– Jeg er optimistisk i forhold til mange gode grep vi har iverksatt og som går bra så langt. Selskapet forventer at vi skal lande på samme omsetning som i fjor, men vi må lande flere nye prosjekter for å få overskudd i år. Det håper jeg vi skal få til, sier styreleder Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner til Vesterålen Online.

Noe av forklaringen til dårlige tider legger han på tapet i rettssaken mot Statskraft, hvor selskapet tapte flere titalls millioner kroner. En ny stevning er mottatt i mai i år.

Venter i spenning

– Vi har for tiden inne flere store anbud som vi får svar på de nærmeste ukene, sier Frode Nilsen, som på slutten av fjoråret kunne notere en større kontrakt i Sogn og Fjordane. Selskapet fikk i regnskapsåret oppdraget med å bygge ny tunnel i Narvik i forbindelse med nytt sykehus i byen.

Det blir for øvrig spennende dager framover for selskapet, ettersom de venter nyheter om flere prosjekter som selskapet ha lagt inn anbud på. Frode Nilsen opplyser at de har kommet langt i å nå de økonomiske målene som selskapet har satt seg, blant annet innen organisering, bemanning og oppføring av prosjekter.

Negative tall

I følge regnskapet for Leonhard Nilsen & Sønner hadde selskapet en omsetning på 885 millioner kroner i 2017. Det er 173 millioner svakere enn året før. Driftsresultatet endte på 79 millioner kroner i underskudd, som en er forverring på nærmere 97 millioner kroner fra året før. Årsresultatet ble på snaut 45 millioner kroner i underskudd, mot et overskudd på drøyt 30 millioner kroner året før. Selskapet har redusert kundefordringene med 123 millioner kroner fra 2016 til 2017.

Hard konkurranse

I følge årsberetningen besto størstedelen av virksomheten av vei- og tunnelbygging for offentlige byggherrer, vannkraftutbygging samt gruvedrift lokalisert i Nord-Norge. Konkurransen i det norske markedet er fremdeles meget hard og med pressede priser, heter det i årsmeldingen. Selskapet har gjennomført betydelige tiltak for å redusere sine kostnader i året som gikk.

Selger unna

Når det gjelder likviditet, vurderer selskapet det slik at den fortsatt er stram.

– Konsernet har behov for å frigjøre ytterligere likvider gjennom salg av eiendeler og andre tiltak, heter det.

Selskapet har styrket sin egenkapital gjennom konsernbidrag, til 237 millioner kroner ved årsslutt. Selskapets ordrereserver ble redusert, men de fikk tilslaget på et prosjekt innen vannkraftutbygging i Sogn og Fjordane på tampen av året.

Tuneller og veibygging

– Innen forretningsområdet gruvedrift er det en stor grad av kontinuitet. Innenfor tunnel- og veibygging er det fortsatt et visst behov for nye kontrakter for å sikre aktivitetsnivået fremover i 2018, heter det.

Etter at regnskapet for 2017 ble avsluttet, mottok selskapet i mai i år en stevning for voldgiftsretten knyttet til salg av et datterselskap i fjor.

Ellers er det et visst behov for å refinansiere gjeld til konsernets hovedbankforbindelse. Dette kan resultere i salg av virksomheter eller andre strukturelle tiltak.

Selskapet håper ellers at norske myndigheter skal gjennomføre kursendringer når det gjelder ensidig fokus på pris i ulike prosjekter.

Av notene til regnskapet for 2017 kan vi lese at utgifter til blant annet lønninger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader er redusert med drøyt 55 millioner fra 2016 til 2017.

Daglig leder i selskapet mottar en lønn på 1,75 millioner kroner, mens styret har mottatt honorarer tilsvarende 375.000 kroner.