Kommunen har seks legehjemler samt to turnuslegestillinger. Det er kun kommunelegen som har fastlønnsavtale. De andre har individuelle avtaler med kommunen og driver sin virksomhet som selvstendig næringsdrivende leger. I tillegg kan de etter avtaleverket pålegges inntil 7,5 timer kommunalt arbeid i uka.

Fastlønn i nabokommuner

Det vises i henvendelsen til at nabokommunene har ulike former for fastlønn og distriktskommuner har ofte fastlønn for å bedre rekrutteringen.

De siste år har det vært få kvalifiserte leger til utlyste stillinger i Øksnes. Og per i dag er legesituasjonen vanskelig. Det skjer samtidig som Sortland lyser ut fastlønnsstilling og har 10 søkere, hvor i alle fall fem er fra Vesterålen.

- Blir mer attraktivt

Legene mener at fastlønn vil gjøre Øksnes til en mer attraktiv kommune for leger å jobbe i og legene vil gjerne gå i dialog med kommunen om dette og de har ulike forslag hvordan en slik lønnsform kan være.

I forbindelse med at enkelte leger nå søker annet arbeide, ønsker legene å komme i dialog med kommunen så snart som mulig.

Vil ikke endre

Rådmannen svarer at han ser det som fordelaktig for begge parter å forholde seg til sentralt inngåtte avtaler fremforhandlet mellom legeforeningen og kommunene. Å reversere tidligere inngåtte avtaler og bevege seg i en annen retning enn hva som er vanlig ellers i landet er derfor ikke ønskelig, mener han.

Rådmannen er heller ikke kjent med at det er enkelte leger som nå søker annet arbeid av den grunn som legene tar opp. Rådmannen ser det derfor ikke som hensiktsmessig å endre inngåtte avtaler.