Rådmannen i Sortland har innstilt til formannskapet at det skal utarbeides en handlingsplan for trinnvis utvikling av gateløp, byrom og havnepromenade i sentrum i løpet av 2017.

Rådmannen vil at torget skal prioriteres, og at det settes i gang med en helhetlig parkeringsløsning for sentrum i samarbeid med næringslivet i høst.

Innstillingen går også ut på å sette i gang midlertidige tiltak i Strandgata forbi torget allerede i sommer, med en øvre kostnadsramme på 220.000 kroner, hentet fra overskuddet til Reno-Vest.

Les også: – De som jobber i sentrum, bør parkere utenfor

Vil at Strandgata kan stenges

Rødt Sortland ved formannskapsmedlem Christoffer Ellingsen støtter innstillingen, men foreslår i tillegg at Strandgata ved større arrangement i og rundt torget kan stenges midlertidig for gjennomkjøring i øst/vest fra Torget.

Rødt foreslår at tiltaket kan gjennomføres i inntil én sammenhengende uke.

«En slik situasjon bør utnyttes til en konkret telling og registrering av endra trafikkmønster i Sortland sentrum ved nevnte tiltak», foreslår Rødt.

Les også: Her kunne det ha blitt gågate i Sortland

Vil ha rabattert Evenes-buss

Nordland Fylkeskommune gjennomfører nå en høring om bussrutetilbudet i regionen.

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende høringsuttalelse i torsdagens møte:

1. Sortland kommune ber Nordland Fylkeskommune (NFK) sette opp busser som korresponderer med hurtigbåten mellom Harstad og Tromsø.

2. Tilpasse rutetilbudet fredag og søndag slik at studenter kan reise med buss mellom Sortland-Harstad og korrespondere med hurtigbåt mellom Harstad- Tromsø.

3. Det anbefales å opprettholde busstilbudet mellom Sortland –Harstad via Kvæfjord–Flesnes-Refsnes.

4. Flybussen mellom Sortlandog Evenes bør bli en del av rutetilbudet til NFK. Det er etbusstilbud som er mye brukt. Boreal kjører ruten kommersielt og de har dermed ikke inne rabattordninger som NFK har. Derfor lønner det seg ikke for familier å ta bussen framfor egen bil.

Les også: – Flyprisene er så høye at det tærer på næringslivet

Vil ha Sigerfjord-ruter

Også her har Rødt Sortland sendt inn forslag:

1. Linjenr 18-871 avgangstid klokka 12.50  Sortland - Andenes opprettholdes, men med avgang fra Sortland etter klokka 14.

2. Alle rutene mellom Sortland – Harstad t/r kjører Sigerfjord.

3. Alle rutene Sortland – Lofoten (om Gullesfjord) og Sortland - Evenes – Narvik kjører Sigerfjord. Alle rutene i retur samme strekninger kjører Sigerfjord dersom passasjerer melder behov for det.

4. Det bør sees på muligheter for bedre korrespondanse med buss fra omkringliggende kommuner til Sortland for viderereise med flybuss til Evenes. Særlig gjelder dette flybuss med tilførsel til sørgående fly fra Evenes mellom klokka 10 og klokka 11.

Les også: Mener dagens bussruter er for dårlige

Hele sakslista i torsdagens formannskap:

  • 071/16: Søknad omdispensasjon fra bestemmelser i Byplan, forfradeling av to boligtomter

  • 072/16: Gatebruk i Sortland sentrum

  • 073/16: Planstrategi: forankring og politisk prosess

  • 074/16: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 -utlegging til offentlig ettersyn

  • 075/16: Høring bussruter, Nordlandfylkeskommune

  • 076/16: Samarbeid med Monchegors

Les alle sakspapirene til formannskapsmøtet her.