– Vi har i dag vært ved Akershus Festning og snakket med Forsvarsministeren. Jeg fikk som de andre legge frem mitt syn i løpet av et fem minutter langt innlegg, sier Bjørkmo.

Gledelig var det også at representantene fra Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune støttet Sortland i kampen for å beholde Kystvakta.

– De snakkete også om viktigheten av å beholde Kystvakta i nord. Det er veldig gledelig og sender et tydelig signal, sier Bjørkmo.

– Færre seilingsdøgn

Møtet er satt i stand av Forsvarsdepartementet og omhandlet langtidsplanen til forsvaret og forsvarssjefens fagmilitære råd.

For Bjørkmo var det et poeng at Kystvakta mister seilingsdøgn ved å flytte sin operative base i nord til Ramsund, som er et av forslagene i FMR.

– Ved å flytte den operative delen til Ramsund får man lengre vei til kai. Totalt sett blir det tolv timers lengre seilingstid enn i dag. Det gjør at man mister femti til seksti seilingsdøgn i året kontra det å kunne legge til kai og ha basen på Sortland som i dag, sier Bjørkmo.

Om FMR sine anbefalninger blir fulgt og ledelsen blir flyttet til Bergen og den operative støtten til Ramsund vil Kystvaktens skip ha lengre vei til kai. Selve avstanden til områder hvor Kystvakta i dag har en stor del av sine oppdrag er også et poeng for Bjørkmo.

– Det blir lengre vei til Barentshavet, et område som er viktig, sier Bjørkmo.

Investeringer

Ved en flytting som FMR foreslår vil det bli nødvendig med store investeringer i Ramsund. Ikke bare bygningsmessig for den operative støtten til skipene, men også med tanke på at det må bygges et nytt spesialtilpasset kaianlegg.

– Dette vet vi er dyrt. Det er en investering til flerfoldige millioner kroner, sier Bjørkmo. Dette er også et poeng ordføreren vil ta opp. For i FMR er det ikke gjort noen beregninger på hvilken størrelsesorden investeringene i Ramsund vil ha.

– Basen på Sortland er god drevet og godt innarbeidet. Det må investeringer til bygningsmessig, men de er minimale på kort og lang sikt sett i forhold til det som må gjøres ved en flytting, sier Bjørkmo.

I tillegg vil hun legge vekt på antall arbeidsplasser.

– Det er flere hundre arbeidsplasser totalt sett i Vesterålen som vil gå tapt om Orionbasen legges ned og Kystvakta flyttes. Dette er et viktig argument mot en gjennomføring av planene.

For under møtet vil hun også snakke om Orionbasen på Andenes. Bjørkmo sier at ordførerne i Vesterålen er i særdeleshet samstemte i dette spørsmålet.

– Vi snakker mye om det og er veldig enige i hva vi mener, sier Bjørkmo.

Slepebåter

Et viktig argument for Forsvarssjefen i FMR har vært at en må spare inn penger for å ivareta seilingsdøgn og styrke forsvaret totalt sett. Bjørkmo mener det kan spares andre plasser.

For årlig brukes det 800 millioner kroner på å holde fem slepebåter i beredskap langs kysten. Disse skipene er satt i beredskap for å bistå om russiske oljeskip havner i problemer langs kysten vår. Bjørkmo mener, i likhet med krefter Forsvaret, Kystvakta og i det politiske miljø, at disse pengene kunne blitt brukt annerledes.

– En kan legge disse skipene inn under Kystvakta slik at de kan få opptil to flere skip og flere seilingsdøgn. Det er i dag ofte Kystvakta som likevel tar de oppdragene slepebåtene skal ta. Derfor er det å bare ha de liggende der ubrukt bare å kaste penger ut av vinduet. Ved å ta i bruk disse pengene på en bedre måte, kan det komme Kystvakta til gode, sier Bjørkmo.

Dette argumentet har Kystvakta kommet med tidligere, men det har til nå ikke vært et poeng som er blitt brukt mot en eventuell flytting.

–  Flere muligheter

I løpet av våren neste år vil Storting og Regjering sette en langtidsplan for Forsvaret. Denne planen baserer seg på Fagmilitært råd og en rekke dialogmøter og høringer i løpet av det neste året.

– Vi får flere muligheter til å komme med innspill i denne saken. Da vi får konstituert regionrådet i slutten av november vil vi utforme en felles uttalelse om Andøya Flystasjon og Kystvakta, sier Bjørkmo.

Under besøket møtte Bjørkmo også flere stortingsrepresentanter og medlemmer i fraksjonen til Arbeiderpartiet.

– Vi informerte dem om det samme vi hadde snakket med Forsvarsministeren om. Politikerne på Stortinget vil få muligheten til å komme med sine innspill frem mot stortingsmeldingen til våren, så det er viktig at vi nå får frem så mye info som mulig. Det blir det flere muligehter til også videre, sier Bjørkmo.