Det nyopprettende selskapet Vesterålen Seaweed AS har søkt om å få etablere anlegg for oppdrett av makroalger, eller tare, på en lokalitet utenfor Gisløy i Øksnes.

Bak selskapet står det kjente øksnesnavn. Daglig leder er Vidar Carlsen. Han eier selskapet sammen med Jan Brun, hans sønn Kristian Brun, broren Bård Brun og Gunnar Klo-eide Øyfisk, som har et av sine matfiskanlegg like i nærheten. Alle eier 20 prosent av aksjene hver.

Det planlegges en årlig produksjon på 2000 tonn, over et areal på 75 dekar på lokaliteten Gisløy Nord. Selskapet har søkt om å dyrke flere typer alger, både fingertare, butare, stortare og sukkertare. Dyrkingen vil skje på tau og flytende anlegg for påvekst, ifølge søknaden.

Tare-gründerne sier til VOL at de jobber for fullt med planene, men at de vil vente med å fortelle mer til de har fått svar på sin konsesjonssøknad.

Mulig oppstart neste høst

Ifølge søknaden planlegger de oppstart høsten 2018, da med utsetting av stiklingsmateriale av sukkertare. Disse vil være klar til høsting i mai påfølgende år.

– Formålet er å etablere en verdikjede for dyrking av tare og produksjon av sunne, trygge og økologiske matprodukt for de nasjonale og internasjonale markedene, skriver de.

SINTEF har i en rapport spådd at alger kommer til å bli en ny milliardindustri for Norge, med potensial for stor vekst de kommende tiårene. I Asia spises de, og SINTEF tror at Europa vil kommer etter, slik man har sett med sushi.

– Vesterålen Seaweed AS er en av de første bedriftene i Nordland som satser på en næring i sterk vekst og med stort potensial for framtidig verdiskapning regionalt, nasjonalt og internasjonalt, skriver selskapet i sin søknad.

Om lokalisering så nært Øyfisk sitt matfiskanlegg sier de følgende:

– Det omsøkte arealet for markoalgedyrkingskonsesjon på Gisløy Nord er tenkt som et pilotanlegg der en kan teste elementer av tareproduksjon i samproduksjon med et allerede eksisterende matfiskanlegg. En tenker her spesielt på mulige effekter på vannmiljø og synergier med oppdrettsanlegg.

Direktoratet positiv

Vanligvis er det fylkeskommunen som behandler akvakultursøknader. Dette gjelder ikke saker som omhandler vannlevende planter som tang og tare, derfor blir søknaden nå behandlet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Ulike instanser er bedt om å komme med sine uttaleser, og søknaden skal ut til offentlig ettersyn i fire uker. Fiskeridirektoratet har allerede gitt positiv tilbakemelding til planene.

– Vi har ikke kartlagt fiskeriinteresser i dette området. Ut fra fiskeriinteressene tilrår Fiskeridirektoratet region Nordland søknaden innvilget som omsøkt, skriver direktoratet.