At turistfisket er ute av kontroll begrunner Helmersen ien interpellasjon gitt til kommunestyret i Andøy mandag.

– I dag ser vi turistfiske i en mye mer organisert formsom har bidratt til å gi reakreasjonsfisket en helt ny dimensjon, sa Helmersensom mener at det gått over til å bli en omfattende næringsvirksomhet avinternasjonal karakter.

– Dette reiser problemstillinger vedrørende grenser forkommersialisering av allemannsretten, sa Helmersen under interpellasjonen.

Han ønsket å vite om ordføreren ville prioritere arbeidetfor at fiskerimyndighetene skal få turistfisket inn under kontrollerte former.

Behov for bedre regelverk

Turistfiske er ei næring som tar seg opp i mangekystregioner. Også i Andøy er det en merkbar økning i aktiviteten vedrørendeturistfiske.

– Næringa har ekspandert i Andøy de siste årene og harpotensial til å bli en viktig vekstnæring, sa ordfører Jonni Solsvik som menerman kan se en klar sammenheng i satsningen på reiseliv og den markante økningenav turistfiske.

Ordføreren mente allikevel at det helt klart er behov foret bedre og klarere regelverk, da dagens regelverk har mangler og utfordringer.

– Turistfiske er i praksis et begrep for fritidsfiskeutført av utenlandske turister, sa Solsvik.

– Vi har diskutert dette i fiskeriutvalget og vibesluttet at det vil bli behov for en lokal eller regional utredning, saSolsvik Ordføreren opplyste om at en slik analyse vil bli satt i gang så snartfinansieringsutfordringene er løst.

Analyse

Helmersen refererte til en rapport utarbeidet avdaværende Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 hvor konkrete tiltak ble redegjortfor i forbindelse med turistfiske.

Blant annet pålegg til bedriftene om å rapporteregjestenes fangst skal man kunne ha bedre kontroll.

Ordfører Jonni Solsvik kunne informere om at han alleredeer i kontakt med de sentrale myndighetene om arbeidet med å endre reglene fordet omstridte turistfisket.

– Vi arbeide for å få endret dagens regelverk og jeg harvært i kontakt med de som arbeider med dette sentralt og de har opplyst om atde vil gå i gang, sa Solsvik.

Han håper en utredning skal kunne en indikasjon påkonkrete tiltak som må settes i gang.