Helsekomiteens politikere i Hadsel vedtok tirsdag å ta generalplanen for eiendomsmassen - som viser enorme behov for vedlikehold - til etterretning. Politikerne i kommunen ønsker også å rullere en egen handlingsplan for oppfølging av planen, og de ønsker også prioritere ny Stokmarknes skole.

Spørsmål om organisering

Det som vakte størst interesse under møtet på Hadsel sykehjem Ekren på tirsdag var blant annet spørsmål om organisering og lokalisering av omsorgsstrukturen på Hadseløya. Rådmannen har foreslått nytt, midlertidig administrasjonsbygg på Melbu, og det ble enstemmig vedtatt.

Da det kom til spørsmål omsorgsstrukturen, har rådmannen foreslått å få utredet fremtidig omsorgsstruktur for Melbu, med tre ulike alternativer, nemlig a) samling av omsorgstilbudene ved Riarhaugen og Ekren til Riarhaugen, b) samling av tilbudene til Ekren - eller c) samling av tilbudene på ny tomt på Melbu.

Forslag falt

Anne-Karine Innbjør stemte mot dette siste forslaget, og la frem sitt forslag på vegne av Melbu og omegn samarbeidsliste:- Vi foreslår at tilbud om omsorgsboliger samles og utbygges ved Riarhaugen. Hadsel sykehjem videreutvikles som spesialenhet innenfor demensomsorgen, dette som rent sykehjem eller i en kombinasjon med heldøgns bemannede omsorgsboliger i samsvar med tidligere vedtak.

Det forslaget falt.

Ulike tilbud

Posisjonspartiene la frem sitt tilleggsforslag, hvor man fremmer ønske om at: det er et mål at ulike typer omsorgstilbud skal være representert både på Melbu og på Stokmarknes. Det forslaget fikk full tilslutning.

Det kan dermed være god grunn til å tenke at den politiske stemningen i Hadsel nå dreier mot en samling av tilbudene på Melbu og Stokmarknes. Saken skal behandles også av formannskap og kommunestyret i kommunen.  Det kan imidlertid være grunn til å påpeke at man nå kun stemmer for å utrede strukturendringer.

VOL spurte komiteleder Hanne Skare om flertallspolitikernes stemmemgiving under dagens møte kan være et varsel om en fremtidig nedbygging av sykehjemmet på Ekren.

- Nei. Det er viktig å få understreket at det vi ønsker å få utredet er innholdet i helsetjenestene, og at en eventuell samling av tilbudet på Melbu like gjerne kan være på Ekren som på selve Melbu. Posisjonspartiene presiserer at vi ønsker både sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger i nærheten av hverandre. Vi går altså ikke inn for ett sykehjem i Hadsel. Gjennom vedtak om heldøgns omsorgsboliger på Stokmarknes får man nå ulike tilbud i nærheten av hverandre, og det tilsvarende ønsker vi for Melbu, sier Skare.

Anne-Karine Innbjør opplevde å bli stemt ned i dagens møte i helsekomiteen. Hun mener flertallspolitikerne nå truer eksistensen til Ekren. Innbjør mener admnistrasjonen - nærmere bestemt rådmann og helse- og omsorgssjef styrer flertallspolitikerne i retning av en nedbygging av Ekren.