Under Arbeidsutvalgets møte i Vesterålen Regionråd fredag ble forslagene til vedtektsendringer lagt frem. Her kom det frem at fire av fem kommuner ønsker at det fortsatt skal være fire medlemmer fra hver kommune i Regionrådet.

Møtet ble holdt som et telefonmøte, hvor kun sekreteriatsleder Roar Sivertsen og leder Siv Dagny Aasvik møtte fysisk på Sortland, mens Karianne Bråthen, Sture Pedersen og Jonni Solsvik møtte via telefon. Atle Andersen fra Lødingen hadde meldt forfall.

I forslaget til endringer kommer det frem at det er foreslått at det kun skal være to medlemmer fra hver kommune i Regionrådet.

I forslaget står det «I Regionrådet møter ordfører og en representant for opposisjonen., som også er medlem av formannskapet fra hver kommune. Denne representanten skal være av motsatt kjønn av ordføreren.

Ønsker en kartlegging av hele regionen: Vil at hele Vesterålen skal dra nytte av omstillingsprosessen i Andøy Bø-ordfører Sture Pedersen mener Vesterålen bør dra nytte av kompetansen Andøy nå får i sitt omstillingsarbeid. Han lanserer tanken om en felles analyse for vesterålskommunene som skal vise hvordan både næringsliv og det offentlige kan bli flinkere til å samarbeide på tvers av kommunegrensene – for å igjen tiltrekke regionen mer folk og kompetanse. Fire eller to?

I dagens vedtekter er det altså slik at det er fire representanter fra hver av kommunene. De består av ordfører og varaordfører. I tillegg består det av to representanter fra kommunestyret som også er medlem av formannskapet.

I fredagens arbeidsutvalg kom det frem at både Hadsel, Bø, Lødingen og Sortland ønsker at ordningen med fire representanter videreføres, mens Andøy og Øksnes i behandlingen i sine respektive kommunestyrer ikke kom med noen uttalelser som gikk imot innstillingen om to medlemmer fra hver kommune.

- Vi mener det rent demokratisk vil bli vanskelig med en ordning med kun to representanter. Da kan vil det fort bli slik at det kun er representanter fra de to største partiene i hver kommune som vil møte. Det vil fort kunne bli et demokratisk problem, sa Sture Pedersen i Bø.

Vil styrke opplæringen i helsesektoren Ledelsen i Vesterålen regionråd ber arbeidsutvalget opprette i ny stilling for å bedre opplæringen i helsesektoren. Flere møter

Et annet punkt som ble hyppig diskutert var antall møter. For et forslag som ligger fremme er å øke antallet møter fra ett til fire.

- Det er viktig å si at dette vil kunne gjøre at vi får et bedre regionalt samarbeid, sa Pedersen.

- Det er da viktig å huske at det blir et kostnadsspørsmål, sa Karianne Bråthen.

- Da er det naturlig at denne økte kostnaden fordeles på kommunene, men det er en pris en må være villig til å betale for et bedre regionalt samarbeid, sa Pedersen.

Vedtaket

Etter diskusjonen kom arbeidsutvalget frem til følgende vedtak:

«Forslag til vedtektsendringer for Vesterålen regionråd vedtas. Vedtektene oversendes kommunestyrene i de deltakende kommunene for godkjenning.

De nye vedtektene evalueres etter to år og dette legges fram for kommunestyrene til ny behandling.

Forslag til endringer av avtale om regionalt musikksamarbeid i Vesterålen og retningslinjer for Vesterålen friluftsråd vedtas»

Dette går nå tilbake til kommunene for endelig vedtak der før årsmøte i Vesterålen Regionråd