriktsbarnehager øker grunnlaget for beregning av kommunal sats, og gir merutgift til ikke-kommunale barnehager med cirka 1,5 millioner kroner.

– I tillegg viser telling per desember 2015 at det er mange flere barn i de private barnehagene enn tidligere. Veksten i barnehagesektoren, regnet i antall barn, er med andre ord større enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Dette betyr at utgiftene må forventes å bli større enn antatt. Om tallet holder seg hele året, vil det gi en merutgift på cirka 2 millioner kroner til, skriver rådmannen til formannskapet.

Omregnet til heltidsplasser er det 183,3 «store barn» i private barnehager i år mot 170 i fjor. Det er gruppa under tre år som har økt mest. Det er 107,5 små barn (omregnet til heltidsplasser) mot 80 i fjor.

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen sier at han håper at årsaken til at flere barn har fått barnehageplass, er at foreldrene er i inntektsgivende arbeid og må ha barnehageplass.

Det blir det nemlig skatteinntekter av i neste omgang. Han synes for øvrig det er fint at flere barn får barnehageplass.