Vedtaket er ventet å komme mellom klokken 13:00 og 14:00 i dag.

Opptak fra sendingen, ser du ved å klikke på denne linken.

Flere fra Bevar Andøya Flystasjon er tilstede på Stortingets galleri. Det er VOL også, og vi vil komme med reaksjoner fra Stortinget i løpet av dagen.

Hilde Flobergseter sammen med flere fra «Bevar Andøya Flystasjon» på plass på Stortinget. Foto: Thor Ivar Guldberg

Klokken 13:18 kom det første av de to dokument 8-forslagene opp.

Første forslag fra stortingsrepresentantane Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Knut Arild Hareide, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Willfred Nordlund, Audun Lysbakken og Mona Lill Fagerås om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon.

Hårek Elvenes (H) gikk på talerstolen først, som saksordfører.

– Kort oppsumert skal det være mulig å kraftssamle kampflyvåpnet på Evenes, og basen skal kunne nyttes både til kampfly- og maritime overvåkningsfly, sa Elvenes.

Han gikk så inn på at den eksterne kvalitetssikringen har kostnadsberegnet alternativ 2 til 4.440 milliarder og at konseptvalgutredningen kostansberegning av samme alternativ er 4.122 milliarder

Elvenes gikk så inn på at jagerflyene skulle ligge nord på flyplassen. Kostnaden på dette er på 4,4 milliarder kroner.

– Beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon har vært avgjørelsen som har vært mest krevende. Men avgjørelsen med å kraftsamle på Evenes, er den løsningen som gir best operativ kraft til den laveste kostnaden, sa Elvenes.

Anniken Huitfeldt (Ap) gikk så på talerstolen:

– Etter at vedtaket ble gjort i denne salen i 2016, kom det mange reaksjoner på flyttingen av de maritime overvåkningsflyene til Evenes. En enstemmig Forsvarskomite ba også Regjeringen komme tilbake til langtidsplanen i revidert nasjonalbudsjett våren 2017, om det skulle komme frem vesentlige endringer i tallgrunnlaget. Vi kan ikke se det kom frem. Kritikken sluttet likevel ikke. Det ene handlet om plass det andre handlet om kostnader, sa Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Thor Ivar Guldberg

Hun gikk videre inn på at hun mente Frp i valgkampen med upresise uttalelser hadde skapt usikkerhet rundt prosessen.

Hun gikk videre inn på at rapporter viste at det var hold i kostnadsestimatene og at det var plass nok til å kraftsamle på Evenes.

Så gikk hun inn på at det for tre år siden ble avgjort å legge ned på Andøya og at det i dag skulle avgjøres en investerinsramme, blant annet på Evenes.

– Det er viktig at vi ikke fatter en beslutning som fører til at vi utsetter disse investeringene. Vi mener det ikke er noe som tilsier at vi ikke skal stemme for en samling på Evenes. Det er på grunn av økonomi og luftvern. Over tid vil én base være billigere enn to. Investeringsrammene med delt løsning ville vært på en milliard kroner. Dermed er den løsninga vi har gått for i denne sal, den beste.

Hun gikk inn på at det å skaffe det samme luftvernet på Andenes som Evenes ville kostet  3,5 milliarder i investeringer og 1,7 milliarder kroner i drift over 20 år. En merkostnad på 5,2 milliarder.

Til slutt gikk hun inn på hva som skjer med infrastrukturen på Andøya lufthavn:

– Hva som skjer med den lange rullebanen må vi komme tilbake til. Den skal bevares, men hva den brukes til må Regjeringen komme tilbake til. Det må vi avklare med kommunen og se hva behovet til Andøya Space Center er i fremtida. Det må Regjeringen komme tilbake til i neste Statsbudsjett.

Hun var også klar på at Stortinget måtte støtte Andøy-samfunnet:

– Andøy har i flere tiår stilt opp for det norske samfunn. Nå må Stortinget stille opp for Andøy-samfunnet. Derfor må Stortinget stille opp med gode omstillingsvedtak og bidra til etablering av nye arbeidsplasser. Regjeringen har bidratt for lite så langt.

Hun gikk inn på at Regjeringen hadde gjort for lite for å hindre kompetanseflukt fra Andøy flystasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp) var neste på talerstolen.

– Vedtaket om å legge ned flystasjonen på Andenes er en av de dårligste avgjørelsene som er fattet i denne salen, sa hun innledningsvis.

Hun var og klar på at det hadde, i motsetning til det Hutfeldt sa fra talerstolen, kommet frem vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget for nedleggelsen av Andøya Flystasjon.

Videre gikk hun inn på at flere deler av mottaket av allierte styrker ikke skal skje på Evenes, men på Andøya flystasjon. før hun gjentok at Regjeringen møtte seg selv i døra rundt påstandene om at luftvern først var avgjørende for å flytte basen til Evenes, før det ikke var viktig og så igjen var viktig for Arbeiderpartiet og Regjeringen.

Audun Lysbakken (SV) gikk så på talerstolen:

– Når vi nå har fått en ny gjennomgang fra Regjeringen, mener jeg det er klart at det standpunktet som blant annet SV har tatt om å gå mot en enbaseløsning istedenfor å gå for en delt løsning, var korrekt. Det er betydelig usikkerhet på totalkostnaden og kvaliteten på kostnadene som er lagt frem. De tallene vi har sett inneholder ikke nedleggingskostander og flyttekostnader.

Han støttet også at luftvern har vært et viktig argument for Arbeiderpartiets støtte til Regjeringen i saken.

– Det er nødvendig å slå fast at luftvernargumentet har vært et kronargument for Regjeringen og Arbeiderpartiet.

Han siterte så KS1 hvor det sto at MPA ikke skulle bruke Evenes i en krisesituasjon og at man her savnet et alternativ for MPA i en væpnet konflikt.

– Flyene skal altså ikke være tilstede i en krisesituasjon. Dermed er ikke luftvern et viktig moment lengre. Om det ikke gjelder i en væpnet konflikt, så er forutsetningene for valget helt snudd, sa han før han mente at SV og partiene han hadde med seg i forslaget var klar på at det å videreføre Andøya flystasjon som base var det rette:– Luftvernargumentet er borte, kostnadsbildet er ikke klart, det er grunn til å frykte at det vedtaket flertaller er med på ved å avvise vårt forslag vil kunne utgjøre enda et eksempel på at det blir overskridelser som Stortinget ikke visste da man gjorde vedtaket. Det siste vi trenger er kostnadsoverskridelser. Og det siste vi trenger er en forsvarsskandale som rammer et helt lokalsamfunn. Andøysamfunnet hadde fortjent bedre.

Solveig Schytz (V) gikk på talerstolen. Også hun var klar på at hennes parti var mot nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Knut Arild Hareide (Krf) gjorde det samme.

– Opplysningene som er kommet etter vedtaket ble gjort understreket vårt standpunkt mot delt løsning mellom Andøya og Evenes. Vi mente da og mener fortsatt at en videreføring av Andøya flystasjon var og er det riktige.

Stilte spørsmål

Anniken Huitfeldt stilte så spørsmål om luftvern til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Han svarte:

– Jeg uttalte tidligere at da Forsvarssjefen lagde sin fagmilitære plan, var ikke luftvern med i beregningen. Så har vi sagt at luftvern er viktig. Ikke riktig at P8 flyene skal tas ut ved en eskalering. Det er en operativ avgjørelse. Luftvern vil gjøre at vi kan ha flyene der lengre ved en konflikt.

Willfred Nordlund (Sp) gikk så og spurte Forsvarsministeren om hva dette med Avinors uttalelse om at det krevdes oppgradering av banesystemet på Evenes.

– Er det behov for oppgradering av banesystemene på Evenes?

– Jeg svarte sist at jeg ikke hadde oversikt over om kostnadene. Men forutsatte at disse utgiftene er tatt med i beregningene. Det ene er prosjektet Evenes. Det andre er prosessen som foregår mellom Avinor og Forsvaret. Det er en samarbeidsavtale som skal videreutvikles og så skal en se på hvordan kostnadene skal fordeles, sa han.

Flere med støtte

Emilie Enger Mehl (Sp) gikk på talerstolen med klar kritikk av samlingen på Evenes.

– Situasjonen med nedleggelsen på Andøya bare viser en neglisjering av Nord-Norge. Luftambulandetjenesten fungerer ikke, hele bataljoner legges ned og på toppen av dette legger man ned på Andøya. Det er ikke til å tro at en legger ned Andøya flystasjon uten å vite hvordan en skal ta imot allierte forsterkninger i en krisesituasjon.

Sandra Borch (Sp) var klar på at vedtaket ikke styrket forsvaret:

– Nedleggelsen, flyttingen og oppbyggingen av en base vil føre til et svekket forsvar i Norge, sa hun fra talerstolen.

– Vedtaket fra Regjeringen vil rive fra hverandre en kompetanse i forsvaret og fører til at en kun kan forsvare halv landet. Det kan ikke Sp være med på. Dette er en trist dag for Andøya og for Norge.

– Uklokt

Audun Lysbakken gikk så på talerstolen og advarte mot en økt amerikansk tilstedeværelse i Norge.

– Om USA skal ta over Norges oppgaver i Nord, så er dette en risiko og noe som kan føre til økt spenning i nord. Det er ikke klokt og noe en bør tenke på, sa han.

Siv Mossleth (Sp) kalte det å gjøre Andøya lufthavn til en forsterkningsbase som et overgrep.

– En skal tappe Andøya for alt, men området skal ligge der uten noen aktivitet og uten mulighet til å gjøre noe. En skal ikke engang få frigjort området til planlagt sivil virksomhet.

Eirik Sivertesen (Ap) kom med skryt og beklagelse til Andøy-samfunnet:

– Andøya har vært vertskap for Forsvaret i flere år. Jeg vil takke de som over 1,5 år har jobbet ufortrødent med å få frem sine synspunktet. Organisasjoner som Bevar Andøya Flystasjon og andre har gitt viktige innspill i saken. Jeg beklager at Regjeringen ikke var til å rikke på spørsmålet om Andøya. Det var ikke mulig å få de til å rikke på det spørsmålet. Det får konsekvenser for forsvaret og for lokalsamfunnet. Det er beklagelig, sa han.

Etter omlag en to timer lang debatt, var den over. Vedtaket kommer senere i dag. Da vil kroken på døra for Andøya Flystasjon bli offisielt bli festet med et flertall for å si nei til en ny gjennomgang av saken.